Direcció General de Comunicació

Altres Acords de Govern

Altres Acords de Govern

query_builder   18 juliol 2017 15:21

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern


 
Creat un programa temporal per al desplegament dels programes Operatius FEDER
 
El Govern ha aprovat la creació d’un programa temporal de 3 anys que preveu reforçar el desplegament de les actuacions i inversions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Programa de cooperació territorial INTERREG entre Espanya, França i Andorra (POCTEFA). En concret, el programa incorpora 21 tècnics superiors i administratius als departaments de la Presidència, de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,  i d’Empresa i Coneixement, com a principals agents per al desplegament dels Programes Operatius.   
 
L’objecte del programa és dotar la Generalitat de Catalunya de recursos humans suficients per gestionar les funcions assumides com a Organisme Intermedi del Programa Operatiu FEDER de Catalunya i com a Organisme Coordinador de la zona est del Programa POCTEFA. En aquest sentit, cal indicar que la Comissió Europea va aprovar el 2015 el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb un import total de 808.433.501 euros, i posteriorment, l’any 2016, va ser nomenat Organisme Intermedi i Coordinador de la zona dels respectius programes operatius.
 
Les 21 persones adscrites al programa temporal aprovat avui potenciaran el seguiment i la implementació del pla d’acció de la RIS3CAT, el programa transversal de recerca i innovació de la Generalitat que preveu vehicular fons públics europeus cap a les empreses, les universitats i els centres tecnològics.
 
El cost econòmic previst per a la contractació del nou personal des de l’inici del contracte és de 2.366.428,84 euros, una despesa que serà assumida pel fons europeu FEDER.  
 
    
Autoritzada  la reducció de capital de TVC Multimèdia, SL, així com la modificació dels seus estatuts 
 
El Govern ha autoritzat  la reducció de capital de TVC Multimèdia, SL, en l’import de 449.880 euros per tal de restablir l’equilibri entre el capital de la societat, que en l’actualitat és de 950.639,13 euros, i el patrimoni net disminuït per compensació de resultats negatius acumulats.
 
El Consell de Govern de la CCMA té com a empresa filial a TVC multimèdia SL. que té per objecte l'adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus de drets i programes audiovisuals, la seva difusió i explotació, i l'edició i comercialització de revistes i publicacions similars. Actualment TVC Multimèdia, SL, duu a terme la seva activitat mitjançant la titularitat de participacions en altres societats. TVC Multimèdia SL ha acumulat, en els últims exercicis, unes pèrdues de 449.880 euros. Aquesta xifra es troba al límit del 50% del seu capital social. Per tal d’evitar que les pèrdues sobrepassin aquest límit, la llei permet augmentar o disminuir el capital social de l’empresa.
El capital social inicial de TVC Multimèdia era de 950.639,13 euros; la proposta actual és deixar-lo en 500.759,13. La diferència de 449.880 servirà per eixugar les pèrdues existents.
 
Autoritzada l’adquisició d’accions per a l’autocartera de Creàpolis, Parc de la Creativitat
 
El Govern ha autoritzat la transmissió d’accions que la Fundació Esade ha adquirit del BBVA (anteriorment CaixaSabadell Tinelia, SA), representatives del 4,706% del capital social, per l’autocartera de Creàpolis.
 
AVANÇSA participa en el projecte Creàpolis Parc de la Creativitat, SA, des del 2009, i actualment amb un 10,79%. Aquesta operació no comporta cap despesa addicional en el pressupost d’AVANÇSA, entitat que ja havia acordat renunciar al dret preferent d’adquisició sobre les participacions de Creàpolis Parc de la Creativitat, SA.
 
Denegada la proposta de nou escut de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit per no ajustar-se a les normes heràldiques
 
El Govern ha acordat denegar la proposta de nou escut heràldic de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit, perquè no respecta les normes heràldiques que estableix l’article 36 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La Junta de Veïns de l’EMD de l’Estartit va acordar el juliol de 2015 adoptar un nou escut que consisteix en un camper d’atzur (color) amb un corall d’or (metall), set rocs també d’or i una faixa ondada d’argent (metall), senyals que representen l’arxipèlag de les Illes Medes i que aquesta població és costanera. El Govern ha denegat l’oficialització d’aquest escut, d’acord amb els informes desfavorables de la Direcció General d’Administració Local i de l’Institut d’Estudis Catalans.
 
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va fer arribar l’informe emès per l’Institut d’Estudis Catalans a l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit perquè formulés les al·legacions que considerés oportunes o bé modifiqués la proposta inicial d’acord amb els criteris que recull l’IEC, però l’EMD es va ratificar en la seva proposta d’escut heràldic i així ho va comunicar al Departament de Governació el 4 de maig de 2017.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia