A Catalunya, hi ha un total de 16.783 efectius encarregats de la seguretat pública. Els Mossos d’Esquadra són un dels primers cossos de seguretat armats d’Europa. Les primeres esquadres apareixen en el segle  XVIII
govern
Els Mossos d’Esquadra són la policia integral de Catalunya. Van ser un dels primers cossos armats d’Europa amb característiques de cos policial. Al principi del segle XVIII apareixen les primeres esquadres de paisans i organitzats per mantenir l’ordre, vigilar els camins i garantir la seguretat dels pobles quan l’exèrcit regular, que s’encarregava de la vigilància, era mobilitzat. Els cos s’aboleix el 1939, amb el final de la Guerra Civil, perquè es va mantenir fidel a la República. L'any 1950, en plena dictadura franquista, la Diputació de Barcelona torna a crear un cos de Mossos d'Esquadra, tot i que amb un caràcter reduït. El 1980 es transfereixen a la Generalitat les competències del Ministeri de l'Interior sobre l'anomenada Secció dels Mossos  d'Esquadra, adscrits a la Diputació de Barcelona. El 1982 es traspassen de la Diputació a la Generalitat i el 1983, es crea la policia de Catalunya.
El 17 d'octubre de 1994 la Junta de Seguretat de Catalunya formalitza el model de substitució de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya i s'acorda el primer desplegament dels Mossos d'Esquadra, que haurà de reemplaçar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
En l’actualitat, hi ha 16.783 Mossos d’Esquadra a Catalunya, encarregats de la seguretat pública. La policia catalana atén 1.847 incidències al dia; fa 6.070 hores de prevenció al dia dins dels plans operatius específics; 105 detencions; diàriament denuncia 492 persones i investiga 31 persones; instrueixen 2.707 atestats; 2.436 identificacions i 358 controls policials al dia; desarticula 12 organitzacions o grups criminals al mes; li notifiquen 9 manifestacions o concentracions, gairebé cada dia; es fa el seguiment de 37 proteccions diàries; tenen 152 contactes de proximitat amb la comunitat. Tot això, finalitza amb agraïments, una mitjana de quatre al dia; i també queixes, dues de mitjana pels serveis realitzats diàriament.
Serveis policials dels Mossos d’Esquadra
 
1.      ARRO Àrees regionals de recursos operatius
Les Àrees Regionals de Recursos Operatius, o ARRO, s'encarreguen de proporcionar efectius policials en casos puntuals en què una comissaria en necessiti més dels que disposa. També s'encarrega de la protecció del medi ambient i d'accions il·legals. Cada Regió Policial de Catalunya té la seva pròpia ARRO.
Correspon a l'Àrea Regional de Recursos Operatius:
Donar suport a les àrees bàsiques policials en aquelles tasques de seguretat i ordre públic que requereixin una especialització adequada als recursos propis d'aquesta àrea, o quan es produeixi una demanda específica que el justifiqui.
Realitzar les tasques de prevenció i protecció del medi ambient d'acord amb les directrius tècniques definides per l'Àrea Central de Medi Ambient, quan s'escaigui, per les àrees bàsiques policials.
Dur a terme la planificació i execució de dispositius de prevenció i seguretat d'àmbit regional o d'aquells que així es determini per la regió policial.
Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
 
2.      ART Àrees regionals de trànsit
Les Àrees Regionals de Trànsit, o ART, s'encarreguen de controlar el trànsit interurbà (i si s'escau també l'urbà) dins del territori de la seva regió. Cada Regió Policial de Catalunya té la seva pròpia ART. Els agents de les ART són els responsables operatius del trànsit a tot el país.
Corresponen a l'Àrea Regional de Trànsit les funcions següents:
Realitzar la vigilància, el control, la disciplina i la regulació del trànsit i la circulació i el transport de vehicles en vies públiques interurbanes i en travessies de municipis on no existeixi policia local.
Dur a terme l'adopció de mesures de vigilància i aplicació de les restriccions quan siguin necessàries per a la circulació de vehicles en les carreteres o en els seus trams.
Efectuar la denúncia de les infraccions de les normes de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Realitzar les tasques de protecció, auxili i informació a la ciutadania en les vies públiques o d'ús públic.
Realitzar les tasques relatives a la vigilància, inspecció i control del transport per carretera.
Elaborar informes tècnics i informes previs a les autoritzacions administratives en matèria de trànsit i transport.
Realitzar estudis i anàlisi en relació amb l'accidentalitat en les vies de la regió policial.
Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
 
3.      BRIMO Àrea de Brigada Mòbil
L'Àrea de Brigada Mòbil,  (ABM de forma abreujada) és un organisme especialitzat en el manteniment de l'ordre públic en les grans concentracions de masses, ja sigui per esdeveniments esportius o per manifestacions. Entre les seves funcions es troba també l'establiment de controls antiterroristes a les vies de comunicació i, en general, l'actuació en casos de risc alt de violència. L'ABM depèn de la Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO) del cos de la policia catalana.
Corresponen a l'Àrea de Brigada Mòbil les funcions següents:
Donar suport a altres unitats policials en el manteniment de l'ordre públic, en tasques preventives dins d'operatius preventius extraordinaris, en calamitats o catàstrofes públiques i, en general, en totes aquelles activitats de seguretat ciutadana que es determini.
Dur a terme la direcció operativa i tàctica de les actuacions en matèria d'ordre públic, d'acord amb els objectius establerts per la unitat policial a la qual presta el suport.
Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
 
4.      GEI Àrea de Grup Especial d’Intervenció
Correspon a l'Àrea del Grup Especial d'Intervenció donar suport a altres unitats policials en incidents i dispositius que, per raó del seu risc o per la seva complexitat, necessitin una especial qualificació.
 
5.      TEDAX Àrea de Desactivació d’Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ
Corresponen a l'Àrea de Desactivació d'Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ les funcions següents:
La desactivació o neutralització de qualsevol tipus d'artefacte explosiu o que suposi un risc per a la seguretat de tipus nuclear, biològic o químic.
L'anàlisi dels artefactes o de les seves restes i l'elaboració d'informes sobre les seves característiques, tècniques d'elaboració i qualsevol altre aspecte rellevant.
Donar suport a altres unitats policials que hagin d'utilitzar com a mètode de treball material explosiu.
Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
 
6.      UAQ Unitat Aquàtica
Correspon a la Unitat Aquàtica (que pertany a l'Àrea Central de Suport Operatiu) el suport als serveis policials en aquelles tasques de seguretat on es requereix una especialització adequada a les tasques de seguretat preventives i reactives en activitats aquàtiques i subaquàtiques.
Les altres funcions que pel seu nivell d'especialització se li encomanin.
 
7.      UCAN Unitat Canina
Correspon a la Unitat Canina (que pertany a l'Àrea Central de Suport Operatiu) el suport als serveis policials en aquelles tasques de seguretat on es requereix una especialització adequada a les tasques en què es requereixin gossos especialment ensinistrats.
Les altres funcions que pel seu nivell d'especialització se li encomanin.
 
8.      UIM Unitat d’Intervenció en Muntanya
Correspon a la Unitat d’Intervenció en Muntanya (que pertany a l'Àrea Central de Suport Operatiu) el suport als serveis policials en aquelles tasques de seguretat on es requereix una especialització adequada a les tasques preventives de seguretat, la intervenció en accidents amb víctimes mortals, les funcions de policia judicial, la col·laboració en rescats o localització de persones o qualsevol altra activitat que es determini, en l'entorn de muntanya que precisi d'una determinada especialització en relació amb l'adaptació en aquest entorn.
Les altres funcions que pel seu nivell d'especialització se li encomanin.
 
9.      UMAE Unitat de Mitjans Aeris
Correspon a la Unitat de Mitjans Aeris (que pertany a l'Àrea Central de Suport Operatiu) el suport als serveis policials en aquelles tasques de seguretat on es requereix una especialització adequada a les tasques de suport en mitjans aeris.
Les altres funcions que pel seu nivell d'especialització se li encomanin.
 
10.  USUB Unitat de Subsòl
Correspon a la Unitat de Subsòl (que pertany a l'Àrea Central de Suport Operatiu) el suport als serveis policials en aquelles tasques policials i l'elaboració d'informes tècnics de seguretat del subsòl i llocs confinats.
Les altres funcions que pel seu nivell d'especialització se li encomanin.
 
11.  ABP Àrea Bàsica Policial - USC Unitats de seguretat ciutadana
Correspon a les àrees bàsiques policials vetllar per l'assoliment, en el seu territori, dels objectius generals de la regió policial, sens perjudici de les funcions directament assignades a aquesta en el camp dels serveis següents:
Realitzar la prevenció i persecució d'aquelles conductes i activitats antisocials, molestes i incíviques que puguin donar com a resultat una acció penal o administrativa.
Garantir la seguretat de les persones o dels béns, ja sigui en la seva activitat social o en els moviments de masses (actes esportius, culturals i altres), o la circulació viària, o riscos industrials, en col·laboració amb altres organismes.
Assegurar la protecció a persones i institucions que així ho necessitin.
Col·laborar i actuar amb altres institucions per evitar o, si s'escau, minorar les conseqüències que per a la seguretat de les persones i els béns representen les calamitats d'origen natural.
Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns, neutralitzar-les i, si s'escau, determinar si la conducta és susceptible de responsabilitat penal o administrativa.
Procurar una percepció de seguretat en la ciutadania i garantir l'exercici dels seus drets i llibertats.
Prestar els serveis d'atenció a la ciutadania, de relacions amb la comunitat, d'atenció a les víctimes, d'atenció a les persones que pateixen violència masclista i d'atenció a les persones detingudes.
Investigar els il·lícits en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local que s'estableixin.
Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
 
 

2  

Fitxers adjunts

Govern

Govern
PDF | 140

Govern

Govern
PDF | 135