Direcció General de Comunicació

Govern

Altres Acords de Govern

query_builder   19 juny 2018 14:26

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

 
Autoritzada la dissolució i liquidació del Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes
 
El Govern ha acordat reprendre els acords presos en relació amb la dissolució i la liquidació del Consorci Urbanístic Portal Costa Brava–Illa de Blanes, que havien quedat aturats com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155.
 
La Generalitat va demanar l’any 2016 la seva separació del Consorci en haver canviat substancialment els criteris de la seva constitució. Cal recordar que el Consorci es va constituir l’any 2002 amb l’objectiu de desenvolupar el projecte del Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes per a la construcció del complex lúdic i cultural Illa de Blanes.
 
El context de crisi econòmica va fer que el 2010 es modifiqués el projecte i d’altra banda que sortissin del Consorci la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva, quedant només com a membres l’Ajuntament de Blanes i la Generalitat.
 
Davant aquesta situació, i en el context de l’adopció de les mesures de racionalització i simplificació de l’estructura de l’Administració d’una banda i  per la manca de possibilitats reals de fer efectius els objectius urbanístics que s’havien definit inicialment en relació amb l’Illa de Blanes, el Govern sol·licità la seva separació amb la consegüent dissolució i liquidació. 
 
Després d’aplicar els criteris de repartiment de l’actiu i del passiu aprovats pel Consell Directiu del Consorci en el moment de la dissolució de l’entitat, la Generalitat ha d’assumir l’import de 10 milions d’euros i l’Ajuntament de Blanes l’import de 16,2 milions d’euros.
 
Aquest acord del Govern es fa seguint els criteris definits per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions aprovats per l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012.
 
 
Autoritzada la desvinculació de l’Agència de Residus de Catalunya de la societat Catalana de Tractament d’Olis Residuals
 
El Consell Executiu ha autoritzat avui l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a desvincular-se de la societat Catalana de Tractament d’Olis Residuals (CATOR) alienant els títol de participació que posseeix d’aquesta societat.
 
La Llei reguladora de residus de 1993 va establir el tractament d’olis usats com una activitat de servei públic. Per tant, mitjançant un concurs públic, es va atorgar la concessió de tractament d’olis usats a Catalunya a la societat CATOR. La Junta de Residus, precursora de l’ARC, va adquirir una participació del 10% del capital de CATOR.
 
No obstant, el 2008 es va suprimir la declaració del tractament d’olis com a servei públic i el 2013 es va extingir la concessió a la societat. Per aquest motiu, es considera justificat desvincular l’Agència de Residus de CATOR.
 
Així, l’ARC podrà alienar els títols de què és propietària, amb un preu mínim de 4,1 milions d’euros. Si la resta d’accionistes de CATOR no exerceix el seu dret d’adquisició preferent, els títols es podran subhastar.
 
Aprovada la modificació dels Estatuts de l’ICO i del Banc de Sang i Teixits

 

El Govern ha aprovat avui autoritzar la modificació dels Estatuts de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), centre públic i monogràfic que treballa per reduir l'impacte del càncer a Catalunya i els Estatus del Banc de Sang i Teixits.
 
Actualment el Govern està procedint a la modificació dels Estatuts de la majoria de les entitats del Servei Català de la Salut perquè els intercanvis de prestacions entre totes elles siguin més àgils.
 
La modificació implica que en els estatuts consti que aquestes entitats tenen condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut, així com de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i de les entitats amb la condició de poder adjudicador que hi estiguin vinculades o que en depenguin, de conformitat amb la normativa sobre contractes del sector públic.
 
D’altra banda, les relacions de l’Institut Català d’Oncologia com els del Banc de Sang i Teixits amb els departaments i les entitats i els ens dels quals sigui mitjà instrumental i servei tècnic no tindran naturalesa contractual i s’articularan mitjançant encàrrecs de gestió.
 
Aprovat el conveni amb el Fons Espanyol de Garantia Agrària per als treballs de control sobre el terreny per teledetecció satèl·lit 2018
 
El Govern ha aprovat la subscripció i signatura del Conveni interadministratiu entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la realització de treballs de control sobre el terreny per teledetecció satèl·lit en la campanya 2018.
 
L’objecte del conveni és definir els terminis de col·laboració entre les parts per executar, amb el sistema de teledetecció-satèl·lit, treballs sobre les parcel·les agrícoles declarades en la Sol·licitud Única de la campanya 2018 consistents a fer el control sobre el terreny dels règims d’ajut directe i a verificar la superfície màxima admissible a efectes de les mesures de desenvolupament rural establertes en l’àmbit del sistema integrat, i per finançar-les d’acord amb els costos unitaris establerts per a cada zona.
 
El control per teledetecció és un mètode de control de superfícies mitjançant tècniques d’anàlisi d’imatges obtingudes per satèl·lit, que té com a objectius principals realitzar controls sobre una mostra àmplia d’expedients en un període de temps reduït i estalviar tràmits a l’administrat, donant sempre compliment a tots els requeriments de la normativa comunitària.
 
Gràcies a la utilització de les noves tecnologies, com el control per teledetecció, per fer una gran part dels controls que preveu la normativa comunitària, el DARP podrà garantir l’avançament dels pagaments dels ajuts directes de la campanya 2018, en concepte dels quals s’abonarà un import total de l’ordre de 265.000.000 euros, donant liquiditat al sector agrari català.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia