Direcció General de Comunicació

El Govern adapta la Comissió de Delimitació Territorial a les normes de procediment administratiu, transparència i bon govern

El Govern adapta la Comissió de Delimitació Territorial a les normes de procediment administratiu, transparència i bon govern

query_builder   25 setembre 2018 14:58

event_note Nota de premsa

El Govern adapta la Comissió de Delimitació Territorial a les normes de procediment administratiu, transparència i bon govern

 
  • Els principals canvis són la introducció de l’ús dels mitjans electrònics
 
El Govern de la Generalitat ha acordat adaptar la Comissió de Delimitació Territorial a les noves normes que han sorgit els últims anys referents al procediment administratiu comú, la transparència i el bon govern.  Entre els canvis, destaca la introducció de l’ús dels mitjans electrònics en la gestió de l’ens, per la qual cosa les reunions es poden realitzar tant de forma presencial com a distància,  es podran gravar les sessions i les actes i les convocatòries s’han d’estendre en format electrònic.  Entre els altres canvis que s’introdueixen en la nova disposició en destaca:
 
·                 La possibilitat que hi assisteixin representants o experts d’altres departaments o institucions no representades en la Comissió.
 
·                 La necessitat d’arribar a la paritat de gènere en la designació dels membres de la Comissió.
 
·                 Limitació de la durada del mandat dels membres de la Comissió que no ho siguin per raó del càrrec, que no podrà excedir de dos mandats consecutius.  També es regulen els supòsits de pèrdua de la condició de membre de la Comissió.
 
·                 Ampliació de les funcions de la presidència, com la constitució de ponències, garantir el compliment de la llei i vetllar perquè se sotmetin a informe de la Comissió tots aquells assumptes en què la consulta sigui preceptiva.
 
·                 En els drets i deures dels membres s’introdueixen els principis de transparència, accés a informació pública i bon govern per a alts càrrecs.
 
·                 En referència als mapes que elabora la Comissió, a més del comarcal i el municipal, s’afegeix el mapa de vegueries.
 
·                 En l’adopció d’acords els membres poden formular vots particulars. En el cas que un membre formuli un vot contrari, aquest quedarà exempt de la responsabilitat que se’n pugui derivar.
 
·                 Es preveu la possibilitat que els membres puguin delegar el seu vot en un altre.
 
El decret aprovat avui té per finalitat recollir totes les modificacions normatives perquè la regulació de la Comissió s’adapti al cos jurídic vigent,  tant per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya com per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a la regulació dels òrgans col·legiats. També vol unificar  en un únic text la seva regulació per tal de contribuir a millorar la qualitat i la coherència de l’ordenament jurídic.
`