·       El decret permet garantir el funcionament de l’Administració i la prestació dels serveis públics mentre no s’aprovi el nou pressupost
 
El Govern ha aprovat el decret que estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2017 per al 2019 —atès que els pressupostos del 2018 no van entrar en vigor—, els quals seran vigents des del proper 1 de gener fins a l’aprovació i la publicació dels comptes per al 2019. El decret de pròrroga permet garantir el funcionament de l’Administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no s’aprovi el nou pressupost.
 
Els pressupostos prorrogats compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera fixats per la normativa vigent.
Mentre duri la pròrroga pressupostària, les despeses de capítol 1 (despeses de personal) s’ajusten a les dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2018. Pel que fa a la resta de capítols (del 2 al 9), es prorroguen