Direcció General de Comunicació

Recerca

El Govern aprova el Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013, amb una inversió de més de 5.000 milions d'euros

S'invertiran un total de 5.308 milions d'euros en R+D+I durant els propers quatre anys, la xifra més alta mai aprovada pel Govern

query_builder   6 abril 2010 13:51

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013, amb una inversió de més de 5.000 milions d'euros

S'invertiran un total de 5.308 milions d'euros en R+D+I durant els propers quatre anys, la xifra més alta mai aprovada pel Govern

 
 • Aquest pla incorpora els compromisos de la Generalitat acordats en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) i esdevé un instrument imprescindible per fer front al canvi de model productiu i respondre als reptes socials existents
 • El PRI identifica 17 focus estratègics de recerca que han de liderar aquest canvi de model i als quals el Govern orientarà els seus esforços
 • El pla també preveu una estratègia territorial per tal que el coneixement i la innovació esdevingui un element de progrés en les diferents realitats socioeconòmiques del país
 
El Govern ha aprovat avui el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI) 2010-2013, el document en el qual es marquen les polítiques públiques que han de portar cap un nou model de l’economia catalana basat en l’educació, el coneixement i la innovació. Per aconseguir-ho, el Govern invertirà 5.308 milions d’euros durant els propers quatre anys. El Pla suposa donar compliment als compromisos del Govern acordats en el marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.
 
En el document, que preveu la participació de tots els departaments del Govern, s’identifiquen els 17 focus estratègics de recerca que han de liderar aquest canvi de model de l’economia i cap als quals el Govern orientarà els seus esforços. Alguns d’aquests focus són l'eficiència energètica i l'aposta per les energies renovables, la gestió de l’aigua, la mobilitat sostenible, els edificis adaptats a les noves necessitats socials, com ara la dependència, la producció i el disseny innovador de productes ecològics, la millora dels sistemes d'organització en el treball i els productes destinats al turisme i l’oci. A més, el pla vol potenciar sectors que a Catalunya ja tenen una posició consolidada com ara l'agroalimentari o la salut.
 
17 focus d’R+D+I
 
Per tal d’establir les bases que han de permetre que la recerca i la innovació siguin focus de desenvolupament del país, durant el primer semestre del 2009 el Govern va impulsar el procés de treball Focus 2020 amb l’objectiu de definir els focus de l’R+D+I de Catalunya per als pròxims anys, treball que va tenir en compte necessitats, oportunitats, potencialitats i l’estructura econòmica i social del país.
 
El resultat del procés s’ha concretat en 17 focus de recerca i innovació que es corresponen a reptes, agrupats en tres grans categories: (Veure quadre ANNEX)
a) ambientals, de l’entorn i territorials,
b) per a les persones i la societat,
c) científics, productius i organitzatius.
 
Per afrontar aquests reptes són necessàries totes les ciències, amb un especial èmfasi en les ciències humanes i socials i també en les enginyeries, i la confluència de d’aquestes amb els sectors productius, el sector públic i el tercer sector, per als quals aquests reptes suposen una oportunitat estratègica per ser més competents i competitius.
 
Per tal d’impulsar l’R+D+I en aquests focus el PRI preveu:
 
 • implicar tots els departaments en funció de les seves competències;
 • fomentar comunitats de coneixement i innovació;
 • alinear les polítiques del PRI amb els focus;
 • promoure aliances estratègiques;
 • crear un Fons Interdepartamental específic pels focus (225 M €, 2011-2013);
 • invertir, el 2013, el 30% dels recursos totals en R+D+I en els focus.
 
Per prioritzar els esforços públics en aquests focus es tindrà en consideració l’estat de la situació inicial de cadascun en R+D+I, la relació cost-benefici i la fortalesa de la implicació, tant publica com privada, per impulsar-los.
 
Així mateix el pla preveu una estratègia territorial de coneixement i innovació per tal de possibilitar i potenciar les capacitats per incorporar coneixement i innovació arreu del país. En aquest sentit, el PRI vol garantir que els diferents entorns i territoris de Catalunya puguin desenvolupar, a partir de la seva realitat socioeconòmica les capacitats diferencials que els permetin convertir el coneixement i la innovació en motor de progrés i benestar. Per a aquesta finalitat el PRI 2010-2013 defineix tres tipologies d’àmbits funcionals de l’estratègia territorial d’R+D+I:
 • Regions del coneixement (7), on conflueixen, amb la implicació rellevant de les universitats, els actors del sistema d’R+D+I, mitjançant una visió compartida i una governança eficaç a partir de les quals desenvolupen projectes tractors, fomentant l’especialització estratègica territorial en els focus del PRI i la creació de capacitats per esdevenir regions aprenents.
 • Ciutats i pols urbans innovadors, com a ecosistemes on s’integren activitats creatives, innovació social i activitats productives innovadores concentrades en espais concrets.
 • Entorns d’innovació rurals com a sistemes d’innovació estratègics per a l’equilibri territorial i el progrés sostenible de Catalunya.
 
 
Més de 5.000 milions d’euros en els propers quatre anys
 
El Govern planteja un escenari de despesa en R+D per al període 2010-2013 que comporta increments anuals d’entre el 15-20% . Segons aquestes previsions, el 2013 es podrà assolir una quantitat de despesa en R+D de 1.340 milions d’euros, la qual cosa implica una despesa total per al període 2010-2013 de 4.497 milions d’euros. Pel que fa a la inversió en el foment de la innovació, es preveu, per al període 2010-2013, una quantitat total de 811 milions d’euros. En total, doncs, els recursos per a R+D+I sumen una quantitat de 5.308 milions d’euros. D’aquests, 2.209 milions d’euros corresponen a personal dedicat a la recerca en el sistema universitari i assistencial.
 
El Govern preveu la creació d’un Fons Interdepartamental Focus amb la finalitat estratègica de fomentar la recerca i la innovació al voltant dels focus del PRI. Aquest fons estarà vinculat a Presidència, però estarà a disposició dels diversos departaments de manera competitiva i per accedir-hi, els departaments que ho sol·licitin hauran d’haver incrementat els pressupostos propis dedicats al foment de la recerca i la innovació dos punts per sobre de la variació del pressupost total del departament, almenys, en cas de decrement pressupostari, no reduir-los.
 
 
10 objectius estratègics
 
El Pla articula les polítiques i actuacions al voltant de deu objectius estratègics:
 1. Disposar del millor talent científic, creatiu, innovador i emprenedor per a les necessitats del sistema de recerca i innovació
 2. Assolir un alt nivell de generació de coneixement d’excel·lència i de capacitat d’incorporar-lo a la societat.
 3. Aconseguir una àmplia base d’empreses innovadores i internacionalitzades amb capacitat de transformació i de creació de valor sostingut.
 4. Fer de la innovació en el sector públic un motor de progrés.
 5. Avançar cap a una societat i una ciutadania implicades en la transformació científica i innovadora de Catalunya.
 6. Afavorir que els agents de l'R+D+I es connectin i cooperin localment i globalment formant nodes i xarxes de “cocreació” i “coinnovació” d'alt valor afegit.
 7. Desenvolupar un bon govern del sistema de recerca i innovació, eficient, eficaç i intel·ligent.
 8. Fer que Catalunya destaqui per la seva capacitat d’abordar reptes socioeconòmics complexos, focalitzant-hi la recerca i la innovació.
 9. Aconseguir que el coneixement i la innovació tinguin un paper clau en el progrés dels diferents entorns i territoris de Catalunya.
 10. Mobilitzar més recursos i més eficientment per a la recerca i la innovació.
 
Mecanismes de seguiment
 
Per facilitar la implementació del PRI es disposarà dels instruments següents:
 
 • pla anual interdepartamental d’actuacions;
 • plans d’actuació departamentals;
 • contractes programa (o altres formes d’interacció) dels departaments amb les agències de finançament de la recerca i la innovació i els organismes i els ens adscrits als departaments.
 
Per al seguiment de l’execució del PRI es realitzarà un procés intern continuat a través de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI), que n’informarà al Govern. Anualment, i en paral·lel al cicle pressupostari, es farà un seguiment i revisió de les actuacions previstes i dels objectius. A la meitat i al final del període es durà a terme un informe d’avaluació del PRI i del seu impacte. Així mateix, i amb la finalitat de preparar el proper PRI 2014-2020, es procedirà a una avaluació de l’impacte de les polítiques més rellevants del PRI 2010-2013, de manera que els resultats estiguin disponibles per a l’inici de l’any 2013. Els resultats de les avaluacions seran públics.
 
Es desenvoluparà un sistema d’informació i d’indicadors adaptats a les necessitats del PRI durant els dos primers anys d’implantació del Pla.
 
 
 

 
 
ANNEX : Quadre de reptes a assolir
 
 
Reptes ambientals, de l'entorn i territorials
Mitigació i adaptació al canvi climàtic
Comprendre i gestionar els factors del canvi climàtic adaptant les activitats socioeconòmiques i humanes afectades i l’ús dels recursos naturals. Captació de CO2, gestió forestal, mines.
Eficiència energètica i energies renovables descentralitzades
Solucions energètiques econòmicament, mediambientalment i socialment sostenibles basades en un increment de les tecnologies que aprofitin les fonts renovables. Augment de l’eficiència i l’estalvi energètic en un marc de consum conscient de les limitacions i de la necessitat de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 Edificis/construccions productors d'energia
Gestió i planificació de l’aigua per a un ús sostenible
Gestió i planificació del cicle de l’aigua i dels recursos hídrics disponibles per garantir les qualitats requerides en un context de consum responsable i d’adaptació de les activitats socioeconòmiques a les disponibilitats.
Fluxos eficaços de persones i mercaderies (mobilitat sostenible), i d'informació 
Noves solucions i productes en infraestructures, telecomunicacions i mitjans de transport per a la mobilitat de persones i mercaderies i d'informació al servei d’un canvi de model en la gestió de fluxos que, orientat a afavorir l’accessibilitat, integri la planificació territorial, urbanística i de distribució espacial d’activitats socioeconòmiques, tenint en compte els condicionants energètics, territorials i mediambientals.
Edificis, ciutats i territoris per viure, generar valor i conviure 
Orientació de la indústria de la construcció i dels seus materials cap a construccions segures i accessibles adaptades a les noves necessitats socials (dependències, etc.) i mediambientals. Territoris, espais urbans i naturals (terrestres i marítims) que afavoreixen el benestar i el desenvolupament de les activitats socials i econòmiques preservant la biodiversitat i el paisatge.
Reptes per a les persones i la societat
Aliments de qualitat, saludables i plaents
Cadena agroalimentària de qualitat i de valor afegit que integri el respecte pel medi ambient i les especificitats del país amb l’ús de tecnologies d’avantguarda per donar resposta a les necessitats nutricionals, de consum, lleure i cultura associades als aliments i a l’alimentació.
Prevenció i cura per a la salut de les persones
Estratègies de prevenció i cura efectives que situïn les persones com agent proactiu i responsable de la seva salut mental i física en tot el seu cicle vital i que incorporin els avenços científics i tecnològics mitjançant una recerca transnacional de qualitat en tots els nivells assistencials. Nous models de salut i benestar eficients i eficaços que, centrats en les persones i en el marc d'un sistema públic de salut viable i universal, s’adaptin a les necessitats socials i econòmiques.
Aprenentatge al llarg de la vida i ensenyament a distància
Sistemes d’aprenentatge efectius al llarg de la vida que facilitin a les persones la incorporació de les competències i les experiències necessàries per desenvolupar el seu màxim potencial en les diferents facetes vitals i per contribuir a una societat més pròspera i avançada, amb èmfasi en l'ensenyament a distància.
Creacions artístiques, productes i serveis culturals d'excel·lència i difusió àmplia
Entendre i comprendre la cultura en una dimensió àmplia. Generació d’activitats, productes i serveis culturals, de l’audiovisual i de la informació que donin valor a la creativitat, la diversitat cultural i la dimensió social. Distribució multicanal i models d’explotació tecnològicament avançats, globals i multifuncionals.
Productes i serveis vinculats al turisme, al lleure i al consum d'emocions
Generar productes i serveis per al turisme i l’oci, i en general per a totes les activitats que es puguin considerar consumidores d'emocions per tal que s'incorporin noves tecnologies i de serveis, mantenint els principis de sostenibilitat territorial, econòmica i identitària. 
Cohesió social i gestió de la complexitat social per generar oportunitats
L’envelliment, la discapacitat, la immigració, el multilingüisme, l'equitat de gènere i la joventut com a reptes i alhora oportunitats d’incorporació de noves tecnologies i noves formes empresarials-tercer sector i organitzatives per donar resposta una necessitat creixent en aquests àmbits. Infraestructures, sistema de serveis socials, sistema econòmic i activitats que actuïn de motor de desenvolupament social fomentant la cohesió, la inclusió i la pertinença a la comunitat, aprofitant la complexitat i la diversitat com a valor afegit.
Nova societat dels serveis amb servi-productes de consum i comerç innovadors i e-serveis.
Conèixer, entendre i comprendre les necessitats socials complexes existents, ara i en el futur, que hauran de ser cobertes per serveis totalment nous o transformats dels existents emprant noves tecnologies, noves metodologies i xarxes socials per adreçar-se a uns usuaris i consumidors diversos i complexos, molts d’ells nascuts digitals. Nous serveis socials públics i privats per a les persones, les organitzacions i les comunitats.
Seguretat de persones, béns, informació i territoris
Fenòmens individuals i col•lectius associats amb la percepció i l’anàlisi del risc. Desenvolupament de sistemes i dispositius de seguretat activa i passiva envers les persones, els béns, la informació i el territori.
Reptes científics, productius o organitzatius
Recerca i tecnologia d'excel·lència i de frontera
Desenvolupar capacitats per treballar en la frontera del coneixement científic i tecnològic com a motor de progrés, de dinamisme econòmic i d’atracció de talent creatiu, científic i emprenedor. Integrar coneixements diversos interdisciplinaris (ciències confluents) per abordar reptes i traslladar les solucions a la societat mitjançant la “cocreació” i la “coinnovació” en comunitats de coneixement i innovació avançades i multidistribuïdes localment i globalment.
Desenvolupament de materials, sistemes de producció i ecoproductes amb dissenys innovadors
Desenvolupament de sistemes de manufactura intel·ligents capaços d’adaptar-se als canvis dels mitjans i organització de la producció necessaris per donar resposta a un entorn complex i dens d’interaccions entre els recursos propis i els externs. Nous materials amb noves funcionalitats i aplicacions i nous ecoprocessos de fabricació que disminueixin la generació de residus, el consum d’energia i l’ús de matèries de partida no renovables, assolint cicles de vida de producte amb baix o nul impacte ambiental.
Innovació no tecnològica, transformació de les organitzacions i noves formes de treball
Formes de treball i d’organització que permetin, en l’àmbit públic i privat, el màxim desenvolupament de les capacitats individuals i col·lectives orientades a generar valor. Entendre i implantar noves formes d’innovació i de gestió del coneixement per esdevenir organitzacions aprenents amb capacitat de transformació. Cultura de la cooperació i de la competitivitat local.
Millora dels mecanismes de governança, socioeconòmics i polítics
Comprendre i actuar sobre les noves necessitats que la societat té de generar interaccions dels àmbits públic, privat i la societat civil que permetin acomodar interessos mutus en els vessants polític, social, econòmic, territorial i mediambiental. Adaptació institucional i dels agents socioeconòmics i polítics als nous reptes de bon govern i de lideratge distribuït en xarxa.