Direcció General de Comunicació

El Govern aprova una Guia de Bones Pràctiques per simplificar tràmits i reduir les càrregues administratives a les empreses

El Govern aprova una Guia de Bones Pràctiques per simplificar tràmits i reduir les càrregues administratives a les empreses

query_builder   13 abril 2010 14:04

event_note Nota de premsa

El Govern aprova una Guia de Bones Pràctiques per simplificar tràmits i reduir les càrregues administratives a les empreses

 
 
  • El document té com a finalitat evitar traves innecessàries al desenvolupament de l’activitat econòmica i millorar la competitivitat, principalment de les pimes i dels professionals
  • La Guia recomana, entre altres mesures, que les normes prevegin la presentació de comunicacions prèvies i declaracions responsables per iniciar l’activitat econòmica
 
El Govern ha aprovat avui la Guia de Bones Pràctiques per a l’elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l’activitat econòmica, que ha de permetre millorar les normes que afecten les empreses que exerceixen la seva activitat a Catalunya, en termes de simplificació de procediments i tràmits i de reducció de càrregues administratives. Aquesta millora de l’entorn normatiu comportarà una disminució dels costos econòmics de les empreses en el compliment de la normativa que els afecta.
 
L’aprovació de la Guia de Bones Pràctiques ha de permetre avançar molt més en les polítiques d’aquest Govern desenvolupades fins ara en matèria de reducció de càrregues administratives i de simplificació administrativa. Així mateix, facilita el compliment de l’objectiu fixat per la Unió Europea de reduir per al 2012 un 25% de les càrregues administratives que suporten les empreses arran de la normativa vigent.
 
Alhora, la Guia esdevé l’instrument indispensable per assumir un dels compromisos del Govern adoptats en la Resolució 621/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la situació econòmica i les mesures per afrontar-la, en la sessió tinguda el dia 24 de febrer de 2010, en concret, el Pla de reducció de càrregues administratives per a les pimes, els autònoms i els ciutadans especialment afectats per a la crisi econòmica.
El Govern aprova una Guia de Bones Pràctiques per simplificar tràmits i reduir les càrregues administratives a les empreses
.
 
Finalment, l’aprovació de la Guia permet aprofundir en el desenvolupament progressiu d’una cultura administrativa que faci de l’avaluació permanent de les normes, la simplificació administrativa i la millora de la regulació normativa, criteris habituals d’actuació dels departaments de la Generalitat.
 
Contingut de la Guia de Bones Pràctiques
 
El contingut de la Guia, d’acord amb el que preveu el Decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, especifica els principis, els criteris i les recomanacions que cal seguir per tal de garantir que les normes que s’aprovin, però també les vigents, no estableixen obligacions o càrregues administratives injustificades.
 
En primer lloc, la Guia recull els set principis que s’han de tenir en compte en l’elaboració i la revisió de les normes, que són: necessitat de la regulació normativa, proporcionalitat de la intervenció administrativa, pensar primer a petita escala, participació dels agents socials i econòmics, salvaguarda dels drets de la ciutadania i de l’interès general, racionalitat administrativa i coherència normativa.
 
Entre aquests principis destaca el de “pensar primer a petita escala”, un dels pilars de l’anomenada “Small Business Act per a Europa”, que implica que les normes han de tenir en compte les característiques de les pimes, per tal de garantir que les càrregues administratives siguin proporcionals als diferents tipus d’empresa.
 
En segon lloc, la Guia estableix els criteris que s’han de seguir per elaborar i revisar les normes que afecten l’activitat econòmica, que són: la valoració de les opcions de regulació, normatives i no normatives; la simplificació normativa; la incidència del dret comunitari i d’estratègies i polítiques europees; la simplificació de procediments i tràmits administratius; la reducció de càrregues administratives; la reducció dels terminis de resolució i silenci administratiu; i, finalment, la valoració de l’afectació de la competència.
 
Entre les mesures per fer efectiva la simplificació i la reducció de càrregues administratives, la Guia recomana que les normes prevegin, si escau, la tramitació dels procediments i tràmits davant de l’Oficina de Gestió Empresarial, i via electrònica mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits.
 
Cal remarcar que la introducció de mesures de simplificació administrativa exigeix avaluar en cada iniciativa normativa com s’afecten els drets dels ciutadans i quines garanties cal adoptar per a la seva salvaguarda. Per això, el seguiment dels criteris s’ha d’efectuar mitjançant la corresponent avaluació de l’impacte normatiu, el resultat de la qual ha de constar en un informe d’impacte que formarà part de l’expedient d’elaboració de la norma, segons preveu el Decret 106/2008, de 6 de maig.
 
En tercer lloc, la Guia també conté recomanacions de caràcter general, amb l’objecte d’ampliar l’abast de l’avaluació de l’impacte normatiu, més enllà de la simplificació i la reducció de càrregues. La conjuntura econòmica actual crida a no fer normes que tinguin un elevat impacte econòmic en termes de costos administratius, financers o estructurals a llarg termini.
 
A l’últim, en annexos, la Guia conté un catàleg de les càrregues administratives més freqüents –com ara, l’obligació de sol·licitar una autorització o una llicència per iniciar una activitat econòmica, o d’aportar determinada documentació adjunta a la sol·licitud d’un permís– als efectes de la seva identificació, quantificació i reducció posterior. També incorpora exemples de quantificació de càrregues administratives –seguint la metodologia internacional del Model de Costos Estàndard i les Directrius d’avaluació de l’impacte normatiu– a partir de dues hipòtesis normatives que permeten verificar la disminució dels costos econòmics que es deriva de l’aplicació de la Guia.
 
La Guia es podrà consultar al web institucional www.gencat.cat i serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
La simplificació administrativa, prioritària per a la UE
 
S’entén per càrrega administrativa la despesa que una empresa ha d’assumir per complir amb les obligacions d’informació i de comunicació de dades que imposen les normes. Les càrregues administratives innecessàries frenen el creixement, la innovació i l’eficiència econòmica en general, i afecten de forma especial les pimes. La seva reducció o supressió permet a les empreses dedicar més temps a les seves activitats econòmiques bàsiques, incrementar el rendiment laboral i, en conseqüència, impulsar la productivitat i reduir els costos de producció. 
 
La simplificació i la reducció de càrregues administratives són línies d’acció prioritàries en la política econòmica de la Unió Europea, així com de la Generalitat, des de l’aprovació per part del Govern del Pla de 48 mesures el mes juliol de 2007, i esdevenen indispensables per dinamitzar l’economia catalana en la conjuntura econòmica actual. En aquest context, la Guia no s’aplica a l’elaboració i la revisió de normes que només tinguin per destinataris els ciutadans, el tercer sector, i l’Administració pública.