·       El seu objectiu és fer un pas endavant en la coordinació de les polítiques públiques de la Generalitat relacionades amb el desenvolupament local i la competitivitat territorial i poder-les implementar d’acord amb els principals actors territorials
 
·       Per desplegar l’Estratègia, el Govern preveu la creació d’una comissió coordinada pel Departament de la Presidència i integrada per 9 departaments més de la Generalitat
 
·       Cogovernança i especialització seran dos dels pilars bàsics de l’Estratègia que ara s’engega
 
·       Aquesta mesura forma part del marc estratègic “Un país d’oportunitats, un país viu” de la Secretaria d’Administracions Locals, que té com a objectiu enfortir la cohesió social i territorial a través del treball amb el món local
 
El Consell Executiu ha posat les bases de l’Estratègia per a la dinamització territorial, que té com a finalitat generar oportunitats a través de l’activitat econòmica i la implicació compartida de les zones de Catalunya afectades per la desocupació, l’envelliment de la població i el despoblament rural. Es realitzarà, conjuntament amb cada territori, un diagnòstic compartit sobre les principals problemàtiques i es treballaran conjuntament i de forma bilateral les possibles solucions que els permetin créixer econòmicament, diversificar la seva economia local i la millora del nivell de vida i de l’ocupació.
 
El Govern es marca com a objectiu coordinar els diferents nivells d’administració pública i les actuacions sectorials que es volen implementar per facilitar els objectius de l’estratègia de desenvolupament local: el creixement econòmic, la diversificació de l’economia local i la millora del nivell de vida i de l’ocupació. Això suposa fer un diagnòstic compartit amb els territoris i identificar de forma conjunta els reptes i les solucions per tal dinamitzar-los econòmicament segons les seves potencialitats i la seva especialització sectorial.
 
Per dur a terme aquesta tasca, el Govern ha aprovat la creació d’una comissió per a l’Estratègia de dinamització territorial amb l’objectiu de fer un pas endavant la coordinació de les polítiques públiques de la Generalitat relacionades amb el desenvolupament local i la competitivitat territorial i poder-les implementar d’acord amb els principals actors territorials públics -diputacions, consells comarcals, ens supramunicipals i municipis- i privats. Els treballs de la comissió consistiran en la recollida d’informació i dades, així com bones pràctiques que permetin millorar el coneixement sobre l’actuació territorial de les diferents polítiques públiques; i realitzar el seguiment i avaluació de les diferents estratègies territorials implementades sempre en un marc de relació bilateral amb el territori.
 
La Comissió, coordinada pel Departament de la Presidència, la integraran representants dels departaments d’Economia; Educació; Salut; Territori i Sostenibilitat; Cultura; Treball, Afers Socials i Família; Empresa i Coneixement; Polítiques Digitals i Administració Pública; i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i elaborarà un informe anual que serà emès al Govern. Es tracta de tots els departaments del Govern que, entre les seves funcions, tenen el desplegament de polítiques de desenvolupament territorial amb impacte socioeconòmic.
 
La titular del Departament de la Presidència serà qui presidirà aquesta Comissió, que tindrà dues vicepresidències: la primera que correspondrà al titular de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, i la vicepresidència segona, que correspondrà a la persona titular de la Secretaria General del Departament amb les competències de direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. El plenari d’aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any o cada vegada que ho proposi el seu president o presidenta. Es preveu que els treballs d’aquesta Comissió s’iniciïn durant la primera setmana del mes de juny.
 
D’aquesta Comissió en dependrà una comissió assessora amb funcions consultives integrada per representants de les diputacions, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i l’Associació de Micropobles de Catalunya. A més, el plenari de la Comissió decidirà la creació de les comissions territorials de les zones on es desplegarà l’Estratègia de dinamització i el seu calendari.
 
La selecció dels territoris es farà d’acord amb els principals indicadors d’activitat socioeconòmica i de competitivitat territorial, com llocs de treball, disponibilitat de sòl, renda, demografia empresarial, entre d’altres.
 
Cohesió social i territorial per afavorir el desenvolupament econòmic
 
El Pla de Govern d’aquesta legislatura, aprovat el 25 de setembre de 2018, es marca com un dels objectius la cohesió social i territorial per afavorir el desenvolupament econòmic i la qualitat de vida de les persones arreu del país, que en les polítiques relacionades amb el món local es concreta en l’estratègia marc “Un país d’oportunitats, un país viu”. La creació de la Comissió interdepartamental per a l’estratègia de dinamització territorial s’emmarca precisament en aquesta estratègia “Un país d’oportunitats, un país viu”, ja que pretén millorar les possibilitats del territori per desenvolupar les seves potencialitats i facilitar les actuacions transversals així com garantir la coordinació necessària de tots els òrgans de la Generalitat.
 
En el conjunt de Catalunya, els municipis de menys de 2.000 habitants suposen gairebé el 63% del total de municipis i el 64% de l’extensió territorial, tot i que només sumen el 4,5% de la població. Aquesta distribució territorial dels municipis i de la població té una cabdal importància a l’hora d’impulsar les polítiques públiques de desenvolupament dels territoris i resoldre problemes com l’atur, la deslocalització industrial, la necessitat d’atreure noves empreses o la despoblació, entre d’altres.