Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

darp

Dos models d'agricultor estructuren les explotacions agrícoles catalanes

query_builder   28 novembre 2019 11:40

event_note Nota de premsa

Dos models d'agricultor estructuren les explotacions agrícoles catalanes

  • L’agricultura catalana avança gradualment cap a la competitivitat i professionalització, i manté explotacions de petita dimensió que, conjuntament, vertebren el territori rural català

 

  • Així es desprèn de les dades obtingudes de la DUN, l’eina principal de comunicació de dades de les explotacions agràries per part dels agricultors al Departament d’Agricultura

 

  • El Departament d’Agricultura ha concedit més de 395 M€ en ajuts dins de la Política Agrària Comuna a Catalunya l’any 2018
DARP
La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i el director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, en un moment de la roda de premsa

La radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019 indica que el 43% de la superfície agrícola útil del país està gestionada per agricultors que tenen l’activitat agrària com a primera ocupació i el 57% restant la gestiona un perfil d’agricultor que complementa aquesta font d’ingressos amb d’altres. Aquest fet constata que actualment a Catalunya coexisteixen dos perfils d’agricultor, els qui gestionen un model d’explotació de reduïda dimensió, cosa que permet el manteniment de població a les zones rurals i la vertebració del territori, i, al mateix temps, un altre model d’agricultor, titular d’explotacions de major dimensió que tendeix a la professionalització. Així ho indica la informació obtinguda de la Declaració Única (DUN), una eina amb què l’agricultor informa sobre la seva explotació, la superfície, els mitjans de producció, els sistemes de gestió i altres dades, que avui ha presentat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, acompanyada del director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson.

 

Les dades extretes assenyalen que a Catalunya es conrea el 25% de la seva superfície total i que es declaren 48.891 explotacions agrícoles. Aquestes xifres apunten al manteniment de la superfície de conreu en els darrers 5 anys, enfront d’una reducció anual del 4% dels titulars. Això vol dir que augmenta la superfície per explotació, i se situa en una superfície mitjana similar a la mitjana europea.

 

Perfil dels propietaris de les explotacions

 

Observant les dades segons el gènere, es manté el 32% de dones titulars d’explotacions agràries respecte del 68% d’homes. Pel que fa a l’edat, si analitzem totes les explotacions, tenim un percentatge alt de gent gran, però, si ho focalitzem en els titulars d’explotacions professionalitzades, les edats són similars a les de qualsevol altre sector productiu.

 

Pel que fa al nombre d’incorporacions de joves al camp, es manté estable des de l’any 2015. Destaca el fet que el 90% dels joves que opten per l’agricultura com a àmbit professional es mantenen en el sector després de superar els 5 anys corresponents a les noves incorporacions de joves al camp.

 

També en relació amb els joves, que, segons el Departament, són els qui tenen menys de 41 anys, només representen el 16% dels titulars i gestionen el 10% de la superfície. Si ho analitzem en l’àmbit d’Explotació Agrària Prioritària (professionals), els joves representen el 23% dels titulars amb una gestió del 25% de la superfície.

 

Tinença

 

Pel que fa a la tinença, el règim d’arrendament creix significativament en les explotacions més professionalitzades, i també els titulars que són persones jurídiques. Es detecta una tendència de traspàs de terres cap a explotacions més professionalitzades.

 

Regadiu

 

Respecte del sistema d’explotació, la tendència és l’augment de la superfície de reg, sobretot per sistemes de reg més moderns i sostenibles. Així, en el darrer any, la superfície de reg s’ha incrementat en 5.300 hectàrees. Actualment, hi ha 252.529 ha de reg.

 

Cultiu

 

Les dades indiquen que els cereals són el cultiu predominant, amb un 44% de superfície dedicada a aquest conreu, pràcticament la meitat de la superfície útil, seguida de l’oliverar, amb un 11%, i els farratges, amb un 10%. D’altra banda, no tant rellevant en superfície però sí en importància econòmica, destaca la superfície destinada a la vinya, amb un 7%, els fruits de closca, un 7%, i la  fruita dolça, un 6%.

 

La DUN facilita la presentació de les sol·licituds d’ajut i diferents tràmits

 

L’origen d’aquestes dades prové de la DUN, amb la qual anualment tots els titulars de les explotacions declaren les seves superfícies i dades ramaderes. Els titulars i les entitats col·laboradores utilitzen aquest mitjà per a la formalització de més de 50 tràmits, de manera unificada. Entre aquests tràmits, destaquen les sol·licituds d’ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) amb un import global anual de més de 300 milions d’euros.

 

Cal posar en valor l’augment de l’accessibilitat i interoperabilitat de les dades de la DUN que el Departament ha impulsat per al compliment de la normativa de transparència i dret d’accés a la informació, atenent la demanda dels agricultors/ramaders i amb l’objectiu de millorar el sector agrari a Catalunya. Així, a partir d’ara, les dades obtingudes estan a l’abast de la ciutadania i es poden consultar en l’enllaç següent: indicadorsmapa de cultius.

 

Catalunya és capdavantera a escala europea en l’accés lliure i gratuït a aquestes dades. Això ha estat reconegut per Europa amb el Premi Europeu al Sector de les Administracions Públiques 2019 pel projecte de subministraments de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya.

 

D’altra banda, des del febrer d’aquest any, un nou aplicatiu web permet que els tràmits de la DUN es puguin fer íntegrament de manera electrònica, i durant tot l’any.

 

L’eina també permet als agricultors realitzar la declaració geoespacial de les superfícies de cultius i proporciona la informació per a l’elaboració del mapa de cultius anual de la superfície agrícola de Catalunya.

 

Més de 395 M€ en ajuts dins de la Política Agrària Comuna a Catalunya

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha concedit l’any 2018 al sector agrari, a través de les mesures de la Política Agrària Comuna a Catalunya, més de 395 M€. Aquesta xifra, que creix 5 M€ respecte de l’any anterior, és un indicador del dinamisme del sector agrari català. D’aquesta inversió, 273,3 M€ corresponen a ajuts directes de la PAC pagats, és a dir, ajuts de l’anomenat primer pilar, destinats a donar suport a la renda dels agricultors i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries. La resta de l’import, 122,7 M€, corresponen als ajuts del segon pilar, concedits en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, adreçats a la millora de la sostenibilitat, la competitivitat de les explotacions agràries i la dinamització de l’economia rural. 

 

En relació amb el segon pilar, corresponent al Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, val a dir que és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per promoure una política estructural adreçada al món rural, amb una atenció especial a la competitivitat i sostenibilitat dels sectors agrari i forestal. El pressupost total d’aquest Programa és de 810 M€ i l’execució actual se situa en un 44,28%, amb la qual cosa se situa per sobre de la mitjana espanyola i europea.

 

Així, en el marc d’aquest Programa, i en línia amb els objectius del DARP de vetllar per la gestió dels boscos de Catalunya, durant la campanya 2018 s’han donat ajuts a la gestió forestal per un import de 8,4 M€.

 

D’altra banda, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de les explotacions i el relleu generacional del sector, l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es, des de la convocatòria de 2015 fins a la de 2018, ha afavorit la instal·lació de 1.782 joves, amb una despesa pública total de 50,5 M€ .

 

Trobareu més informació al web del DARP: impacte econòmic PAC.

 

Els pagesos catalans, els primers a cobrar el 95% dels ajuts directes de la PAC

 

Tal com es va fer l’any 2018, el Departament d’Agricultura efectuarà, la primera setmana de desembre, el primer pagament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) 2019 a més de 30.000 beneficiaris amb un import aproximat de 215 milions d’euros, corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors.

 

Amb aquest pagament, els beneficiaris hauran rebut el 95% de l’import dels ajuts directes desconnectats de la PAC, corresponents a 2019, i el 100% en el cas del règim de petits agricultors. El 5% restant, juntament amb els ajuts associats, es liquidaran durant el primer semestre de 2020, un cop es verifiquin els límits pressupostaris, si s’escau.

 

Els pagesos catalans són els primers de l’Estat a cobrar el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC.

 

La Renda Agrària puja un 14% respecte de l’any 2012

 

La Renda Agrària, que és el valor generat per l’activitat agrària de l’any 2018, segons la darrera estimació del Departament d’Agricultura, és de 1.868 M€, cosa que representa un augment del 14% respecte de la de l’any 2012, que va ser de 1.635 M€ (a preus corrents). Ara bé, si comparem els valors de la Renda Agrària 2018 amb l’any anterior, tot i que la Producció Final Agrària ha estat de 4.681M€ (13 M€ superior a la de l’any 2017), la Renda ha disminuït lleugerament (menys de l’1%) a causa de l’encariment dels inputs de producció, concretament dels pinsos i del preu de l’energia.

Font: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/economia/renda-agraria/dades/

1  

Fitxers adjunts

Evolució dels principals indicadors del sector agrícola 2015-2019

Evolució dels principals indicadors del sector agrícola 2015-2019
PDF | 2329