Direcció General de Comunicació

Decret de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic

El Govern aprova un conjunt de mesures de contenció de la despesa adreçades a reduir el dèficit de la Generalitat

query_builder   29 maig 2010 11:57

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un conjunt de mesures de contenció de la despesa adreçades a reduir el dèficit de la Generalitat

 
 
  • Les retribucions del personal al servei de la Generalitat de Catalunya es reduiran un 5% de mitjana
  • L’aplicació del decret farà compatible la reducció del dèficit amb el manteniment de les prestacions de l’Estat del benestar que són competència de la Generalitat
  • Es modifiquen tres figures impositives per tal d’adequar-les al nou context fiscal
  • El Govern també aprova un acord per encomanar al departament d’Economia i Finances l’elaboració d’un avantprojecte de llei per gravar de forma progressiva les rendes més altes
 
El Govern ha aprovat avui, en una sessió extraordinària del Consell Executiu, el Decret de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.
 
Aquestes mesures han de contribuir al compliment del Programa d’Estabilitat 2009-2013 dissenyat pel Govern central, que obliga les comunitats autònomes a situar el seu dèficit en l’1,1% del seu PIB, i s’insereixen en el marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió Europea, que preveu un procés de recuperació dels equilibris de les finances públiques un cop ha començat a remetre la crisi econòmica en l’àmbit internacional.
 
Les mesures que s’inclouen en aquest decret suposen un ajust en la despesa de personal i en la de concerts i convenis, així com una modificació en tres figures impositives, i han de fer compatible la reducció del dèficit públic amb la consolidació de les prestacions de l’Estat del Benestar que són competència de la Generalitat de Catalunya.
 
Reducció esglaonada de les retribucions
 
El decret inclou l’aplicació d’una reducció esglaonada, a partir de l’1 de juny, d’entre el 0 i el 7% de les retribucions del personal funcionari, estatutari i laboral -llevat de les societats mercantils de titularitat pública-, amb una mitjana del 5%, d’acord amb les mesures aplicades per l’Administració General de l’Estat. També inclou la reducció del 5% en el complement específic i en la resta de conceptes variables que aplica la Generalitat de Catalunya.
 
Finalment, es durà a terme una reducció en la retribució dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, que serà del 15% per al president i els consellers, del 10% per a secretaris generals i assimilats i del 8% per a directors generals i assimilats. A la resta d’alts càrrecs se’ls aplicarà la mateixa escala segons el seu nivell retributiu.
 
L’ajustament de la despesa també es realitzarà mitjançant el decrement de concerts i convenis. A partir de l’1 de juny, els concerts sanitaris del Servei Català de la Salut experimentaran una reducció del 3,21% anual, mentre que els concerts en matèria d’educació es reduiran en aquella part corresponent a la retribució del personal que presta serveis sota el règim de pagament delegat, de manera que en resulti una disminució equivalent a la prevista per al personal docent no universitari.
 
També es reduiran un 1,18% els concerts o encomanes de gestió per a la prestació de serveis socials amb el sector públic de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), i els contractes-programa amb les entitats locals en matèria d’assistència social també es disminuiran en una proporció anàloga a la dels empleats públics.
 
A més, el decret també preveu una reducció equivalent al 2,86% de la part proporcional de la despesa de personal en les transferències destinades a les societats mercantils de titularitat pública i a les entitats no participades majoritàriament per la Generalitat de Catalunya.
 
El Govern valora de manera molt significativa la tasca de totes les persones al servei del sector públic, a la vegada que considera que la situació econòmica actual demana un esforç addicional de contenció a un col·lectiu, el dels treballadors públics, que tenen el lloc de treball assegurat i es veuen menys afectats per l’atur. L’aplicació d’aquest decret contribuirà a garantir el nivell de prestacions que ofereix la Generalitat.
 
Modificació de tres impostos
 
Pel que fa a la modificació de figures tributàries, el decret incorpora tres novetats. En primer lloc, s’incrementa el tipus de l’impost de Transmissions Patrimonials, que passa del 7% al 8% i s’equipara així amb l’increment de l’IVA que grava la compravenda d’habitatges nous que tindrà lloc al juliol. En segon lloc, s’eleva el tipus general de l’impost d’Actes Jurídics Documentats de l’1% a l’1,2%. En darrer lloc, s’augmenta un punt el tipus impositiu que grava determinats mitjans de transport per als vehicles més contaminants, que queda fixat en el 16%.
 
A banda del decret, i també en el marc d’aquest procés de consolidació fiscal, el Govern ha acordat encomanar al Departament d’Economia i Finances l’elaboració d’un avantprojecte de llei que estableixi mesures fiscals per gravar de forma progressiva les persones que tenen més capacitat fiscal. Aquesta mesura, que s’ha de realitzar a través de l’IRPF o d’altres figures tributàries, respon al principi de justícia tributària, i pretén que els ciutadans amb més capacitat econòmica contribueixin amb un major esforç fiscal a la reducció del dèficit públic.
 
La Generalitat de Catalunya ja va efectuar diferents ajustos els anys 2008 i 2009 i també va incorporar mesures de reducció i contenció de la despesa en els pressupostos per al 2010. No obstant això, i en compliment del Programa d’Estabilitat, ara ha adoptat mesures addicionals i urgents que permetran avançar de forma progressiva cap a l’equilibri financer.