Drets Socials

TASF

El Govern aprova un decret que pretén assegurar la sostenibilitat i la seguretat jurídica de les cooperatives durant l'estat d'alarma per l'impacte del coronavirus

Mentre duri l'estat d'alarma, els consells rectors poden convocar assemblees extraordinàries amb una antelació inferior a quinze dies

query_builder   27 març 2020 15:27

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un decret que pretén assegurar la sostenibilitat i la seguretat jurídica de les cooperatives durant l'estat d'alarma per l'impacte del coronavirus

Mentre duri l'estat d'alarma, els consells rectors poden convocar assemblees extraordinàries amb una antelació inferior a quinze dies

El Govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19 aplicables a les cooperatives catalanes.
 
En concret, de forma excepcional i durant el període d’estat d’alarma, el consell rector pot convocar assemblees extraordinàries amb l’antelació mínima que consideri pertinent, sempre tenint en compte la urgència de l’acord que cal adoptar.
 
En tot cas, serà responsabilitat del consell rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que les persones sòcies puguin rebre la convocatòria i concórrer a la sessió de l’assemblea que podrà fer-se per videoconferència o altres mitjans de comunicació, amb les garanties pertinents.
 
La convocatòria de la reunió de l’assemblea haurà de fer constar la concurrència de les raons que han motivat fer la convocatòria amb una antelació inferior als 15 dies que preveu l’article 44 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.
 
Així mateix, de forma excepcional i durant el període d’estat d’alarma, el Consell Rector, segons les circumstàncies concretes de cada cooperativa, podrà disposar altres mecanismes diferents als establerts a l’article 48.2 de la Llei de cooperatives amb relació a l’obligació de posar a disposició de les persones sòcies el nombre de vots socials que correspon a cada persona sòcia.
 
A més, de forma excepcional, durant tot el període d’estat d’alarma, el consell rector pot acordar la suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores o d’una part d’aquestes, quan es donin els requisits següents:
 
a) Que la cooperativa tingui més de 100 persones sòcies treballadores, sòcies de treball o treballadores.
 
b) Que no sigui possible fer l’assemblea ni de forma presencial, ni telemàtica, a causa de les mesures sanitàries que cal seguir per dur a terme reunions i a la manca de mitjans telemàtics.