• El Decret llei aprovat avui preveu moratòries especials en els impostos sobre successions i begudes ensucrades, així com en el cànon de l’aigua i el cànon de residus

 

  • Durant els mesos d’abril i maig, es redueix al 50% el tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i dels residus de la construcció

 

  • Es crea una prestació per a l’acolliment dels infants separats del nucli familiar per causa dels tractaments o les mesures d’aïllament que afecten els seus progenitors

 

  • També autoritza Infraestructures.cat a executar els contractes amb les companyies operadores de telecomunicacions per al desplegament de la fibra òptica en aquells municipis de Catalunya que actualment disposen de nivells baixos o inexistents de cobertura en xarxes de nova generació

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat un nou Decret llei de mesures econòmiques, socials i administratives per fer front a la pandèmia del coronavirus i reduir l’impacte negatiu d’aquesta crisi sobre les famílies i empreses.

 

En matèria econòmica, el Decret inclou els nous períodes de presentació i ingrés per a determinats tributs propis i cedits de la Generalitat que van quedar suspesos el 14 de març passat per la declaració de l’estat d’alarma. D’aquesta manera es concreta la normativa aplicable per a aquells tributs que tenen particularitats especials en els terminis de presentació i liquidació, amb l’objectiu de facilitar el compliment de les obligacions tributàries i garantir la seguretat jurídica dels contribuents.

 

Els nous períodes començaran a comptabilitzar-se un cop s’aixequi l’estat d’alarma:

 

  • Impost sobre Successions. En el cas de fets meritats abans del 14 de març, i per als quals encara no hagués finalitzat el període voluntari de liquidació, es fixa un nou termini que comprèn el temps del període reglamentari pendent d’exhaurir ampliat en dos mesos més.

 

  • Impost sobre les begudes ensucrades envasades. L’autoliquidació del primer trimestre del 2020, inicialment prevista entre l’1 i el 20 d’abril, s’ajorna tres mesos i es farà entre l’1 i el 20 de juliol següent.

 

  • Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. Les autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 s’hauran d’efectuar en el termini d’un mes a comptar des de la data d’acabament de l’estat d’alarma.

 

  • Cànon de l’aigua:

 

  • Autoliquidacions mensuals: per a les autoliquidacions que s’havien de presentar durant l’estat d’alarma, el nou termini de presentació serà el comprès entre els dies 1 i 20 del mes següent al final de l’estat d’alarma.

 

  • Autoliquidacions trimestrals: les corresponents al primer trimestre del 2020 s’hauran d’ingressar entre l’1 i el 20 de juliol següent.

 

 

Ajornaments addicionals en el pagament del cànon de l’aigua

 

Les autoliquidacions del cànon de l’aigua les efectuen entitats subministradores que l’han de repercutir a la factura dels seus abonats. Aquestes entitats, tant públiques com privades, estan implementant mesures per afavorir la liquiditat dels treballadors autònoms i les pimes, ajornant bé la facturació o bé els pagaments mentre no s’aixequi l’estat d’alarma.

 

Per aquesta raó, el Decret llei preveu l’ajornament sense interessos de la part de les autoliquidacions de les subministradores que correspongui a factures d’autònoms i pimes ajornades per les pròpies entitats, durant un termini màxim de 6 mesos. Pel que fa als autònoms i petites empreses a qui l’Agència Catalana de l’Aigua liquida el cànon directament –ja que s’abasteixen mitjançant fonts pròpies–, també es preveu una possibilitat d’ajornament de les autoliquidacions en les mateixes condicions que les empreses subministradores.

 

Aquestes noves mesures s’afegeixen a la moratòria de sis mesos decretada pel Govern per a l’autoliquidació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que s’ajorna d’abril a setembre. Quant a la resta de tributs propis i cedits, la presentació i l’ingrés queden ajornats fins que s’aixequi l’estat d’alarma, tal i com preveu el Decret llei 7/2020 aprovat el 17 de març passat. Per tant, en el cas d’aquests impostos els terminis es reprendran amb l’aixecament de l’estat d’alarma, i es disposarà per efectuar l’autoliquidació, en el seu cas, dels dies que restessin a data 14 de març per exhaurir el termini corresponent.

 

 

Mesures sobre altres impostos

 

El Decret llei també preveu una reducció en els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada de residus industrials i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció de fins al 50% durant els mesos d’abril i maig, així com algunes bonificacions en les taxes de l’Agència de Residus de Catalunya.

 

Finalment, s’estableix una bonificació en la quota de la taxa fiscal sobre el joc que grava les màquines recreatives i d’atzar, la qual té un import fix independentment del rendiment de la màquina. Aquesta rebaixa de la quota serà proporcional al temps que la màquina hagi estat inactiva, és a dir, durant la vigència de l’estat d’alarma.

 

Increment salarial d’un 2%

 

El decret llei també dona cobertura jurídica a l’increment salarial del 2% que s’aplica a tots els treballadors de la Generalitat des de gener del 2020. Atès que el Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020, que ja preveu aquest increment, es troba en fase de tramitació parlamentària, el febrer passat el Govern va aprovar el Decret llei 3/2020, d'11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, aquest Decret llei no s’ha pogut convalidar al Parlament degut a la crisi del coronavirus, i és per això que el Govern ha aprovat avui novament l’increment salarial, amb l’objectiu de continuar abonant-lo amb normalitat en els propers mesos.

 

Mesures en matèria de contractació pública

 

D’altra banda, el Decret autoritza l’empresa Infraestructures.cat a activar el mecanisme “d’emergència” per executar els contractes amb les companyies operadores de telecomunicacions per al desplegament de la fibra òptica en aquells municipis de Catalunya que actualment disposen de nivells baixos o inexistents de cobertura en xarxes de nova generació, d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. La voluntat del Govern és dotar tan aviat com sigui possible d’aquesta infraestructura bàsica amb uns nivells de seguretat superiors als existents, perquè arribi al conjunt de la ciutadania en les millors condicions.

 

Així mateix, en matèria de contractació la norma també preveu que un cop finalitzi l’estat d’alarma es podran declarar com a “urgents” una sèrie d’expedients, la tramitació dels quals ha quedat suspesa temporalment com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Es tracta, principalment, d’un seguit d’adjudicacions de contractes de manteniment i obres de carreteres i vies de transport (viàries, ferroviàries i de ports), així com altres que afecten l’àmbit de la salut i sanitaris, serveis socials i d’atenció a les persones i a tots aquells que es consideri necessari formalitzar perquè responguin a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals s’hagi d’accelerar “perquè responguin a una necessitat inajornable o d’interès públic”.

 

La voluntat del Govern amb aquesta mesura és facilitar que el sector públic reactivi de manera immediata el seu funcionament ordinari un cop finalitzi la situació de pandèmia, tot agilitant la tramitació d’aquests expedients, i garantir d’aquesta manera el manteniment dels serveis públics essencials i la reactivació de l’economia.

 

Donacions adreçades a mitigar els efectes de la Covid-19

 

El text aprovat avui també simplifica el procediment que ha de seguir la Generalitat quan rep qualsevol donació de diners, béns mobles o béns immobles d’un particular, sempre que aquesta cessió tingui per objecte contribuir a finançar despeses sanitàries o assistencials excepcionals, ocasionades per pal.liar els efectes de la Covid-19. Així, se suprimeix el requisit que preveu la Llei de Patrimoni d’haver d’acceptar la donació, és a dir, que es considerarà acceptada només pel fet de rebre-la, i elimina l’obligatorietat de publicar-la al DOGC. Aquestes modificacions seran vigents durant tres mesos, des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma

 

Nova prestació econòmica per a l’acolliment d’infants

 

El Decret llei també preveu mesures de caràcter transitori per fer front a necessitats puntuals que s’han detectat a l’àmbit de la infància i l’adolescència arran de la pandèmia. La principal mesura és la posada en marxa d’una prestació econòmica d’emergència per a l’acolliment familiar dels infants separats involuntàriament del seu nucli familiar degut als tractaments mèdics o a les mesures d’aïllament que afecten els seus progenitors.

 

D’entrada, la prestació cobrirà les despeses de manteniment dels menors de 6 anys en situació d’atenció immediata o guarda administrativa protectora que tinguin assignada una família d’acollida. Tanmateix, el decret preveu que, quan les circumstàncies d’emergència ho requereixin, els infants d’entre 6 i 12 anys que estiguin en la mateixa situació també en puguin ser beneficiaris.  L’import de la prestació serà de 326 euros per als infants de 0 a 9 anys i de 362 euros per als infants i adolescents de 10 a 12 anys, tot i que aquestes quantitats es poden ampliar per raó de discapacitat del menor, pel nombre de menors acollits o per altres circumstàncies que requereixi una dedicació especial.

 

Per tal de fer possible aquesta nova modalitat d’acolliment, el Decret faculta l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) perquè faci la cerca de famílies capacitades per donar resposta a aquesta necessitat, tenint en compte els requisits d’idoneïtat que marca la llei.