Educació

Foto

El Departament d'Educació estableix els criteris d'avaluació per infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim especial

query_builder   21 abril 2020 12:40

event_note Nota de premsa

El Departament d'Educació estableix els criteris d'avaluació per infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim especial

  • La qualificació de la tercera avaluació en cap cas podrà modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits entre setembre de 2019 i març de 2020

 

  • El professorat disposa de prou informació per avaluar els alumnes, atès que fins el tancament dels centres ja s’havien dut a terme 2/3 parts del curs lectiu
Foto

El Departament d'Educació ha establert en dues instruccions quins són els criteris d’avaluació per als equips docents i professorat de cara al tercer trimestre, que a causa del confinament pel COVID-19 s’està duent a terme a distància. Són dos  documents que concreten aquests criteris per a les següents etapes educatives: una instrucció per a l’educació infantil, primària, ESO, i batxillerat; i una altra per als cicles de formació professional, Itineraris formatius específics, ensenyaments de règim especial, i ensenyaments artístics superiors.

 

En aquestes noves circumstàncies, i pel que fa a l’acció educativa, l'objectiu no és acabar els programes, sinó promoure els aprenentatges adequats i factibles. Per això cal evitar la rèplica de les situacions acadèmiques habituals i ordinàries: en l’actual marc competencial, no es tracta de posar deures cada dia, sinó de proposar activitats contextualitzades, en què l'alumnat disposi d'un període de temps raonable per dur-les a terme. Es proposa la periodicitat setmanal de forma orientadora, tot i que els equips educatius, de manera coordinada, poden modificar-la.

 

Respecte a l’avaluació, l’objectiu és determinar com l’última part del curs ha de servir per ajudar a millorar les competències, tenint en compte una premissa bàsica: en cap cas les qualificacions de la 3a avaluació de podrà modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits entre setembre de 2019 i març de 2020. D’aquesta manera, per a cada situació, l’equip docent ha de valorar el grau d’assoliment de les competències professionals, personals i socials, així com el nivell d’adquisició del currículum per part de l’alumnat.

 

Així, amb les evidències i observacions que es puguin recollir, el professorat elaborarà l'informe que, en l'educació obligatòria, ha de reflectir els resultats obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne corresponent a la 3a avaluació. En aquest marc, tot aprenentatge serà un valor afegit i cap element ha de restar.

 

Educació infantil i  primària

 

En el cas de l’educació infantil, l’informe de final de curs ha de reflectir prioritàriament les observacions que s'han realitzat durant el temps compartit amb els infants. Les dificultats per arribar a totes les famílies no permeten fer les valoracions que es realitzarien en un context de presencialitat, però poden ajudar a complementar aquelles de les quals ja es disposava.

 

Pel que fa a l’educació primària, cada centre ha d'elaborar un model propi d'informe. Aquest ha de reflectir els resultats obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne, els aspectes personals i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures complementàries o de reforç adoptades o previstes. Per tant, l’objectiu no és la qualificació sinó l’aprenentatge adquirit per part de l’alumne. 

 

Per tant, en l'organització de final de curs, s'haurà de programar la darrera sessió d'avaluació on s'avaluarà el grau d'assoliment de les competències pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions, així com el resultat global de l'àrea de cada alumne. Aquesta informació ha de permetre fer un traspàs als mestres que l’acompanyaran durant el pròxim curs, ja sigui a la mateixa escola o a l’institut en el cas de l’alumnat de sisè de primària. Atesa la situació excepcional, la informació haurà de ser més personalitzada que mai.

 

Educació secundària obligatòria

 

El professorat haurà de considerar el procés seguit i determinar per a cada estudiant quines observacions i evidències usa per a la confecció de l'informe de la tercera avaluació. Els aprenentatges en el marc actual de confinament s’han de considerar un valor afegit per a l‘alumne i mai una penalització en l’avaluació global del curs.

 

L’alumnat que tingui pendent la primera i o segona avaluació d'alguna matèria, o que n’arrossegui alguna de cursos anteriors, té el dret a fer una recuperació. En aquest sentit, en cas que no s'hagi fet abans del confinament, cada equip docent ha de preveure com abordar aquesta situació. Davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament de les tasques de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia poden ser una alternativa.

 

En acabar el tercer trimestre, el tutor ha d'informar per escrit, mitjançant l'informe d'avaluació, a l’alumnat i les seves famílies del desenvolupament del seu procés d'aprenentatge en els àmbits associats a les matèries i en els transversals. Es farà en el calendari previst, que es manté malgrat haver-se alterat el desenvolupament del curs, excepte en el cas de les proves PAU a 2n de batxillerat.

 

A 4t d’ESO l’alumnat obté el graduat en educació secundària, i per tant, l'equip docent ha d'adoptar les decisions corresponents a la superació de l'etapa i l'obtenció del títol. Per dur a terme la valoració, el docent haurà de considerar el procés seguit i determinar per a cada estudiant quines observacions i evidències usa per a la confecció de l'informe de la tercera avaluació. Cal destacar que els aprenentatges realitzats durant el confinament han de considerar-se un valor afegit en l’avaluació, mai una penalització.

 

Si donades les circumstàncies extraordinàries l'equip docent acorda l'obtenció del títol per part d'un alumne que no hagi assolit tots els nivells competencials, ho haurà de fer constar en el consell orientador. També s’hi inclouran les eines necessàries per poder assolir aquests nivells en estudis posteriors.

 

Les instruccions també estableixen els criteris d’avaluació del servei comunitari, el treball de síntesi, el projecte de recerca, les unitats d’escolarització compartida, i els programes de noves oportunitats.

 

Batxillerat

 

Els alumnes de 1r de batxillerat, abans del tancament del centre, ja havien impartit 2/3 parts del curs escolar. En aquest cas, caldrà avaluar cada matèria amb la informació disponible fins a finalitzar la segona avaluació. Es podrà completar amb els aprenentatges derivats de les propostes formatives de treball no presencial que el professorat haurà proposat per al tercer trimestre. Com que les possibilitats de l’alumnat per accedir a les diferents vies d'ensenyament virtual són diverses, aquests aprenentatges no podran condicionar la qualificació final de manera negativa.

 

Pel que fa a l’alumnat de 2n de batxillerat, la programació de les activitats d’avaluació s’haurà d’adequar a l’ajornament de la inscripció al procediment d’accés als estudis universitaris. L’alumnat amb alguna matèria pendent de la primera i/o segona avaluació, o que arrossegui alguna matèria de 1r de batxillerat, té el dret a fer una recuperació. Una situació que haurà de determinar l’equip docent, i que, davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, es podrà fer amb el lliurament pautat de tasques de recuperació durant els mesos d'abril i maig o amb les avaluacions personals en línia. Com en la resta d’etapes educatives, davant les diferents possibilitats d’accés a l’ensenyament virtual, els resultats de la tercera avaluació en cap cas podran modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits en el període de setembre de 2019 a març de 2020.

 

 

Cicles de formació professional

 

Pel que fa als cicles formatius de formació professional, es determina que l'alumnat de primer curs ha cursat pràcticament 2/3 parts del curs. És per això que el professorat disposa d’informació de les unitats formatives de les dues primeres avaluacions, i per tant, ha d’avaluar cada unitat formativa amb la informació disponible fins finalitzar la segona avaluació. Els resultats d’aprenentatge de les unitats de la tercera avaluació que no s’hagin pogut assolir hauran de tenir-se en compte en la planificació del curs següent.

 

Respecte l’alumnat de segon curs, ha cursat 5/6 parts del títol. Per tant, únicament li resta el darrer trimestre del segon curs. Un trimestre que en part s’haurà d’impartir de manera no presencial i després, previsiblement de forma presencial –si es pogués fer la reincorporació als centres fins acabar el curs-. Per afavorir la igualtat de condicions i no perjudicar l’alumnat més vulnerable, aquests aprenentatges no podran condicionar de manera negativa l’avaluació final. Els aprenentatges assolits a la darrera avaluació es consideraran com un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment.

 

La instrucció també dona indicacions per d’altres supòsits com: mòduls professionals on no s’han completat unes unitats formatives (UF); o mòduls pendents de cursar.

 

També per altres ensenyaments com els programes de formació i inserció, adreçat a alumnat que no disposa del graduat d’ESO i que continua estudis professionalitzadors. En aquest cas, com són cicles d’un curs, el professorat disposa de la informació dels dos trimestres anteriors i la que obtindrà amb el treball no presencial del tercer trimestre per poder avaluar globalment el curs.

 

Pel que fa a les pràctiques de Formació en centres de treball (FCT), Educació va publicar a finals de març els criteris segons els quals es flexibilitza l’estada a l’empresa o, en cas de no poder-se fer, es substituiria per un treball pràctic o “mòdul integrat”.

 

Itineraris formatius específics

 

Els itineraris formatius específics (IFE) estan adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Per aquests casos, com en els anteriors, l’alumnat ha dut a terme 2/3 parts de cada curs i, per tant, el professorat disposa d’informació suficient per poder-lo qualificar. Per a l’alumnat de primer, segon i tercer curs que no hagin pogut desenvolupar les competències establertes, l’equip docent les haurà de preveure en les activitats del següent curs, i establir un pla d’avaluació personalitzat. Al quart curs, tenint present que ha cursat 11 dels 12 trimestres que el composen, s’avaluarà l’alumnat de forma global amb la informació acumulada de tots els cursos.

 

Ensenyaments de règim especial

 

Les instruccions d’Educació també estableixen els criteris de qualificació i avaluació, amb la mateixa línia expressada anteriorment, dels següents ensenyaments de règim especial, segons les seves característiques específiques:

 

  • Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.
  • Ensenyaments esportius.
  • Ensenyaments d’Idiomes –tant per l’alumnat de matrícula oficial com lliure-.
  • Ensenyaments de música, sisè curs de grau professional.
  • Ensenyaments de dansa, sisè curs de grau professional.
  • Ensenyaments d’arts escèniques.
  • Ensenyaments artístics superiors –que inclou el títol superior i el màster artístic-.

 

 

21 d’abril de 2020

2  

Fitxers adjunts

Instruccions infantil, primària, ESO i batxillerat

Instruccions infantil, primària, ESO i batxillerat
PDF | 2704

Instruccions FP i ensenyaments de règim especial

Instruccions FP i ensenyaments de règim especial
PDF | 222

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia