• L’objectiu de la futura llei, impulsada per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, és assentar les bases d’un nou model de gestió basat en la col·laboració publicoprivada en àrees de concentració d’activitat empresarial, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial i/o de serveis

 

 • El text inclou especialitats per a les APEUS de Polígons d’Activitat Empresarial (PAE)

 

 • Les APEU s’inspiren en el model d’èxit dels Business Improvement Districts (BIDs), implementats des de fa 50 anys amb un gran arrelament a Alemanya, Regne Unit, EUA i Canadà

 

El Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEU), una eina de promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques basada en la col·laboració publicoprivada. L’objectiu de la futura llei, impulsada per Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, és assentar les bases d’un nou model de gestió basat en la col·laboració publicoprivada en àrees de concentració d’activitat econòmica, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial i/o de serveis. En aquest sentit, el projecte de llei inclou especialitats per a les APEU de Polígons d’Activitat Empresarial (PAE).

 

Les APEU facilitaran que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats. 

 

Segons el text, les APEU són instruments de col·laboració publicoprivada que persegueixen les finalitats públiques següents: modernització i promoció de determinades zones urbanes; millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient i increment de la competitivitat tot afavorint la creació de l’ocupació.

 

L’activitat que duran a terme beneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi pel compliment d’aquestes finalitats públiques. És precisament aquest interès públic el que justifica que, un cop acordada i aprovada per tots els agents la creació de l’APEU, s’estableixi un règim d’adscripció obligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

 

Els destinataris de la llei són els titulars d’activitats econòmiques d’una àrea determinada amb concentració d’establiments comercials, industrials, logístics i de serveis, a l’abast dels quals es posa una nova classe d’entitat per ajudar-los a millorar el seu entorn. La llei també va dirigida als ajuntaments, als quals correspon autoritzar i controlar la creació de les APEU per dinamitzar certes zones, amb els consegüents beneficis per als interessos generals del seu municipi, que complementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions públiques locals.

 

La llei s’estructura en dos títols, quaranta articles, tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

 

Principals aspectes de la futura llei de les APEU

 

 1. Aquestes àrees seran gestionades per entitats gestores de naturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per aquells que ostenten la possessió del locals (llogaters o propietaris) on s’exerceix una activitat empresarial o de locals buits susceptibles d’exercir-ne.

 

 1. Les funcions de les entitats gestores de les APEU vindran previstes en un Pla d’Actuació. En tot cas, preveuran alguna de les següents funcions:

 

 • Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà i esdeveniments i d’activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles.

 

 • Actuacions de comunicació i promoció per captar inversió i augmentar la demanda i de promoció de polítiques de responsabilitat social empresarial.

 

 • Promoure l’activitat en els locals i naus buits ubicats dins l’àmbit de l’APEU; prestar serveis privats a les empreses i usuaris de l’APEU; assessorament i serveis mediambientals complementaris.

 

 • Potenciar la neteja, rehabilitació i decoració i il·luminació de l’exterior dels immobles privats, promoure l’adhesió als sistemes d’arbitratge de consum i serveis mancomunats per disminuir l’impacte ambiental.

 

 • Promoure el desenvolupament d’infraestructures i serveis digitals per augmentar la competitivitat.

 

 • Fomentar la formació i desenvolupament professionals dels empresaris i dels treballadors de les empreses ubicades a l’APEU.

 

 • Proposar a l’ajuntament l’elaboració d’instruments de planejament urbanístic, de millora de la mobilitat, mesures de vigilància especial de l’APEU i l’inici de la tramitació per a la qualificació de zona turística als efectes d’horaris comercials, entre altres.

 

En cap cas les funcions de l’APEU podran substituir o minvar els serveis municipals que presta l’ajuntament i no podran exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.

 

 1. Podran impulsar la creació d’una APEU:

 

 1. a) Els titulars de drets de possessió d’almenys el 25% dels locals amb accés directe a la via pública que representin com a mínim el 25% de la superfície construïda dels locals que es proposen incloure en l’àmbit de l’APEU. S’inclouran els locals on es desenvolupa activitat empresarial i aquells locals buits susceptibles de desenvolupar-ne, i quedaran exclosos els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i activitats que no constitueixin activitat empresarial.

 

 1. b) Qualsevol associació empresarial territorial que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys.

    

 1. c) La iniciativa de creació també podrà ser de l’ajuntament.

 

 1. El projecte per a la delimitació de l’APEU haurà de contenir la identificació de les persones que exerceixen la iniciativa, un plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU i es localitzin els locals amb accés directe des de la via pública, amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, detallant els locals inclosos i els no inclosos, el projecte de constitució i d’estatuts de l’entitat gestora, un pla d’actuació de 3 a 5 anys (que inclogui memòria econòmica i pressupost), i amb la proposta de conveni, que hauran de subscriure l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU.

 

 1. El procediment: el projecte es presentarà davant l’ajuntament, que haurà d’aprovar-lo inicialment en el termini de dos mesos. Posteriorment, se sotmetrà a informació pública durant un mes. Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, s’acordarà la creació d’un grup de treball paritari integrat per representants de l’ajuntament i dels sol·licitants, que elaborarà un text refós del projecte, i que se sotmetrà a votació de tots els propietaris de locals que formen part de l’àrea delimitada. El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de més del 50% dels locals que alhora representin, almenys, el 50% de la superfície construïda ponderada de la totalitat dels locals. Per a l’aprovació definitiva, el projecte s’ha de sotmetre a l’aprovació del ple municipal.

 

 1. Es crearà el Registre de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana de Catalunya (RAPEUC) amb la finalitat de disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació relativa a les APEU en el territori. El Registre, de caràcter públic, ha de ser accessible des del web del Departament d’Empresa i Coneixement i recollirà la inscripció dels convenis signats entre els ajuntaments i entitats gestores de les APEU. Es comunicarà al Registre qualsevol modificació del conveni o de la documentació adjunta. Un cop inscrit, es publicarà al DOGC.  

 

 1. Els recursos econòmics de l’entitat gestora de l’APEU seran amb caràcter principal les quotes a càrrec dels titulars dels drets de possessió dels locals compresos en l’àmbit de l’APEU, i de manera complementària, aportacions voluntàries, donacions, patrocinis, aportacions en espècie, subvencions i ajuts públics de les administracions. Les quotes seran de caràcter obligatori i tindran la consideració d’aportacions patrimonials de caràcter públic de naturalesa no tributària. D’aquesta manera, d’entrada l’entitat gestora s’encarregarà de la percepció de les quotes, amb la possibilitat que el mateix ajuntament n’assumeixi la recaptació per la via de constrenyiment. 

 

Especialitats de les APEU de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs)

 

Donada la singularitat dels Polígons d’Activitat Empresarial (PAEs), el projecte de llei recull de manera explícita alguns aspectes diferencials:

 

 • El concepte “local” es substitueix per “nau” o “parcel·la sense construcció”
 • Les APEU es defineixen com a zones geogràfiques d’un municipi prèviament delimitades integrades per naus, parcel·les de servei i parcel·les en construcció on es desenvoluparà un pla d’actuació orientat a les finalitats públiques establertes en la llei.
 • En cap cas les entitats gestores de les APEU en els PAE podran substituir o minvar les competències i els serveis municipals que presta l’ajuntament, i especifica les responsabilitats corresponents al consistori i als operadors privats, en relació amb els diferents elements inclosos en l’àrea delimitada.
 • Impuls i dinamització dels PAEs: La Generalitat, Diputacions, i Consells Comarcals duran a termes accions de sensibilització, coordinació amb ajuntaments i entitats gestores, impuls i dinamització dels PAEs, la seva classificació i avaluació, i l’actualització del sistema geogràfic d’informació SIPAE. Així mateix, realitzaran accions de comercialització per visibilitzar la capacitat industrial i logística dels polígons d’activitat econòmica a Catalunya.
 • Es podran acordar ajuts públics a les APEU dels PAE: Aquests ajuts s’articularan en funció del pressupost previst en el pla d’actuació de l’APEU en relació amb la recaptació fiscal de la zona (IBI més IAE). Si el pressupost és inferior al 80% de la recaptació fiscal, se li concedirà una subvenció d’almenys el 5% de l’esforç fiscal comptabilitzat. Si el pressupost de l’APEU és superior al 120% de la recaptació fiscal, la subvenció a atorgar-li serà com a mínim del 20% de l’esforç fiscal realitzat pel PAE.

 

Una eina amb 50 anys d’història

 

El primer BID es va crear el 1969 a Toronto (Canadà) i pocs anys després a Nova Orleans (Estats Units). Entre els 80s i 90s es van implantar diferents BIDs a Amèrica del Nord i el 2004 es va constituir el primer BID urbà a Londres. Actualment, hi ha més de 2.500 BIDs arreu del món, amb una gran implantació a Alemanya, Regne Unit, Estats Units o Canadà, entre molts altres països. A Catalunya, el 2017, es va impulsar una prova pilot als barris barcelonins de Sant Andreu i el Born, el mateix any que l’actual Llei de Comerç, Serveis i Fires instava a desplegar la futura llei dels APEU (art. 54 Llei 18/2017).