Direcció General de Comunicació

gent gran

El Govern aprova el Decret de concert social, una nova forma de relació amb els proveïdors de serveis per garantir la millora de la qualitat assistencial i les condicions laborals

query_builder   14 juliol 2020 15:27

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de concert social, una nova forma de relació amb els proveïdors de serveis per garantir la millora de la qualitat assistencial i les condicions laborals

  • El concert social s’allunya de les dinàmiques de contractació pública, de manera que es prioritzarà la valoració i els criteris socials del projecte, i no el preu

 

  • També permetrà assolir més eficiència i eficàcia en la gestió administrativa, amb menys burocratització i reducció dels terminis i tràmits

 

El Govern ha aprovat avui el Decret d’acreditació, concert social i gestió delegada en la xarxa de serveis socials d’atenció pública. Amb aquest nou decret s’impulsa definitivament una nova forma de relació amb els proveïdors de la xarxa de serveis socials allunyada de les dinàmiques de contractació pública. El concert social permet proveir serveis a la ciutadania —de la cartera de serveis socials— per mitjà de mecanismes orientats a la qualitat assistencial, la solvència tècnica, l’arrelament territorial i altres mecanismes orientats a la millora del servei a la persona.

 

Entre els criteris per a l'assignació de serveis destaca el de la responsabilitat social de l'entitat proveïdora on hi figuren, entre altres, l'estabilitat i qualitat de l'ocupació i també el compromís ètic, expressat amb la implantació de mecanismes de governança democràtica, transparència i la destinació d'una part dels excedents a la millora de la formació professional. Un altre aspecte molt important en aquest sentit és l'establiment d'un topall màxim de diferència salarial entre la persona amb el salari més alt i la persona amb el salari més baix, que no podrà superar la relació 1/9, és a dir, podrà ser com a màxim nou vegades superior.

 

Procediment d’acreditació i de concert social fins a un màxim de 10 anys

 

Pel que fa al procediment d’acreditació -que correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies-, estarà permanentment obert i les entitats proveïdores podran acreditar-se si compleixen els requisits i condicions que s’estableixin per a cada tipologia de servei socials. El termini de vigència inicial de l’acreditació serà de quatre anys, prorrogable de dos anys en dos anys fins a un màxim de 10, sempre que els serveis es prestin correctament i es compleixin les condicions de qualitat requerides.

 

El procediment de concert social i de gestió delegada estaran sotmesos a convocatòria i sol·licitud. El preu dels serveis a proveir estarà referenciat a la cartera de serveis socials i no s’admetran baixes econòmiques, de manera que resultarà guanyador el projecte presentat que ofereixi millors condicions  d’atenció a les persones. Es valoraran criteris socials com la qualitat en l’atenció amb determinada qualificació o experiència, l’estabilitat laboral, la igualtat de gènere, la inserció laboral, la política lingüística, la compra pública ètica, la protecció del medi ambient, la qualitat alimentària o el compromís ètic.

 

La provisió es realitzarà mitjançant resolució del Departament i, per tant, l’entitat no haurà de signar cap contracte. El termini de vigència inicial de la provisió, igual que l’acreditació, serà de quatre anys, prorrogable tàcitament de dos en dos anys fins un màxim de 10, sempre que els serveis es prestin de manera correcta i amb la qualitat exigida.

 

En conclusió, amb aquest nou sistema:

 

  • S’inicia el camí cap a un sistema de provisió dels serveis socials més àgil, eficient i de qualitat, que integri totes les entitats proveïdores potenciant la xarxa de serveis socials d’atenció pública, i que se centri en la qualitat en l’atenció a la persona. És important destacar que amb l’acreditació prèvia es garanteix la necessària homogeneïtzació dels criteris de qualitat exigibles per formar part de la xarxa pública.

 

  • S’assoleix més eficiència i eficàcia en la gestió administrativa, amb menys burocratització i reducció dels terminis i tràmits, s’acredita i proveeix mitjançant resolució, no s’exigeix documentació que ja consta a l’Administració i no s’han de signar contractes ni pròrrogues expresses.

 

  • Es dota de major estabilitat el sector, amb vigències inicials més llargues i pròrrogues tàcites fins a 10 anys, sempre que es prestin els serveis adequadament. Per tant, es potencia l’estabilitat de les plantilles i la qualificació dels professionals que atenen les persones, la qual cosa significa un major reconeixement laboral i social.

 

  • Es millora la garantia de les persones usuàries potenciant els projectes dirigits a l’atenció personalitzada i integral, l’arrelament de la persona a l’entorn, els criteris socials i el compromís ètic de l’entitat proveïdora per sobre de criteris economicistes. L’actuació administrativa no se centra tant en la tramitació burocràtica d’expedients sinó en una supervisió permanent de la prestació dels serveis.