• S’ofereixen quatre opcions en el cas que no es disposin de places suficients per realitzar-les, amb l’objectiu que l’alumnat pugui obtenir el títol en finalitzar el curs
Foto

El Departament d’Educació, a través d’una resolució, ha adoptat mesures per flexibilitzar les pràctiques a les empreses de l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors, davant les dificultats de disposar de llocs suficients de pràctiques en determinats sectors a causa del COVID-19. Aquesta resolució desenvolupa el Reial Decret-llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual es proposen mesures urgents en l’àmbit de l’educació no universitària. D’aquesta manera, Educació vol assegurar que l’alumne que cursa aquests estudis pugui obtenir el títol en finalitzar el curs, i així poder continuar amb la seva formació i/o incorporació al món laboral.

 

Les mesures de flexibilització afecten a la formació pràctica a l’empresa, ja sigui a través de la modalitat ordinària -Formació en Centres de Treball (FCT)- o de la dual, que fan els alumnes de Formació Professional Inicial, d’ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, d’Arts Escèniques, d’Esportius, de Formació Professional Bàsica, de Programes de Formació i Inserció, d’Itineraris Formatius Específics i d’Artístics Superiors. La flexibilització es concreta en funció de les característiques de cadascun dels ensenyaments.

 

La Formació en Centres de Treball pot iniciar-se a partir del tercer trimestre del primer curs. Atesa la incertesa de l’evolució de la pandèmia es recomana tenir en compte aquesta consideració.

 

Quatre mesures com a alternativa

 

Pel que fa a la FCT, la resolució proposa quatre mesures als centres educatius per poder donar resposta a les situacions en què hi hagi manca de places per a realitzar les pràctiques. Són les següents:

 

Exempció de la Formació en Centres de Treball en menys hores de les previstes fins ara. En FP inicial es rebaixa a la meitat: un alumne pot tenir l’exempció de les pràctiques si acredita mig any d’activitat laboral (fins ara es requeria un any).

 

Reducció excepcional del nombre d’hores de pràctiques: els centres educatius poden aplicar la reducció excepcional del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, fins al mínim d’hores establertes en els reials decrets que estableixen cada títol i els seus ensenyaments mínims. Per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’FP, poden passar de les 400 hores fins a les 220 hores.

 

FCT a distància: en aquells casos en què hi hagi dificultats per dur-la a terme presencialment, cal garantir com a mínim, que un terç de la durada de les pràctiques es faci en modalitat presencial. Si les dificultats impliquen que cal fer a distància més dels dos terços de les hores, caldrà justificar-ho.

 

 

Substitució de l’FCT per altres activitats equivalents. A partir del dia 1 de febrer de 2021, si s’ha constatat la impossibilitat de fer o de completar les hores mínimes establertes per a cadascun dels ensenyaments professionalitzadors, la direcció del centre educatiu pot substituir l’estada a l’empresa per l’elaboració d’un projecte integrat relacionat amb els estudi cursats.

 

 

FP dual

 

La resolució publicada també preveu, en el cas d’alumnat que està realitzant la formació pràctica en la modalitat dual, que si l’empresa comunica que té dificultats per poder continuar oferint-la, el centre podrà decidir entre les diferents possibilitats. Els centres educatius podran acceptar una reducció addicional respecte de les hores inicialment previstes a l’estada a l’empresa de formació en modalitat dual, fins a un mínim de 680 hores realitzades.

 

Si un alumne o alumna ha quedat amb l’estada a l’empresa de formació en modalitat dual interrompuda sense completar-la i amb menys de 680 hores realitzades, el centre podrà reconèixer les hores d’FCT amb les hores que hagi realitzat l’estudiant en l’empresa en modalitat dual. En aquest cas però l’alumnat deixarà de tenir la condició d’FP dual i cursarà l’FP ordinària. En tot cas, es garantirà el retorn a la modalitat dual si la situació de l’empresa ho permet.

 

 

16 d’octubre de 2020