Empresa i Treball

El Parlament aprova la Llei de les APEUs, una eina de promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques basada en la col·laboració publicoprivada

query_builder   18 desembre 2020 16:38

event_note Nota de premsa

El Parlament aprova la Llei de les APEUs, una eina de promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques basada en la col·laboració publicoprivada

 • Aquesta llei estableix les bases d’un nou model de gestió basat en la col·laboració publicoprivada en àrees de concentració d’activitat empresarial, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial i/o de serveis. La llei també inclou especialitats de la creació i gestió de les APEUs a Polígons d’Activitat Empresarial (PAEs), per tal d’adaptar les APEUs a la naturalesa industrial d’aquestes zones
 • Les APEUs s’inspiren en el model d’èxit dels Business Improvement Districts (BIDs), implementats des de fa 50 anys
 • Actualment, hi ha més de 2.500 BIDs arreu del món, amb una gran implantació a Alemanya, el Regne Unit, els EUA o el Canadà
 • La llei impulsada pel Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, s’ha aprovat amb el 88% dels vots a favor, 3% d’abstenció, i 8,9% en contra, amb el suport dels grups de JxCat, ERC, PSC, i Ciutadans


El Parlament ha aprovat avui, amb el suport del 88% de la Cambra, la Llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEUs), una eina de promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques basada en la col·laboració publicoprivada. L’objectiu de la llei, impulsada per Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, és establir les bases d’un nou model de gestió basat en la col·laboració publicoprivada en àrees de concentració d’activitat econòmica, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial i/o de serveis. En aquest sentit, la llei inclou especialitats per a la creació i gestió de les APEUs a Polígons d’Activitat Empresarial (PAEs), per tal d’adaptar-la a la naturalesa industrial d’aquestes zones.

Les APEUs facilitaran que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats. 

La llei defineix les APEUs com a instruments de col·laboració publicoprivada que persegueixen les finalitats públiques següents: modernització i promoció de determinades zones urbanes; millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada, i mediambientalment eficient, i increment de la competitivitat afavorint la creació de l’ocupació.

L’activitat que duran a terme les APEUs beneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser gestionades per entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi pel compliment d’aquestes finalitats públiques. És precisament aquest interès públic el que justifica que, un cop acordada i aprovada per tots els agents la creació de l’APEU, s’estableixi un règim d’adscripció obligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

Els destinataris de la llei són els titulars d’activitats econòmiques d’una àrea determinada amb concentració d’establiments comercials, industrials, logístics i de serveis, a l’abast dels quals es posa una nova classe d’entitat, per ajudar-los a millorar el seu entorn. La llei també va dirigida als ajuntaments, als quals correspon autoritzar i controlar la creació de les APEUs per dinamitzar certes zones, amb els consegüents beneficis per als interessos generals del municipi, que complementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions públiques locals.


Principals aspectes de la Llei de les APEUs

 • Aquestes àrees seran gestionades per entitats gestores de naturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes pels titulars dels drets de possessió del locals (llogaters o propietaris) on s’exerceix una activitat empresarial o dels locals buits susceptibles d’exercir-ne
 • Les funcions de les entitats gestores dels APEUs vindran previstes en un Pla d’Actuació. En tot cas, preveuran alguna de les següents funcions:
  1. L’impuls de l’activació urbana, turística, comercial o industrial.
  2. L’organització d’esdeveniments, d’activitats de dinamització i publicitat i d’espectacles.
  3. La captació d’inversions per millorar el mix comercial i reduir el nombre de locals buits.
  4. La realització d’activitats per reforçar la responsabilitat social empresarial.
  5. La millora de la neteja, la senyalització, la decoració i la il·luminació amb actuacions suplementàries.
  6. El desenvolupament de la gestió compartida de serveis per als membres de l’àrea de promoció econòmica urbana, com la logística o la digitalització. Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà i esdeveniments i d’activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles.
  7. La formació per al desenvolupament de les activitats.
  8. El reforçament de la seguretat dels espais públics i dels establiments i locals de l’àrea de promoció econòmica urbana.

En cap cas les funcions de l’entitat gestora de l’APEU podran substituir o minvar els serveis municipals que presta l’ajuntament, i no podran exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.

 • Podran impulsar la creació d’un APEU:
  1. Els titulars de drets de possessió d’almenys el 25% dels locals amb accés directe a la via pública que representin com a mínim el 25% de la superfície construïda dels locals que es proposen incloure en l’àmbit de l’APEU. S’inclouran els locals on es desenvolupa activitat empresarial i aquells locals buits susceptible de desenvolupar-ne, i quedaran exclosos els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i activitats que no constitueixin activitat empresarial.
  2. Qualsevol associació empresarial territorial que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys.
  3. La iniciativa de creació també podrà ser de l’ajuntament, si compta, com a mínim, amb l’informe favorable d’una de les organitza­cions empresarials territorials representatives de la zona afectada.
 • El projecte per a la delimitació de l’APEU haurà de contenir la identificació de les persones que exerceixen la iniciativa, un plànol a escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU i es localitzin els locals amb accés directe des de la via pública, amb indicació de la superfície construïda de cadascun d’ells, detallant els locals inclosos i els no inclosos, el projecte de constitució i d’estatuts de l’entitat gestora, un pla d’actuació de 3 a 5 anys (que inclogui memòria econòmica i pressupost), i amb la proposta de conveni, que hauran de subscriure l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU.
 • El procediment: el projecte es presentarà davant l’ajuntament, que haurà d’aprovar-lo inicialment, en el termini de dos mesos. Posteriorment, se sotmetrà a informació pública durant un mes. Finalitzat el termini d’informació pública i rebudes les al·legacions, s’acordarà la creació d’un grup de treball paritari integrat per representants de l’ajuntament i dels sol·licitants, que elaborarà un text refós del projecte, i que se sotmetrà a votació de tots els propietaris de locals que formen part de l’àrea delimitada. Per a l’aprovació del projecte cal la participació dels titulars del dret de possessió que representin com a mínim el cinquanta per cent dels locals o establiments inclosos en l’àmbit de l’àrea de promoció econòmica urbana. El projecte es considera aprovat si obté la majoria absoluta dels vots emesos. Per l’aprovació definitiva, el projecte s’ha de sotmetre a aprovació del ple municipal.
 • Es crea el Registre de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana de Catalunya (RAPEUC) amb la finalitat de disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació relativa a les APEU en el territori. El Registre, de caràcter públic, ha de ser accessible des del web del Departament d’Empresa i Coneixement i recollirà la inscripció dels convenis signats entre els ajuntaments i entitats gestores dels APEUs. Es comunicarà al Registre qualsevol modificació del conveni o de la documentació adjunta. Un cop inscrit, es publicarà al DOGC.
 • Els recursos econòmics de l’entitat gestora de l’APEU seran amb caràcter principal les quotes a càrrec dels titulars dels drets de possessió dels locals compresos en l’àmbit de l’APEU, i de manera complementària, aportacions voluntàries, donacions, patrocinis, aportacions en espècie, subvencions i ajuts públics de les administracions. Les quotes seran de caràcter obligatori i tindran la consideració d’aportacions patrimonials de caràcter públic de naturalesa no tributària. D’aquesta manera, d’entrada l’entitat gestora s’encarregarà de la percepció de les quotes, amb la possibilitat que el mateix ajuntament n’assumeixi la recaptació per la via de constrenyiment. 
 • Es preveu una dotació d’ajuts per fomentar la implantació de les APEUs.


Especialitats de les APEUs de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs)

Donada la singularitat dels Polígons d’Activitat Empresarial (PAEs), la llei recull de manera explícita alguns aspectes diferencials:

 • El concepte “local” se substitueix per “nau” o “parcel·la sense construcció”
 • Les APEUs es defineixen com a zones geogràfiques d’un municipi prèviament delimitades integrades per naus, parcel·les de servei, i parcel·les en construcció on es desenvoluparà un pla d’actuació orientat a les finalitats públiques establertes en la llei.
 • En cap cas les entitats gestores de les APEUs en els PAE podran substituir o minvar les competències i els serveis municipals que presta l’ajuntament, i especifica les responsabilitats corresponents al consistori i als operadors privats, en relació als diferents elements inclosos en l’àrea delimitada.
 • Impuls i dinamització dels PAEs: La Generalitat, les diputacions, i els consells comarcals duran a termes accions de sensibilització, coordinació amb ajuntaments i entitats gestores, impuls i dinamització dels PAEs, així com la seva classificació i avaluació, i l’actualització del sistema geogràfic d’informació SIPAE. Així mateix, realitzaran accions de comercialització per visibilitzar la capacitat industrial i logística dels polígons d’activitat econòmica a Catalunya.

Una eina amb 50 anys d’història

El primer BID es va crear el 1969 a Toronto, al Canadà i pocs anys després a Nova Orleans (Estats Units). Entre els anys 80 i 90 es va implantar diferents BIDs a Amèrica del Nord i el 2004 es va constituir el primer BID urbà a Londres. Actualment, n’hi ha més de 2.500 arreu del món, amb una gran implantació a Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units o el Canadà, entre molts altres països. A Catalunya, el 2017 es va impulsar una prova pilot als barris barcelonins de Sant Andreu i el Born, el mateix any que l’actual Llei de comerç, serveis i fires (art. 54 Llei 18/2017) instava a desplegar la Llei de les APEUs. Amb la llei aprovada avui al Parlament, per tant, es dona compliment al mandat legal previst en la Llei de comerç.

Segueix-nos a les xarxes_________________________________________________________

 `