Territori

Expedients iniciats i mediacions finalitzades

El servei de mediació i assessorament en habitatge Ofideute compleix 10 anys amb més de 25.000 famílies ateses

query_builder   21 desembre 2020 08:35

event_note Nota de premsa

El servei de mediació i assessorament en habitatge Ofideute compleix 10 anys amb més de 25.000 famílies ateses

  • Ofereix mediació hipotecària i assessorament en consum, lloguer, sobreendeutament i ocupacions a través de 84 punts d’informació a tot el territori
  • Ha dut a terme 10.600 mediacions, assolint 5.678 acords extrajudicials que han permès a les famílies en risc de perdre un habitatge arribar a una solució pactada i ha gestionat la signatura de 1.116 lloguers socials obligatoris
  • El servei està valorat amb un 8,03 sobre 10 pels usuaris amb expedient finalitzat entre octubre de 2019 i octubre de 2020, segons una enquesta del CEO
Expedients iniciats i mediacions finalitzades
Expedients iniciats i mediacions finalitzades

El servei Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent del la Secretari de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, compleix 10 anys de la seva posada en funcionament amb més de 25.000 famílies ateses i 84 punts d’informació a tot el territori. Ofideute assessora famílies amb dificultats per al pagament dels seus préstecs hipotecaris o per al pagament de lloguer quan l’arrendador és un gran tenidor d’habitatge. També a famílies que poden tenir dret a un lloguer social obligatori en funció de les lleis d’emergència habitacional (Llei 24/2015 i 4/2016). Finalment, en col·laboració amb Agència Catalana de Consum, permet iniciar mediacions en consum a les persones que consideren que tenen clàusules abusives en els seus contractes hipotecaris.

El primer servei Ofideute es va inaugurar el gener de 2010, pioner a tot l’Estat, amb l’objectiu d’assessorar les famílies que, afectades per la crisi econòmica del 2000, havien vist minvats els seus ingressos o havien perdut els seus treballs i, conseqüentment, no podien fer front al pagament de les hipoteques constituïdes sobre el seu habitatge principal.

Ofideute oferia la possibilitat d’iniciar una mediació amb l’objectiu d’arribar a acords extrajudicials que permetessin la reconducció del deute existent i que la família pogués mantenir la propietat renegociant el préstec. Si això no era possible, es buscava un acord extrajudicial de condonació del deute romanent i la permanència a l’habitatge en règim de lloguer.

Des d’aleshores, el servei ha atès unes 25.000 famílies en risc de perdre el seu habitatge principal. Així, se les ha informat dels diversos ajuts de l’administració (prestacions per al pagament del lloguer, la hipoteca i per a desnonats) destinats a pal·liar problemes de pagament transitoris, de les lleis de protecció de les famílies en risc de pèrdua d’habitatge i han pogut decidir, després de rebre un assessorament especialitzat, la millor estratègia per encarar la seva situació i evitar el desnonament.

El servei, creat inicialment per donar suport a les famílies amb dificultats pel pagament de la hipoteca sobre el seu habitatge principal, ha anant ampliant el seu camp d’actuació a altres problemàtiques. Actualment, ofereix mediació hipotecària; i diferents tipus d’assessorament: en consum, per abordar possibles clàusules abusives; en lloguer, davant grans tenidors d’habitatge; per sobre endeutament; a residents sense títol habilitant davant de grans tenidors, i sobre el deure que tenen els grans tenidors d’oferir un lloguer social.

Mediació hipotecària
Mediació hipotecària
Mediació en consum
Mediació en consum
Mediació en lloguer
Mediació en lloguer

Més de la meitat dels casos atesos arriben a un acord

El servei ha culminat en aquest període gairebé 10.600 mediacions, el que ha possibilitat arribar a 5.678 acords extrajudicials que han permès a les famílies en risc de perdre un habitatge arribar a una solució pactada amb el seu creditor/arrendador. Un 53,6 % dels casos han finalitzat amb acord; menys del 20%, amb desacord, i més del 25% de les mediacions s’han arxivat davant el desistiment del sol·licitant.

Percentatge d'acord sobre mediacions finalitzades
Percentatge d'acord sobre mediacions finalitzades

Una xarxa d’atenció present a tot el territori

Des de l’any 2012, Ofideute ha signat convenis amb ajuntaments, consells comarcals i diputacions per crear una xarxa, amb l’objectiu d’apropar el servei a les famílies, el que ha permès la col·laboració de tots els nivells de l’administració. Actualment, compta amb 84 punts d’atenció al territori, que arribaran a 85 amb l’entrada en funcionament, el gener de 2021, d’un nou punt a Cambrils.

El servei Ofideute ha possibilitat que les famílies afectades per la crisi i en risc de perdre el seu habitatge hagin estat assessorades individualment i hagin conegut puntualment tots els instruments desenvolupats per l'administració encarats a la seva protecció. D’aquesta manera, s’han pogut acordar reestructuracions de les hipoteques sota l’empar del Codi de Bones Pràctiques bancàries en condicions molt beneficioses, dacions en pagament amb condonació del deute romanent, acords de condonació del deute post subhasta i lloguers socials.

Un servei reconegut internacionalment

Ofideute va ser reconegut com a Bona Pràctica Innovadora pel Departament de Territori i Sostenibilitat el 2015 i el 2020 ha estat distingit com a Bona Pràctica en el Projecte de la Comissió Europea Accions destinades a ampliar l’oferta i millorar la qualitat dels serveis d’assessorament sobre deutes per a les llars europees.

Així mateix, el servei ha consolidat un canal de comunicació estable i àgil amb les entitats financeres creditores de les famílies en risc d’exclusió residencial, els fons d’inversió i immobiliàries propietàries dels habitatges procedents d’execucions hipotecàries i amb els grans tenidors d’habitatge arrendadors. L’existència d’aquest canal ha facilitat que les famílies en risc hagin pogut iniciar mediacions per arribar a acords extrajudicials per resoldre les seves situacions.

Ofideute ha rebut una valoració de 8,03 sobre 10 entre els usuaris del servei amb expedient finalitzat entre octubre de 2019 i octubre de 2020, segons una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

Gestió del lloguer social obligatori per part de grans tenidors

 La Llei 24/2015 regula l’obligació que tenen els grans tenidors d’oferir un lloguer social, amb una durada de 7 anys (prorrogable 7 anys més), a les famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat i se’ls acabi el contracte de lloguer, es trobin afectades per processos de desnonament o bé portin més de 6 mesos ocupant un habitatge sense títol habilitant en el moment de l’entrada en vigor del Decret Llei. L’import de la renda s’ha d’ajustar al 10, 12 o 18% dels seus ingressos.

Ofideute està fent una important tasca d’assessorament a les famílies i també de comprovació que els grans tenidors ofereixen el lloguer social obligatori (LSO) abans que s’executi la demanda per impagament del lloguer o la hipoteca, si la família es troba en situació de vulnerabilitat.

Per tal de facilitar la tasca als municipis, el febrer de 2020 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va posar a disposició de tots els ajuntaments la Plataforma de Lloguer Social Obligatori. Es tracta d’una eina de gestió i de control de les ofertes de lloguers que l’Agència rep per part dels grans tenidors, i també permet que els municipis informin de les que reben ells. D’aquesta forma, els ajuntaments poden conèixer les famílies que reben l’oferta i fer-ne el seguiment mitjançant els seus serveis socials. Un total de 47 municipis ja s’han adherit a la Plataforma.

Ofideute ha gestionat la signatura de 1.116 lloguers socials obligatoris. Cal tenir present que els grans tenidors estan obligats a comunicar a l’Agència i a l’ajuntament del municipi corresponent l’oferta de lloguer social obligatori que proposen. Des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2016, ha rebut 8.505 notificacions d’oferiments de lloguer social obligatori per part de grans tenidors.

 

5  

Imatges

Taula 1

Taula 1

Taula 2

Taula 2 71

Taula 3

Taula 3 48

Taula 4

Taula 4 45

Taula 5

Taula 5 50

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia