Direcció General de Comunicació

pla actuacio

El Govern posa en marxa un Pla d'actuacions per agilitzar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte

query_builder   16 març 2021 14:45

event_note Nota de premsa

El Govern posa en marxa un Pla d'actuacions per agilitzar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte

El document l’ha elaborat el Grup de Treball que el Departament d’Empresa i Coneixement va impulsar el novembre de l’any passat amb el món local i els agents econòmics amb l’objectiu d’optimitzar els terminis de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per a realitzar determinades activitats econòmiques i pal·liar els efectes de l’aturada administrativa decretada durant l’estat d’alarma de l’any passat, que va agreujar el retard d’aquests procediments

 
 

 • El Pla d’actuacions, coordinat per l’Oficina de Gestió Empresa (OGE), identifica els procediments amb una incidència més elevada sobre l’activitat econòmica i amb un termini més llarg de tramitació i proposa actuacions organitzatives, tecnològiques jurídiques i comunicatives per reduir els terminis
 • Les accions se centraran a millorar els serveis oferts per les administracions implicades i a optimitzar els circuits de tramitació d’expedients
 • Abans del 30 de juny s’haurà executat la primera fase del pla, que es completarà el 20 de desembre
 • Actualment, hi ha més de 120 procediments administratius que requereixen d’autorització, llicència o informe preceptiu, alguns de caràcter sectorial i altres de transversals, com els urbanístics o relatius a aigües, residus

El Govern posarà en marxa aquest primer semestre el Pla d’actuacions per agilitzar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte. El Consell Executiu ha estat informat avui d’aquest document, que ha elaborat el Grup de Treball que es va constituir el mes de novembre de l’any passat amb el món local i els agents econòmics amb l’objectiu d’optimitzar els terminis de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per realitzar determinades activitats econòmiques.

Les accions previstes en aquest pla facilitaran un entorn més favorable a les empreses per a realitzar la seva activitat i, alhora, contribuiran a pal·liar els efectes de l’aturada administrativa decretada durant l’estat d’alarma vigent de març a juny de l’any passat i que va agreujar el retard en l’atorgament d’aquests procediments.

Actualment, hi ha més de 120 procediments administratius que requereixen d’autorització, llicència o informe preceptiu, alguns de caràcter sectorial i altres de transversals, com els urbanístics o relatius a aigües, residus o incendis. Aquests procediments administratius, que impliquen un règim d’intervenció prèvia, afecten activitats econòmiques amb impacte sobre el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones, que són també les que comporten una major inversió i tenen una major incidència en l’economia.

Des de la primera reunió, celebrada el 26 de novembre de l’any passat, el Grup de Treball ha realitzat dotze reunions tècniques prèvies, on els diferents interlocutors han aportat documentació i informació que ha permès identificar els procediments amb una incidència més elevada sobre l’activitat econòmica i amb un termini més llarg de tramitació.

Un cop identificats els problemes més habituals i els principals colls d’ampolla responsables dels endarreriments, el pla, coordinat per l’Oficina de Gestió Empresa (OGE), proposa un seguit d’actuacions organitzatives, tecnològiques jurídiques i comunicatives necessàries per reduir els terminis.

El Pla d’actuacions: línies de treball, àmbits i calendari

Les línies d’actuació del Pla se centren en dos grans blocs: d’una banda, la millora dels serveis oferts per les administracions implicades, i d’una altra, l’optimització dels circuits de tramitació d’expedients.

 

 • Pel que fa a la millora dels serveis oferts per les administracions implicades, aquest bloc d’actuació es desglossa en les accions següents:

 

 1. Dimensionament adequat dels recursos humans: implementació dels canvis organitzatius per garantir que les unitats competents en la legalització de les activitats econòmiques disposin dels recursos humans adequats i de la formació específica per al desenvolupament de les tasques en el menor termini possible.
 2. Informació inclosa en el portal: garantir que les unitats competents comparteixen la informació actualitzada relacionada amb les activitats econòmiques (model de tramitació, afectacions al servei...) de manera que sempre es pugui visualitzar des del Canal Empresa com a portal electrònic de referència i possibilitat que les empreses des de la seva Àrea Privada coneguin en tot moment l’estat de la tramitació.
 3. Servei de cita prèvia: integrar el servei de cita prèvia virtual corporatiu a les unitats competencials amb la voluntat que els interessats hi puguin fer arribar les seves consultes.
 4. Pagament online: possibilitar el pagament via transferència bancària per aquells procediments amb imports i/o taxes elevades, i estudiar la viabilitat d’un registre únic d’avals.
 • Pel que fa a l’optimització dels circuits de tramitació dels expedients, el pla detalla actuacions en els àmbits que s’han identificat com els més afectats i amb major nombre d’endarreriments:

 

 1. Urbanisme
 2. Incendis-informe previ d’incendis
 3. Medi ambient
 4. Activitats extractives
 5. Llicències ambientals

 

Per a cada tipologia de procediment, dins de cadascun dels àmbits anteriors, s’han analitzat les diferents fases (prèvia, tramitació i control) per identificar els motius que generen els colls d’ampolla i s’han recollit les propostes o accions que caldria millorar i la unitat o organisme responsable d’impulsar el canvi.

 

En termes generals, en la fase prèvia dels procediments s’establiran models de projectes o instruccions tècniques que permetin reduir les casuístiques de requeriments, comptant amb la col·laboració dels col·legis professionals, i possibilitar un servei de consultes especialitzat per resoldre dubtes d’interpretació normativa, entre d’altres actuacions.

 

Entre les actuacions previstes a la fase de tramitació es contempla que totes les fases de tramitació es puguin fer electrònicament, inclòs el pagament de taxes, la implementació de la tramitació unificada que permeti a les unitats realitzar les seves funcions des del moment en què s’ha registrat la sol·licitud, i l’adequació de les plataformes tecnològiques per permetre la interoperabilitat i intercanvi d’informació amb la resta d’actors. En aquest darrer punt cal destacar que s’estudiarà el canvi jurídic necessari per tal que els tràmits d'audiència i informació pública en els casos d’activitats que requereixen un pla urbanístic especial i una autorització ambiental es facin només un cop. 

 

En la fase de control de les activitats, el pla preveu obrir la consulta de les dades, documentació i projectes tècnics autoritzats a l’administració, als inspectors i a les entitats col·laboradores que intervenen en aquestes funcions de control, entre altres mesures.

 

El Pla s’executarà en dues fases: la primera, amb les actuacions prioritàries, finalitzarà el 30 de juny, i la segona, amb les actuacions necessàries i les de millora contínua, el 20 de desembre. Trimestralment es donarà compte dels avenços dels treballs.

 

Aquest grup està presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement i integrat per representants del Govern, l’Administració local i els agents econòmics. En concret, en formen part representants dels departaments competents en matèria d’empresa, urbanisme, medi ambient, prevenció d’incendis, treball autònom, coordinació interdepartamental, promoció econòmica, administració digital, transparència; les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis, i la Federació de Municipis de Catalunya, i organitzacions empresarials, cambres de comerç i col·legis professionals.