Direcció General de Comunicació

amiant

El Govern rep el balanç d'actuacions de la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya (CEAC)

query_builder   27 abril 2021 14:27

event_note Nota de premsa

El Govern rep el balanç d'actuacions de la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya (CEAC)

 • El Govern aborda per primera vegada des d’una perspectiva transversal i de país el repte d’eliminar completament l’amiant a Catalunya
 • La Comissió continua preparant el Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya, amb l’objectiu d’aprovar-lo quart trimestre d’enguany
 • El Govern també ha engegat l’elaboració de l’Avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, la memòria preliminar de la qual ha passat per un període de consulta pública

El Govern ha rebut el balanç d’actuacions de la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (CEAC), l’organisme creat a finals del 2019 per abordar, des d’una perspectiva transversal i de país, l’objectiu d’eliminar completament aquest material nociu a Catalunya el 2032, l’any límit marcat per la Unió Europea. Abans, el 2028, s’haurà d’haver netejat aquells edificis o infraestructures de caràcter públic, com ara hospitals o centres escolars.

Així mateix, la Comissió continua treballant en l’elaboració del Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya, que inclou mesures com la redacció d’un avantprojecte de llei o la creació d’un cens de materials i productes que contenen amiant.

Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya

Una de les principals missions de la CEAC és l’elaboració d’un pla nacional que reculli totes les iniciatives necessàries per aconseguir l’objectiu d’eliminar definitivament i de manera segura l’amiant a Catalunya. Els treballs els està duent a terme la Comissió Tècnica DESAMIANT-CAT, adscrita a la CEAC i  formada per les diferents administracions públiques, entitats i agents directament implicats en l’erradicació de l’amiant.

La previsió és que el Pla estigui enllestit abans de finals d’any per a la seva aprovació per part del Govern, però atès que la tasca del Pla és de llarg recorregut, s’ha treballat en mesures de caràcter prioritari que ja s’estan implementant. Es tracta d’accions com la formació de treballadors de totes les administracions públiques catalanes per realitzar identificacions inicials visuals d’amiant; l’eliminació dels MCA dels centres escolars o la posada en funcionament d’Amiant.cat (amiant.gencat.cat), el portal divulgatiu de referència sobre aquesta matèria a Catalunya. Fins ara, la informació disponible sobre l’amiant estava molt fragmentada per sectors i àmbits d’actuació (riscos laborals, salut pública, residus, construcció, indústria...). Gràcies a aquest nou web, la ciutadania pot trobar en un únic espai totes aquelles qüestions d’interès relacionades amb l’amiant, com ara preguntes freqüents, línies d’ajut, legislació sobre la matèria, documents i enllaços, etc., amb un llenguatge planer i allunyat de tecnicismes.

En paral·lel, la Comissió Tècnica continua redactant el Pla Nacional entorn a vuit línies de treball amb els seus grups de treball corresponents:

 1. Cens de materials i productes que contenen amiant (MCA): Elaborar una base de dades/cens/mapa/inventari que permeti recollir informació sobre els edificis, instal·lacions, equips, espais, etc. amb MCA, tant en entorns públics com privats, i que permeti la seva explotació.
 1. Activitats legislatives: Elaborar la proposta del marc normatiu necessari per assolir els objectius del pla, assignant obligacions als diferents actors, tant d’identificació, gestió com retirada, i establir mecanismes per a l’exigència del seu compliment. En aquest sentit, el Govern està redactant l’Avantprojecte de llei per a l’erradicació de l'amiant, la memòria preliminar de la qual, aprovada el 17 de novembre de 2020, ha passat per un període de consulta pública per recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats. Actualment, es disposa ja d’un primer esborrany de l’articulat de la Llei, que està rebent les diferents observacions i aportacions dels membres de la Comissió Tècnica Desamiant-Cat. La intenció és que es pugui disposar d’un text normatiu el més elaborat possible en 2-3 mesos, i mirar d’iniciar la seva tramitació per aprovació del Govern, a finals del 2021.
 1. Formació de treballadors i empresaris: Capacitar tot el personal que hagi de participar en aquest pla i que pot estar potencialment exposat a amiant per assolir amb garanties suficients l’erradicació de l’amiant: treballadors i tècnics implicats directament en la identificació i avaluació, treballadors implicats en la manipulació dels MCA, treballadors que poden estar exposats per treballar en proximitat a MCA, altres col·lectius com empresaris, inspectors de treball, inspector de control de residus, personal de llicencies d’obres, urbanisme, personal jurídic, sanitaris, contractació d’obres, etc.
 1. Finançament: Estudiar el sistema de finançament i les diferents possibilitats de fons per assolir els objectius del Pla. En aquest sentit, s’està treballant en l’elaboració de fitxes per incorporar al programa europeu NEXT GENERATION EU. Concretament s’han elaborat 5 fitxes que estan en procés de revisió i avaluació d’impacte econòmic, en els següents àmbits i en coordinació amb les línies del PNEAC: deixalleries, cens, plaques solars, creació d’empreses i formació.
 1. Sensibilització, informació i difusió: Incrementar el coneixement de la població en general envers l’amiant per influir en un canvi de comportament, enfortir la consciència i la necessitat d’identificar i eliminar d’acord amb la normativa i de forma segura, així com sensibilitzar sobre la importància de la gestió correcta i els riscos per a la salut.
 1. Retirada dels MCA: Establir tots els requeriments, procediments i criteris necessaris per tal de garantir una retirada segura i progressiva dels MCA a Catalunya, tant pels treballadors com per a la població en general i el medi ambient, a partir de l’aplicació de bones pràctiques.
 1. Residus: Garantir la correcta gestió dels residus amb amiant, des de la caracterització del mateixos, fins a la seva deposició a abocadors autoritzats, passant per deixalleries, centres de transferència i a peu d’obra, garantint la traçabilitat des de la identificació fins a la deposició/inertització final.
 1. Salut de les persones: Generar informació veraç i útil dirigida a la població general amb possible exposició ambiental, establir recomanacions i mesures preventives i dotar els professionals del sistema sanitari de la formació necessària sobre l’exposició a les MCA.

 Propostes de futur

 De cara a la propera legislatura, la CEAC proposa una actuació en dues fases: una primera de planificació, durant la qual el Govern adopti l’acord de creació d’un programa que revalidi el compromís en l’erradicació de l’amiant al país, que permeti donar continuïtat a la tasca realitzada els darrers mesos, mantingui la coordinació i col·laboració de tots els actors, permeti l’aprovació de l’estratègia (PNEAC) i l’elaboració i inici de tramitació de l’ordenament jurídic necessari, i una segona fase que permetrà l’execució de les mesures proposades al Pla, el seu seguiment i avaluació.

Pel que fa a aquesta segona fase, la CEAC aposta per l’aprovació d’un decret llei que reguli el contingut de l’estructura que haurà de portar a terme totes les actuacions per erradicar l’amiant a Catalunya, que seria una acció transitòria mentre no s’aprovi la Llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya que ja podrà concretar, si escau, l’estructura jurídicament més apropiada. L’aprovació d’una Llei passa per un extens període de tramitació prèvia que s’estima que no serà inferior a 18 mesos. La figura del decret Llei permet, entre altres, donar resposta a les necessitats més urgents i, per tant, poder donar continuïtat a la tasca fins ara portada a terme.

 L’amiant a Catalunya

L’amiant és un agent químic especialment perillós, utilitzat àmpliament en la indústria i la construcció. S’estima que, a Catalunya, l’amiant instal·lat suposa més de 4 milions de tones de fibrociment i entre unes 6.000 i 30.000 tones de projectats i calorifugats, entre altres materials. S’ha detectat aquest material en vaixells, trens, maquinària, dipòsits, túnels, galeries i canonades de les xarxes de distribució d’aigües públiques i privades i, en particular, en edificis, tant públics com privats. 

Tot i que l’ús, producció i comercialització de materials amb amiant es va prohibir a l’Estat espanyol l’any 2001, no s’obliga legalment a retirar els materials amb amiant instal·lats fins que no s’ha arribat a la fi de la seva vida útil.  

Totes les varietats d’amiant són perilloses i, en aquest sentit, s’han documentat els efectes greus que pot tenir sobre la salut de les persones l’exposició a fibres d’amiant. Per aquest motiu, l’erradicació de l’amiant és un repte de país que requereix una acció conjunta i transversal de totes les administracions, institucions i sectors socioeconòmics, així com de la ciutadania, ja que afecta directament les persones i abraça múltiples àmbits, com la salut pública, la salut laboral, els residus, les empreses, les infraestructures, els equipaments públics i privats, el medi ambient, els subministraments, els transports, etc.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia