IDESCAT

MiniaturaNPproj2021-2071

Projeccions de població. Avanç. 2021-2071

Del 2021 al 2025 la població de Catalunya creixeria en gairebé 180.000 persones

query_builder   28 octubre 2021 10:52

event_note Nota de premsa

Projeccions de població. Avanç. 2021-2071

Del 2021 al 2025 la població de Catalunya creixeria en gairebé 180.000 persones

  • A partir de 2022 es recuperarien els nivells d’esperança de vida precovid
  • El nombre de defuncions superaria el de naixements en tot el període de projecció, des del 2021 fins al 2070
  • La migració internacional serà clau per sostenir el creixement de la població
  • L’any 2040 el 26,0% de la població tindria 65 anys o més
GRÀFICnpPROJ2021-2071

L’Idescat actualitza les Projeccions de població amb l’objectiu d’incloure l’impacte a curt termini de la pandèmia de la covid-19 i corregir la desviació de la projecció els anys 2018-2019, però mantenint les grans tendències d’evolució de la població catalana a mitjà i llarg termini. L’horitzó de la projecció s’amplia fins al 2071.

La població de Catalunya continuarà creixent a curt i mitjà termini i se situaria en 7,9 milions el 2025 i 8,4 milions el 2040, segons l’escenari mitjà de les Projeccions de població de l’Idescat. Del 2021 al 2025 la població creixeria en gairebé 180.000 persones, per efecte de la migració, ja que el creixement natural (naixements menys defuncions) serà negatiu. A llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament, i el 2070 se situaria en 8,7 milions d’habitants.

Segons l’escenari mitjà de les Projeccions de població, l’impacte de la covid-19 en la mortalitat, la fecunditat i les migracions es concentra als anys 2020 i 2021. Així, la mortalitat ha augmentat en els anys 2020 i 2021, mentre que a partir de 2022 es recuperarien els nivells d’esperança de vida precovid. Els naixements han disminuït els anys 2020 i 2021 i es recuperarien a partir de 2022, però amb valors inferiors als de 2019, ja que continuaria la tendència de disminució iniciada el 2009. El saldo migratori s’ha moderat el 2020 respecte al 2019 i a partir de 2021 es preveu que serà el component que determinarà el creixement de la població. D’altra banda, l’impacte més significatiu de la covid-19 en l’estructura per edats correspon als majors de 80 anys.

Estructura d’edats de la població futura

Com a resultat de la baixa natalitat, l’any 2025 la població de 0 a 15 anys haurà disminuït en 72.000 habitants (passaria dels 1,243 milions del 2018 a 1,171 milions el 2025). La disminució afectarà principalment les etapes d’educació infantil i primària, que baixarien respectivament un 8,1% i un 7,5% respecte al 2021. En canvi, la població augmentaria un 9,9% en les etapes d’educació secundària postobligatòria i d’ensenyament universitari perquè hi arribaran les generacions més nombroses, nascudes al voltant de l’any 2008.

La població en edat de treballar, de 16 a 64 anys, augmentarà lleugerament, fruit dels saldos migratoris previstos. Aquesta població potencialment activa passaria de 5,022 milions el 2021 a 5,159 milions el 2025 i 5,087 milions el 2040. En paral·lel, la població en edat de treballar serà més envellida, ja que augmentarà la població de 45 a 64 anys.

La població de 65 anys i més ha augmentat de manera progressiva i constant en les darreres dècades i ho continuarà fent en el futur, ja que passaria d’1,474 milions el 2021 (el 19,0% de la població) a 1,589 milions el 2025 (el 20,1%) i 2,192 el 2040 (26,0%). A llarg termini, en l’horitzó de l’any 2070, la població major de 65 anys seria de 2,569 milions de persones i representaria el 29,4% de la població.

La població de 80 anys i més augmentarà i passaria de 452.000 habitants el 2021 a 480.000 el 2025. Tot i això, a causa de l’impacte de la covid-19 sobre l’estructura de la població, aquesta xifra és inferior als 490.000 prevista el 2025 en les anteriors Projeccions de població. A mitjà i llarg termini, l’envelliment serà especialment visible en el nombre de majors de 80 anys, que passarien a ser 713.000 el 2040 i 1.107.000 el 2070 (el 12,7% de la població).

L’índex de dependència de la gent gran mesura la població major de 65 anys per cada 100 persones de 15 a 64 anys. Com a conseqüència de l’envelliment de la població l’índex de dependència de la gent gran passaria de 28,9 l’any 2021 a 44,3 l’any 2040, i a 51,2 l’any 2070. L’augment de l’índex de dependència de la gent gran serà progressiu durant tot el període 2021-2050, però augmentarà més intensament a partir del 2030, moment en el qual les generacions plenes del baby-boom arribaran a l’edat de jubilació.

Esperança de vida i defuncions

L’esperança de vida disminueix per efecte de la pandèmia i ha passat de 81,2 anys els homes i 86,7 les dones el 2019 a 79,5 anys els homes i 85,0 les dones el 2020 (provisional) i 80,7 els homes i 86,0 les dones el 2021 (projectat). Per a l’any 2022 es preveu que recuperarà el nivell dels anys 2018- 2019. Posteriorment continuarà augmentant i el 2040 podria situar-se en 84,6 anys per als homes i en 89,1 anys per a les dones.

Les defuncions s’han incrementat per efecte de la pandèmia i han passat de 64.547 el 2019 a 79.444 el 2020 (provisional) i 70.391 el 2021 (projectat). A curt termini, la xifra de defuncions serà lleugerament més baixa que la prevista en les anteriors Projeccions de població a causa de l’anticipació de defuncions produïda per la pandèmia. El nombre de defuncions disminuirà fins a l’entorn de 65.000 l’any 2025, per reprendre posteriorment la tendència cap a un creixement sostingut en el temps, degut a l’arribada a edats molt avançades de generacions cada vegada més nombroses.

Naixements

Els naixements han disminuït per efecte de la pandèmia i han passat de 61.548 el 2019 a 57.889 el 2020 (provisional) i 57.426 el 2021 (projectat). Segons la tendència dels darrers anys, ja es preveia un descens dels naixements, però la disminució ha estat 2.000 naixements anuals superior a la prevista. A partir del 2022 la natalitat es recuperaria moderadament i la xifra de naixements el 2025 seria d’uns 61.300, molt semblant al valor del 2019. Posteriorment creixerien progressivament i al 2040 podrien situar-se al voltant de 70.000 naixements anuals, lluny del pic de 89.000 naixements del 2008.

Migració

El fluxos de migració amb l’estranger seran importants, amb més entrades que sortides. El creixement futur de la població de Catalunya està molt condicionat pel comportament dels moviments migratoris, ja que el saldo natural serà negatiu en tot el període de projecció (cada any hi haurà més defuncions que naixements).

El saldo migratori es moderarà respecte als anys 2018-2019, que havia estat molt intens. La reducció de la mobilitat internacional a causa de la pandèmia ha comportat que el saldo migratori al 2020 (39.168 migrants nets) hagi patit un fort descens, comparat amb el període 2018-2019 (92.000 migrants anuals). D’aquí al 2025 es preveu una migració neta mitjana de 50.000 persones per any. A més llarg termini, s’ha projectat un saldo mitjà de 35.000 persones per any.

Escenaris de les Projeccions de població de Catalunya, 2021-2071

L’Idescat proporciona tres escenaris de projeccions de població basant-se en diferents hipòtesis de fecunditat, esperança de vida i fluxos migratoris. Aquesta nota de premsa se centra en l’escenari mitjà, que es considera el més plausible, d’acord amb la dinàmica demogràfica actual.

L’escenari baix preveu un impacte més intens i durador de la pandèmia. El nombre de fills per dona quedaria persistentment en nivells baixos, per sota d’1,20, com el 2020-2021. L’esperança de vida no recuperaria els valors precovid de 2018-2019 fins a l’any 2025 i després creixeria més moderadament fins als 83,1 anys els homes i 88,1 les dones el 2040. El saldo migratori seria positiu però persistentment baix, de 10.000 persones per any. La població seria de 7,7 milions el 2025 i 7,6 el 2040.

L’escenari alt preveu una recuperació més ràpida de la natalitat des de 2022, trencant la tendència de disminució iniciada el 2009. L’esperança de vida el 2022 ja seria superior a la de 2019 i el 2040 arribaria als 85,8 anys en els homes i 90 anys en les dones. El saldo migratori tornaria als valors de 2018-2019. La població seria de 8,1 milions el 2025 i de 9,3 el 2040.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 147

Taules

Taules
XLSX | 30

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia