IDESCAT

Imatge decorativa

Comptabilitat trimestral. 3r trimestre del 2021

L'economia catalana registra una variació interanual del 4,1% al tercer trimestre

La variació intertrimestral del PIB és de l'1,3%

query_builder   13 desembre 2021 10:00

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. 3r trimestre del 2021

L'economia catalana registra una variació interanual del 4,1% al tercer trimestre

La variació intertrimestral del PIB és de l'1,3%

Gràfic evolució PIB del tercer trimestre del 2021

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 4,1% el tercer trimestre del 2021 segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Des de l’òptica de la demanda l’evolució del PIB s’explica principalment per l’increment de la demanda interna (4,2%), degut  a l’evolució a l’alça de tots els seus components i amb una especial rellevància de la formació bruta de capital (8,9%).

Comparativament, l’economia catalana creix el tercer trimestre en termes interanuals un punt i quatre dècimes per sobre de l’economia espanyola (2,7% avanç) i al mateix nivell que la UE-27 (4,1%). Tanmateix, la variació intertrimestral del PIB a Catalunya és d’un 1,3%, set dècimes per sota de la taxa espanyola (2,0% avanç). Per la seva banda, la taxa intertrimestral de la UE-27 és d’un 2,1%.

Pel que fa als components de la demanda, la demanda interna creix un 4,2%, amb una evolució a l’alça de tots els seus components. Destaca l’augment enregistrat pel consum de les llars (3,2%), que torna a valors més moderats en contrast amb l’extraordinària evolució del trimestre anterior (21,9%), condicionat per la pandèmia. Aquesta dinàmica s’explica per la millora de les vendes al comerç al detall, la restauració i les activitats turístiques (transport aeri, hoteleria, etc.), la qual es veu suavitzada per dos factors que han restat intensitat en aquesta recuperació: la reducció de les vendes d’alguns productes com l’automoció, pels problemes de subministraments de les cadenes mundials, i l’increment generalitzat dels preus, que ha restat capacitat de compra a les famílies.

La formació bruta de capital és el component més dinàmic de la demanda interna amb una taxa interanual del 8,9%, com a conseqüència del fort increment de la inversió en béns d’equipament (14,2%), que reflecteix la dinàmica creixent de les importacions de material de transport i, en menor mesura, de maquinària. Així mateix, el creixement de la inversió en construcció es manté en valors positius (1,7%), tot i que inferiors a la recuperació que va mostrar el trimestre anterior (20,0%). Finalment, el consum de les administracions públiques segueix mantenint taxes positives i registra una taxa de variació d’un 2,6%.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger s’han incrementat un 10,0% interanual. Aquesta millora s’explica, d’una banda, perquè les exportacions de béns i serveis han augmentat un 8,7%, principalment per l’increment de les vendes exteriors d’activitats com la metal·lúrgia, la maquinària i la química, entre d’altres, tot i que la branca de producció de vehicles de motor ha experimentat per primer cop una caiguda de les seves exportacions en el darrer any. D’altra banda, la progressiva normalització de la situació sanitària, entre d’altres elements, ha fet possible una clara millora del turisme estranger i, en conseqüència, el consum dels estrangers en el territori ha augmentat un 37,8% respecte de l’any anterior.

Finalment, en relació amb l’augment de les importacions totals de l’estranger (12,0%), aquest s’explica tant per l’increment de les importacions de béns i serveis (12,2%) com per l’evolució del consum dels residents a l’estranger (2,9%).

Des de l’òptica de l’oferta, cal remarcar la recuperació de l’activitat econòmica de tots els sectors. En aquest sentit, la indústria mostra un augment de l’activitat (2,7%), si bé aquest és inferior al creixement extraordinari del trimestre anterior (17,4%). Les branques que més han contribuït a assolir aquest resultat són les de la química i la metal·lúrgia. En canvi, la producció de vehicles de motor mostra una evolució negativa, coherent amb la reducció que han experimentat les seves exportacions.

El sector serveis creix en termes interanuals un 5,3% en el seu conjunt, i consolida una intensa recuperació per segon trimestre consecutiu. Les activitats que experimenten un major creixement són les agrupades dins del comerç, transport i hostaleria (12,0%), concretament les del transport aeri, l’hoteleria, la restauració i l’emmagatzematge i activitats afins al transport. Per la seva banda, les branques d’activitats immobiliàries, professionals i d’altres creixen a una taxa interanual de l’1,8%, amb un important avenç de les activitats de lloguers, les activitats relacionades amb l'ocupació, les de publicitat i els serveis jurídics. Finalment, l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials manté un creixement d’un 4%.

Pel que fa a la construcció, presenta una taxa interanual del 0,5%, en contrast amb els seus resultats del trimestre anterior (21,9%). En canvi, el sector agrari assoleix una variació interanual positiva del 3,2%, que representa una millora respecte de trimestres anteriors.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 155