• La conselleria es fa corresponsable de les cures amb la transferència de 20M€ a ajuntaments i consells comarcals perquè ofereixin serveis de cura infantil de proximitat i fora del temps escolar.
  • L’objectiu dels serveis és que les tasques de cura siguin repartides entre tota la societat, tant administracions com famílies, així com generar temps lliure per a les persones que cuiden, majoritàriament dones.
  • El programa també crea ocupació de qualitat, professionalitzada i de proximitat en l’àmbit de les cures infantils.
Igualtat i Feminismes finança per primer cop serveis de cangur públics per a infants i adolescents fins als 14 anys
La iniciativa d’Igualtat i Feminismes de finançar serveis de cangur públics destinats a infants i adolescents de 0 a 14 anys és pionera a Catalunya. El programa garanteix serveis de cura infantil, de proximitat i arreu del territori fora del temps escolar. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha defensat que amb aquest projecte “aspirem a una Catalunya que reconegui la responsabilitat de governs, comunitats locals i de totes les persones vers les cures, les democratitzi i faci sostenibles les polítiques de cures infantils arreu del territori. Des del govern ens fem corresponsables de les cures perquè volem generar temps per les persones que cuiden, que sobretot són dones. A més, creem ocupació de qualitat per persones que ja es dedicaven a les cures, que sobretot són dones, o s’hi volen dedicar”.

En aquest sentit, la democratització de les cures permetrà alliberar temps principalment a les dones, que són qui majoritàriament s’encarreguen de la cura, facilitant la seva conciliació i organització personal del temps. Disposar de més temps lliure els permetrà potenciar tant la seva participació en el mercat laboral com en els espais d'oci. Tot i que es promourà l’accés universal al serveis de cura, les famílies monoparentals, les mares i tutores supervivents de violències masclistes, les dones en situació d'atur de llarga durada o majors de 52 anys, les dones migrants, les famílies amb altres responsabilitats de cura acreditada i les famílies amb un baix nivell de renda tindran preferència d’accés. 

Els serveis de cangur per famílies amb infants de menys de 14 anys s'oferiran des dels ajuntaments i els consells comarcals. La secretària de Feminismes, Montserrat Pineda Lorenzo, ha compartit que “des d’Igualtat i Feminismes s’ha decidit potenciar les polítiques locals perquè són les que estan a prop de la ciutadania. Volem crear una xarxa de cures municipal i de proximitat. Per això, apostem per donar suport als municipis, garantint que puguin oferir serveis per avançar vers la corresponsabilitat de les cures”.

La transferència de 20M€ del programa, que es finança a través del Pla corresponsables (2021-2023) del Ministeri d’Igualtat estatal, es realitzarà als municipis de més de 20.000 habitants i als consells comarcals. Es repartirà seguint uns criteris que tenen en compte la població de 0 a 14 anys que hi ha a cada territori i la mitjana de famílies monoparentals a Catalunya, ja que és un dels col·lectius que té més dificultats per conciliar. També es valoraran les particularitats territorials, com la dispersió geogràfica o les situacions de ruralitat.

Es coordinarà el desplegament del programa des de les diferents vegueries, mitjançant els Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminismes, que treballaran conjuntament amb els governs municipals i consells comarcals. Aquests Serveis Territorials tindran un paper clau en la vertebració de la xarxa a tot Catalunya i en l’avaluació de les actuacions dels ens locals i comarcals.Ocupació de qualitat, professionalitzada i de proximitat

La iniciativa professionalitza el treball vinculat a les cures. Específicament, es reconeix i s’acreditarà l’experiència professional de les persones que es dediquen a la cura infantil, i es crearan borses locals i de proximitat formades per professionals de les cures.

“Amb el programa reconeixem el treball de cures i creem nova ocupació professionalitzada en aquest àmbit”, ha compartit Núria Vergés Bosch, Directora General de Cures, Organització del Temps i Equitat. “Volem que els treballs de cures surtin de la informalitat i la precarietat, i que les dones que treballen en les cures, perquè majoritàriament són elles, gaudeixin de tots els drets com a professionals. Des de la conselleria volem que la cura de les persones sigui reconeguda i valorada”.

La provisió de serveis de cangur a infants i adolescents fins als 14 anys permet que des d'Igualtat i Feminismes generem un model propi de cures que les democratitza, reconeixent-les i generant un dret universal a la cura. Alhora, possibilita la igualtat entre els infants i adolescents i les seves famílies, i garanteix l’equitat territorial dels serveis a tot Catalunya, prioritzant la proximitat i sensibilitat vers les diferències territorials.