Interior

foto

Conseller Elena: "Avui hem signat un acord històric en matèria d'igualtat dins el cos de Mossos d'Esquadra"

query_builder   21 gener 2022 14:25

event_note Nota de premsa

Conseller Elena: "Avui hem signat un acord històric en matèria d'igualtat dins el cos de Mossos d'Esquadra"

Foto

 

 • Interior i representants del Consell de la Policia signen l’acord d’aprovació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes del cos de Mossos d’Esquadra. • Són 158 mesures que han de permetre assolir la igualtat efectiva entre dones i homes al sí de l’organització. 

 

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, i els representants de les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra i d’altres sindicats, han signat aquest matí un acord històric en matèria d’igualtat dins el cos de Mossos d’Esquadra. 

Amb la signatura, avui, d’aquest acord es posa fi a la fase preparatòria del Pla d’Igualtat i s’estableix el punt de partida per a la implementació de la sèrie d’actuacions incloses en el pla i que van encaminades a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes dins la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

A l’acte de signatura hi han participat els sindicats representarius SAP-FEPOL, SPC, CATME, SME, SEGCAT, SEIME, SICME i AFITCME, a més dels sindicats no representatius SEIME, SEI i COPCAT.

El conseller d’interior ha afirmat que aquest pla “és un instrument al servei d’una sèrie d’objectius tan importants com són promoure la igualtat d'oportunitats entre les persones del cos, prevenir l'assetjament sexual, promoure la integració de la perspectiva de gènere en l'organització, garantir l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes, promoure la transversalitat de gènere en les polítiques de seguretat i fomentar la representació paritària al cos i també en els llocs de comandament.

En aquest sentit, Elena ha insistit que “és bo que treballem en aquesta direcció i que siguem capaços d’escoltar una societat que també ho reclama. Hem de tendir a la paritat per ser millors i més justos, i per atreure el talent d’una meitat de la població que està infrarepresentada, en els comandaments i també en les promocions internes”, ha explicat. 

El titular d’Interior ha assenyalat que “els canvis es fan amb moltes accions alhora i això és el que estem fent, i em sembla que amb molt d’èxit”. En aquest sentit “satisfacció”; ha expressat el conseller, “perquè les coses quan més compartides, més eficaces són”. “Aquest acord és molt sòlid perquè està molt ben travat per la representació dels sindicats i dels representants dels mossos d’esquadra. Avui, per tant, és un dia històric. Estem davant d’un canvi, d’una transformació molt i molt necessaris”, ha conclòs.

En el seu discurs, el comissari en cap, Josep Maria Estela, ha recordat que “el món canvia i la policia també ho ha de fer” li ha reconegut que “no ens podem ni en volem quedar enrere”. Per això el comissari ha explicat que es vol normalitzar la “presència de talent femení al cos”.

Per al comissari, el Pla d’Igualtat presentat avui “no és només la reserva de places”.“És molt més que això” i així “queda palès a l’hora de descriure els objectius específics i generals”.

El comissari ha acabat dient que “no es tracta de què hi perdem uns perquè guanyin uns altres, es tracta de què hi guanyem tots” i ha agraït la tasca feta per la Inspectora Rosa Maria Gubianes i per tots els mossos i mosses i tècnics que han treballat en el projecte i els ha transmès el seu suport i el dels màxims responsables del cos per tirar-lo endavant.

Per la seva banda, la caporala de la Unitat d’Igualtat i Equitat, Vanesa Casanovas, ha manifestat que “el que cal fer a partir d’ara és implementar aquestes 158 mesures per així, atraure talent a la nostra organització, millorar les condicions laborals de les persones que hi formen part, i fer un organització més inclusiva, igualitària, moderna i representativa de la societat a qui servim”.

Les diferents previsions normatives en matèria d’igualtat i equitat de gènere actualment vigents, així com la conjuntura social i política actual, han propiciat l’adopció, per part del Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia, d’un compromís institucional ferm i decidit de posar en marxa un seguit de polítiques encaminades a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes al sí de l’organització. Aquest compromís s’ha materialitzat en l’impuls dels següents òrgans, que en els darrers anys han treballat per tal de definir el Pla d’Igualtat:

 

 • La Unitat d’Igualtat i Equitat (UIE) de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra: creada el novembre de 2019, amb dependència orgànica i funcional de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. • La Comissió per a la Igualtat de Gènere de la Direcció General de Policia: constituïda el 29 de juliol de 2020 amb l’objectiu d’impulsar i orientar la política en matèria d’igualtat de gènere de la Direcció General de la Policia des d’una perspectiva interseccional.

 

 • La Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de la PG-ME.  Constituïda el 8 de juliol de 2021 amb la missió d’elaborar la proposta del Pla d’Igualtat de dones i homes de la PG-ME, proposta que va ser aprovada finalment per unanimitat el 13 de desembre de 2021. Es tracta d’un òrgan de caràcter tècnic, expert i temporal,  de caràcter paritari i col·legiat, format per 18 membres, 9 representants de les organitzacions sindicals representatives, i 9 representants nomenats per l’Administració.

 

Pla d’Igualtat específic atenent la particularitat del cos de Mossos d’Esquadra

El cos de Mossos d’Esquadra és un col·lectiu professional que presenta unes característiques  i una regulació específica de les seves condicions de treball. D’aquí que hagi estat necessari l’elaboració d’un pla d’igualtat de dones i homes específic per a aquest cos.

El Pla d’Igualtat de la PG-ME s’estructura en 6 objectius generals que informen i inspiren els 21 objectius específics que s’han d’assolir en els 12 àmbits d’actuació previstos i es tradueixen en 158 actuacions que han de contribuir a millorar la vida professional i també personal de totes les persones que hi formen part. 

Els 6 objectius generals que contempla el Pla d’Igualtat, que avui s’aprova, són els següents:

 

 1. Promoure la igualtat d'oportunitats entre les persones treballadores de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
 2. Prevenir l'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual, de la identitat i/o l’expressió de gènere en l’àmbit de la Policia de la       Generalitat - Mossos d'Esquadra i implementar mesures per a la seva detecció i eradicació.
 3. Promoure la integració de la perspectiva de gènere en l'organització i estructura interna de la Policia des d’una visió interseccional, incorporant-la en la missió, visió i valors del cos.
 4. Donar compliment a la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes, per tal d'aprovar un Pla d'Igualtat destinat al personal que hi presta serveis amb l'objectiu de garantir l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l'accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de condicions de treball.
 5.  Promoure la transversalitat de gènere en les polítiques de seguretat de la Direcció General de la Policia.
 6. Fomentar l’assoliment d’una representació paritària per tal de garantir una presència de dones i homes a la PG-ME segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40% i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe en el total de la plantilla, dels llocs de comandament, dels llocs de lliure designació i en la composició de comissions de treball i/o d’òrgans col·legiats.

Per a la consecució d’aquests objectius, el Pla d’Igualtat recull un total de 158 mesures, de les que es poden destacar les següents:

 Pel que fa a l’accés i carrera professional vertical: l’aplicació d’un sistema de reserva de places en favor del gènere menys representat per tal d'equilibrar la presència de dones i homes en les diferents convocatòries d’accés i de promoció a la PG-ME quan sigui necessari i les circumstàncies així ho aconsellin.

 • L’impuls de campanyes de comunicació i sensibilització amb l’objectiu de trencar els estereotips de gènere associats tradicionalment a la professió policial i, d’aquesta manera, atraure més dones a l’organització.
 • Establiment d’un pla de manteniment físic general que permeti suprimir les proves físiques de les convocatòries d’ascens.
 • Instauració d’un sistema de promoció interna, de concursos d’ascens territorialitzats,
 • que possibiliti l’opció de les persones candidates de concursar només per aquelles places que siguin del seu interès i sense l’obligació de fer-ho per la totalitat de les places.
 • Revisió i adequació de les mesures de conciliació actuals per tal de garantir una adequada conciliació de la vida laboral, personal i familiar fomentant així la corresponsabilitat entre els homes de l’organització.
 • Formació de les persones que es dediquen a la comunicació al sí de l’organització sobre l’ús del llenguatge inclusiu i no sexista.
 • Garantir la formació de tot el personal de la PG-ME en matèria d’igualtat i perspectiva de gènere.

La Comissió de Seguiment i Vigilància del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la PG-ME, de caràcter paritari entre l’administració i la representació sindical, desenvoluparà i aprovarà les fitxes de seguiment de cadascuna de les 158 mesures que inclou el Pla. Aquestes fitxes contindran la concreció de les accions en què ha de consistir cada mesura, el calendari d’execució i els indicadors que han de permetre avaluar-ne el grau d’acompliment i revisar les accions previstes, si fos necessari.

 Així, per exemple, serà la fitxa de seguiment corresponent la que concreti els percentatges de reserva de places que correspondrà aplicar a les diferents convocatòries de promoció interna, d’acord amb el principi de proporcionalitat i els objectius que s’hi estableixin, o el calendari d’execució de la formació sobre igualtat a la totalitat d’efectius de la PG-ME.

Actualment, només el 21% de la plantilla de Mossos d’Esquadra són dones. Amb la voluntat d’augmentar la presència femenina, en la nova convocatòria d’accés al Cos, que acaba de publicar-se aquest gener de 2022, s’han reservat per a les dones el 40% de les noves 840 places que s’hi ofereixen. Això és possible d’acord a la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022, coneguda com a llei d’acompanyament dels pressupostos, aprovada al Parlament de Catalunya el 23 de desembre, que estableix la possibilitat de reserva de places a favor del gènere menys representat.