Economia i Hisenda

Façana de l'Agència Tributària de Catalunya

La Generalitat publica la llista de deutors 2021 de l'Agència Tributària de Catalunya

query_builder   27 juny 2022 11:59

event_note Nota de premsa

La Generalitat publica la llista de deutors 2021 de l'Agència Tributària de Catalunya

  • S’ha rebaixat d’un milió a 600.000 euros el llindar per aparèixer a la llista, d’acord amb la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal
  • En total, són 51 contribuents que acumulen un deute de 88,5 milions d’euros
Façana de l'Agència Tributària de Catalunya

La Generalitat ha donat a conèixer avui, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), la relació de persones que, el 31 de desembre del 2021, tenien deutes i sancions tributaris pendents de pagar a la hisenda pública catalana. D’acord amb la modificació que fa la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal de la Llei general tributària, s’ha rebaixat a 600.000 euros el llindar de deutes pendents, que fins ara era d’un milió d’euros, per aparèixer a la llista. També segons aquest canvi normatiu s’hi haurien de fer constar les persones que hagin estat declarades responsables solidàries, és a dir, les que comparteixen l’obligació de fer-se càrrec del pagament d’un deute determinat, però, en el cas de Catalunya, no hi ha cap deutor que compleixi els requisits per ser-hi inclòs.

Es tracta de deutes i sancions tributaris que es refereixen a tributs propis o cedits, l’aplicació dels quals correspon a l’ATC. Bàsicament, tenen a veure amb els impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, patrimoni, la taxa sobre el joc i liquidacions procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en relació amb el cànon de l’aigua.

En concret, el 31 de desembre del 2021, hi havia 51 persones deutores, amb deutes i/o sancions pendents de pagament per un import total de 88.504.965,21 euros. La publicació d’aquesta llista no té en compte les actuacions que hagin pogut dur a terme les persones deutores relacionades amb el pagament dels deutes i sancions, amb posterioritat al 31 de desembre, tret dels casos en què s’hagi acreditat el pagament íntegre de la totalitat de l’import que havia determinat la seva inclusió a la llista.

D’acord amb l'Ordre ECO/212/2021, d'11 de novembre, que regula els aspectes relatius a la publicació de la llista de deutors tributaris a l’ATC, la llista ha d’incloure la informació següent:

  1. Persones físiques: NIF, nom i cognoms.
  2. Persones jurídiques i altres entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària: NIF, raó o denominació social.
  3. Import conjunt dels deutes i sancions pendents de pagament el 31 de desembre del 2021.

 

La publicació anual de llistes de persones amb deutes o sancions tributaris pendents a l’ATC és una de les mesures incloses al Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022. Així, en data 31 de desembre del 2020, hi havia 17 persones deutores amb deutes que sumaven un import total de 36.740.085,65 euros i, el 31 de desembre del 2019, es van identificar 9 deutors amb deutes per import de 14.806.572,19 euros. L’objectiu de la iniciativa és promoure la consciència cívica i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals, a través de la publicitat activa de les conductes tributàries socialment més reprovables des d’un punt de vista quantitatiu.  

Amb la publicació d’aquesta llista a la seu electrònica de l’ATC es posa fi a la via administrativa. A partir d’ara, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de l’ATC, en el termini d’un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos. Segons el que preveu la legislació vigent, els dos recursos no es poden presentar de manera simultània.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 112

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia