1. És el desplegament reglamentari de la Llei de Facilitació Econòmica, que simplifica la presentació de documentació i retalla els temps dels tràmits amb les administracions
  2. El nou marc normatiu beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms del país i generarà un estalvi total de 44,4 milions d’euros
  3. La normativa millorarà la competitivitat de Catalunya i l’atracció d’inversions en agilitzar els tràmits administratius dels projectes estratègics de caràcter industrial


El Govern ha aprovat avui el Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica. Aquesta norma, que entrarà en vigor de manera efectiva d’aquí a 20 dies, beneficiarà 564.000 empreses i 362.000 autònoms del país, ja que instaurarà l’aplicació total del contacte telemàtic amb les administracions, l’aportació una sola vegada de les dades necessàries per completar els tràmits (principi only once) i la priorització sempre que es pugui de la comunicació per sobre de la llicència. Una simplificació administrativa que generarà un estalvi de 44,4 milions d’euros.

Priorització de projectes per reindustrialitzar el país

El Decret preveu la figura dels projectes estratègics, que podran beneficiar-se d’una agilització de tràmits sense precedents per accelerar-ne la implantació. El Govern ha determinat que aquests projectes hauran de ser de caràcter industrial o de serveis a la producció, amb capacitat tractora per al país, per tal de fomentar la transformació del model productiu.

En concret, l’objectiu és limitar al màxim el temps de cada tràmit administratiu. Això implicarà que aquest tipus d’iniciatives clau per al país puguin reduir fins a 9 mesos el termini ordinari per a la seva implantació, amb un estalvi de fins a 390.000 euros.

El nou Decret fixa ja els requisits mínims per tal que un projecte empresarial sigui considerat estratègic, que són estar al corrent de totes les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i assegurar el finançament o la capitalització de la inversió presentada. Aquests requeriments, un cop aquest Decret entri en vigor, es veuran complementats per uns criteris específics vàlids durant un període màxim de quatre anys que s’aprovaran també via Acord de Govern. Per al període que s’obre amb l’aprovació del nou marc normatiu es prioritzaran projectes vinculats als àmbits industrial i de serveis a la producció que:

a) Suposin una inversió mínima en actius fixos productius de 20 milions d’euros (10 milions en el cas de Terres de l’Ebre, comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, i la vegueria del Penedès).

b) Generin un mínim de 75 llocs de treball directes, a mantenir per un període mínim de 3 anys a comptar des del moment que s’inicia l’activitat objecte del projecte estratègic, amb el compliment del conveni de referència en l’àmbit sectorial de l’activitat de l’empresa (35 llocs de treball en el cas de les Terres de l’Ebre, comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, i la vegueria del Penedès).

c)Un cop materialitzat, les empreses resultants generin un volum de compres, serveis i subministraments (exclosos els d’electricitat, aigua, gas i telecomunicacions) a proveïdors amb seu productiva a Catalunya que superi el 40%, sempre que aquest percentatge es pugui materialitzar.

d) Incorporin una actuació en l’àmbit de les energies renovables per a l’autoconsum de la pròpia activitat productiva o bé una actuació en l’àmbit de la circularitat de l’economia i la sostenibilitat mediambiental, actuació que haurà d’estar quantificada en relació amb el seu impacte en el procés productiu.

Els esmentats criteris han estat consensuats en el marc de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, que lidera Empresa i Treball, i que està conformada per diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i representants de l’administració local, les entitats municipalistes i les diputacions. Aquesta Comissió, a més, farà seguiment dels projectes estratègics que s’aprovin mitjançant un grup de treball específic.

Eclosió del model de Finestreta Única Empresarial

Més enllà dels projectes estratègics, un dels elements més destacables d’aquest Decret és que fixa l’esperit simplificador de la llei sobretot pel que fa a l’acte de facilitar dades per a realitzar tràmits, consultar-les o accedir-hi. D’entrada, consolida el paper clau de la Finestreta Única Empresarial (FUE) per mitjà de Canal Empresa com a portal únic al qual els professionals i les empreses han d’adreçar-se per relacionar-se amb les administracions. I, d’altra banda, també fixa la creació del directori d’empreses, establiments i registres, eina que concentrarà tota la informació que les administracions té sobre els titulars de les activitats econòmiques i els establiments on es desenvolupen.

Això permetrà oferir al titular una visió 360° per consultar totes les dades en un únic punt i, a la vegada, mitjançant el mecanisme de la tramitació unificada, evitarà tornar a aportar les que ja tenen les diferents administracions. A més a més, el nou marc normatiu és pioner en la regulació de la figura de la persona autoritzada, que podrà actuar com a intermediari i beneficiar-se també de l’aplicació del principi only once i la visió 360°.

El Decret contempla també la prestació de serveis proactius per part de les administracions públiques, que evitarà haver de demanar renovacions o repetir tràmits i consultes. És a dir, des de l’administració s’advertirà prèviament dels tràmits requerits i s’informarà de possibles línies d’ajuts. A més, sempre que sigui possible, se substituiran els tràmits d’autorització pels de comunicació, eliminant així esperes i càrregues burocràtiques de procediments que no comporten modificacions substancials.

Aquest marc normatiu s’ha elaborat amb la col·laboració del món municipalista i els agents econòmics més representatius, fet que garanteix el seu compromís amb el nou model que implica. Això, pel que fa a les administracions públiques adherides, es plasmarà en la incorporació del distintiu gràfic de la FUE en totes aquelles instàncies en què es prestin els seus serveis.