1. Ordena en un codi únic les disposicions legislatives de les finances públiques de Catalunya, en un text de sis articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals
  2. El nou Codi suposa una modernització legislativa, donat que actualment la legislació de Catalunya en l’àmbit de les finances públiques es compon de dos textos refosos aprovats l’any 2002


El Govern ha aprovat avui el projecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i el llibre primer, que en concreta les disposicions generals. El nou text legal pretén adequar, actualitzar i ordenar en un codi únic les disposicions legislatives relatives a les finances públiques de Catalunya.

De forma similar a la que es va fer amb el Codi Civil i el Codi Tributari, aquest avantprojecte unifica en un text les diferents normes que afecten les finances públiques i la gestió del pressupost (patrimoni, pressupostos, compatibilitat, tresoreria, endeutament i garanties, subvencions i ajuts, control econòmic i financer i responsabilitat econòmica i financera). Més en concret, aquest impuls normatiu ordena i enumera els subjectes que conformen el sector públic de la Generalitat i estableix nous procediments de coordinació i revisió dels instruments que regeixen les relacions entre l’Administració de la Generalitat i el sector públic institucional.

El text legal aprovat avui conté sis articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. L’article 1 estableix l’objecte de la llei, que és establir l'estructura del Codi de finances públiques de Catalunya i aprovar-ne el llibre primer; l’article 2, l’estructura del Codi; l’article 3, la distribució interna dels llibres; l’article 4, la numeració dels articles; l’article 5, les normes de tramitació del Codi, i l’article 6, la disposició de l’aprovació del llibre primer.

Pel que fa a la part final de la Llei, la disposició transitòria té per objecte determinar les entitats que integren el sector públic institucional de la Generalitat de Catalunya mentre no entri en vigor la Llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional. La disposició derogatòria té per objecte derogar determinades normes del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la disposició final primera habilita el Govern per al desplegament normatiu que correspongui, i, finalment, la disposició final segona disposa l’entrada en vigor de la llei.

El primer llibre concreta l’objecte i àmbit d’aplicació, els principis, les responsabilitats generals i els drets i les obligacions de la Generalitat de Catalunya.

Codi obert

El Codi de finances públiques de Catalunya s'elabora en forma de codi obert, mitjançant l'aprovació per llei dels diversos llibres que l'integren, que es divideixen en títols i, aquests, en capítols. Els capítols es poden dividir en seccions i aquestes, eventualment, en subseccions.

Així, el Codi de finances públiques de Catalunya s’estructurarà en vuit llibres.

  1. -Llibre primer: que s’aprova en aquest avantprojecte, i que concreta les disposicions generals, ja explicades més amunt.
  2. -Llibre segon: relatiu al patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
  3. -Llibre tercer: sobre la programació pressupostària i el pressupost de la Generalitat de Catalunya.
  4. -Llibre quart: relatiu a la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya.
  5. -Llibre cinquè: es refereix a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya.
  6. -Llibre sisè: relatiu a les subvencions i els ajuts.
  7. -Llibre setè: sobre el control econòmic i financer.
  8. -Llibre vuitè: relatiu a la responsabilitat econòmica i financera.


Modernització legislativa

El nou Codi suposa una modernització normativa, donat que actualment la legislació de Catalunya en l’àmbit de les finances públiques es compon de dos textos refosos aprovats l’any 2002 per sengles decrets legislatius: el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; i el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, de l’altra.

En conseqüència, aquestes dues disposicions de referència són dos textos refosos, cosa que deriva del caràcter especialment dinàmic de les normes reguladores de les finances públiques, que en la majoria dels casos són modificades per les lleis de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que acompanyen les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, aspectes com l’assumpció progressiva de competències per part de la Generalitat de Catalunya, el creixement i la diversificació del sector públic o la concepció del paper del sector públic i de la gestió pública són aspectes tan substancials que difícilment poden integrar-se en textos refosos de l’any 2002 que refonen lleis dels anys vuitanta i, per tant, del segle passat.

Seguretat jurídica

Finalment, l’elaboració del Codi de finances públiques de Catalunya suposa millorar la tècnica legislativa, atès que la seva actualització és automàtica, la qual cosa aporta una major seguretat jurídica, seguint l’exemple del Codi civil de Catalunya. Així mateix, aquesta iniciativa legislativa suposa una sistematització i una simplificació de les normes de comptabilitat i control de la gestió econòmica i financera que actualment es troben disperses en diferents normes i instruccions.

Amb la nova llei quedarien derogats totalment o parcialment el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.