Territori

Mini

El Govern i la URV presenten les directrius per redactar el primer planejament conjunt de l'àrea metropolitana de Tarragona

query_builder   10 febrer 2023 12:00

event_note Nota de premsa

El Govern i la URV presenten les directrius per redactar el primer planejament conjunt de l'àrea metropolitana de Tarragona

  1. El futur Pla director urbanístic (PDU) metropolità del Camp de Tarragona ordenarà les infraestructures, els assentaments i els espais oberts dels set municipis que formen la segona àrea metropolitana del país
  2. Promogut pel Departament de Territori, la URV ha elaborat el document de directrius que guiaran la redacció del PDU, en base a estudis científics i als resultats del procés participatiu ciutadà que es va dur a terme
  3. El conseller de Territori ha presentat avui el llibre que recull aquestes directrius i que ara es difondrà de forma itinerant pels set ajuntaments involucrats


foto{"name":"2023/02/10/11/57/bd2ba75d-b1a3-44f8-8547-42d2a73da225.JPG","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":2252387}


El conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, ha presentat avui el llibre que recull les directrius que guiaran la redacció del futur Pla director urbanístic (PDU) metropolità del Camp de Tarragona. El PDU serà l’instrument que, per primer cop, ordenarà de forma conjunta el desenvolupament dels set municipis que conformen la segona àrea metropolitana del país, com són Reus, Cambrils, Constantí, la Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca. A la presentació del llibre han assistit representants dels ajuntaments i també el rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Pallarès.

El Departament de Territori té la voluntat de redactar un planejament urbanístic conjunt per al nucli central del Camp de Tarragona, reconeixent així la realitat d’un sistema funcional de caràcter supramunicipal, amb un alt grau d’integració socioeconòmica entre municipis, i que cal articular amb visió metropolitana.

A hores d’ara, la única font d’ordenació d’aquest sistema urbà són els diversos planejaments municipals, fet que és motiu de duplicitats i pèrdua d’oportunitats. En canvi, els plans directors urbanístics tenen l’abast suficient com per transcendir les fronteres municipals i ordenar grans àrees de sòl amb problemàtiques comunes però administracions locals diferents.

El PDU metropolità de Tarragona donarà directrius per planificar i gestionar de manera ordenada les dinàmiques urbanes residencials i d’activitats, com també potenciar els espais oberts en l’entorn del continu urbà del Camp de Tarragona i vetllarà pel bon encaix de les infraestructures de comunicacions presents i futures.

El conseller Fernàndez ha posat de relleu que “el Camp de Tarragona és un espai clau per al nostre país des del punt de vista d’oportunitats, de generació de benestar i de prosperitat”. “Com a segona àrea metropolitana del país, és un espai on hem d’abocar tots els esforços perquè tingui totes les eines i la capacitat per poder-se desenvolupar, perquè al final reverteix en el benestar de tota la ciutadania de Catalunya”, ha emfasitzat.

Foto recurs{"name":"2023/02/10/11/16/25840c09-5053-45aa-812d-849642fd815e.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":122932}


La Universitat Rovira i Virgili (URV) és una institució bàsica del Camp de Tarragona, assentada i consolidada les darreres dècades. Aglutina un teixit de facultats i escoles tècniques superiors en un campus extens i estès. A més, té obertes línies de recerca com són la mobilitat, infraestructures, urbanisme, medi ambient, canvi climàtic, risc natural i tecnològic, patrimoni i arqueologia, agricultura, paisatge, salut, demografia, habitatge, comerç i indústria.

És per això que el Departament i la URV van signar, el febrer de 2021, un conveni de col·laboració en matèries relacionades amb els continguts del Pla director. La universitat, per tant, dona suport acadèmic, científic, i tècnic al Departament per a la redacció del Pla.

Diagnosi, participació ciutadana i directrius

El llibre presentat avui recull, en primer lloc, el diagnòstic de l’estat de l’àmbit territorial que ha elaborat la URV en base a diversos estudis científics i emprant indicadors socioeconòmics, de mobilitat, habitatge o equipaments.

També es resumeix el resultat d’un primer procés participatiu que el Govern va dur a terme tant telemàticament com presencialment, amb nou taules de debat on hi van participar 270 persones. El resultat complert d’aquest procés es pot consultar al web participa.gencat.cat.

El diagnòstic del territori i les aportacions del procés participatiu van servir perquè la URV elaborés 20 directrius que es despleguen en 100 accions i que el Govern tindrà en compte per redactar el PDU.

exemple
Exemple de directrius i accions de l’eix de mobilitat.
{"name":"2023/02/10/11/18/c95b4552-a149-426f-ba5c-3e6108168c19.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":625985}


Aquestes directrius s’agrupen en sis eixos temàtics: mobilitat i accessibilitat; espais oberts i medi agrari; assentaments urbans; model econòmic; energia i metabolisme, i governança i àmbit territorial.

Una ordenació metropolitana comú

L’àmbit del PDU comprèn els municipis de Reus i Cambrils, a la comarca del Baix Camp, i de Constantí, la Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca, a la comarca del Tarragonès. L’objectiu és determinar una ordenació racional, eficient, compartida i de consens d’àmbit metropolità, sobre la qual es materialitzin les dinàmiques econòmiques i socials sostenibles dels municipis de l’àrea directa i de la zona d’influència. El document haurà de ser coherent amb les determinacions del Pla territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT).

El PDU haurà de procurar per la preservació dels espais oberts, davant el consum d'aquests espais per a destinar-los a noves extensions urbanes, i haurà de prioritzar la reforma dels assentaments urbans i la rehabilitació dels edificis existents sobre la nova extensió urbana. El Pla tindrà una funció estratègica i estructuradora del territori, mitjançant les metodologies de l’urbanisme per tal de coordinar l’ordenació física d’aquesta àrea intermunicipal.

La tramitació del PDU

Un cop es disposa de les directrius tècniques que hauran de guiar l’elaboració del document, el Departament treballarà en la redacció de l’avanç. Un cop es tingui, el document se sotmetrà a un procés de participació ciutadana on es donarà veu tant als ajuntaments com als agents socials, econòmics i ambientals del territori, i a la ciutadania interessada. Les seves aportacions serviran per redactar un primer document normatiu del PDU que la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona aprovarà inicialment.

El document aprovat inicialment se sotmetrà al preceptiu període d’informació pública i audiència als ajuntaments, per tal que ajuntaments i ciutadania puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. Un cop estudiades aquestes al·legacions i incorporades, si s’escau, el PDU serà aprovat provisionalment per la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona i, poc després, elevat a la Comissió de territori de Catalunya per al seu darrer vistiplau. El PDU es publicarà llavors en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), iniciant la seva vigència el dia següent.

A més del PDU de Tarragona, el Departament treballa en la redacció d’un Pla similar per a la conurbació de Girona. Aquests plans suposen el reconeixement de l’existència, més enllà de l’entorn de Barcelona, d’uns sistemes metropolitans la configuració i planificació dels quals són un repte de país. La redacció d’aquests plans compta sempre amb el consens i la participació dels ajuntaments afectats.


2  

Imatges

Imatge

Imatge 625985

Fotografia

Fotografia 2252387

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia