1. El conseller de Recerca i Universitats i la consellera d’Igualtat i Feminismes destaquen que el nou text servirà de guia per a tot el sistema de coneixement
  2. El nou text és fruit de la coordinació dels dos departaments i un procés participatiu mitjançant la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
Comissió Dones i Ciència{"name":"2023/02/22/13/19/340fb4d0-67f6-4c6e-a687-15e5fa1dde14.jpg","author":"DREU","type":"0","location":"0","weight":2194845}

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, han valorat avui “molt positivament” el nou protocol-guia contra l’assetjament sexual en l’àmbit universitari presentat avui en la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Per a tots dos consellers el nou text suposa un “salt qualitatiu endavant determinant en la lluita contra tot tipus d’assetjament o violències masclistes ja sigui per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual”.

Per al conseller Nadal, el protocol ajuda a “fer visible la importància que li dona el Govern als problemes de violència masclista, assetjament sexual i similars i per posar l’èmfasi en un protocol guia que servirà a les universitats en uns casos com a recomanació i en altres com una eina amb aspectes d’obligat compliment perquè es desprenen de les lleis vigents. Tot això amb l’objectiu de garantir la màxima capacitat de resposta i la diligència deguda com a principi legal”.

Com ha explicat la consellera d’Igualtat i Feminismes, el nou protocol-guia “és un document de referència que fixa els estàndards de les universitats a l’hora d’abordar els casos de violències masclistes i LGBTI-fòbiques”. Es tracta d’“un protocol pioner a nivell estatal i internacional”, que incorpora, entre altres, “paràmetres comuns d’acompanyament a les víctimes, de cura de les professionals de les Unitats d’Igualtat, d’interrelació entre l’àmbit universitari i els serveis de la xarxa especialitzada, i de la necessària coordinació entre protocols d’universitats diferents”.

La consellera Verge ha assegurat que el principal “canvi de paradigma” que planteja el nou protocol-guia és que “el focus passa a situar-se en la prevenció i l’acompanyament”. Fins ara, els protocols s’havien entès “com una eina sancionadora”, però els estàndards que marca el protocol-guia inclouen pautes per “prevenir que es produeixin les violències masclistes” i per “acompanyar les víctimes al llarg de tot el seu procés de recuperació, posant en el centre la seva autonomia i presa de decisions”. En aquest sentit, Verge ha recordat que les universitats han d’acompanyar les víctimes de violències masclistes fins i tot quan les situacions de violència s’hagin produït fora de les universitats i sense que el responsable sigui cap membre de la comunitat universitària.

El nou Protocol-guia d’àmbit universitari per prevenir i reparar amb diligència deguda les situacions de violència masclista, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere és fruit de la coordinació dels Departaments de Recerca i Universitats i d’Igualtat i Feminismes mitjançant la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que ha participat en l’elaboració del document amb la col·laboració de víctimes i experts en la matèria.

El protocol-guia conté, d’una banda, les normatives i obligacions legals que tenen les universitats en matèria de violències masclistes, i de l’altra, un recull de recomanacions, algunes d’elles incorporades a partir de bones pràctiques que les universitats ja tenen integrades en els seus protocols.

Tot i que les universitats ja comptaven amb protocols propis calia una millora i actualització dels textos per donar resposta als objectius de l’actual Pla de Govern, que preveu la necessitat de garantir la igualtat efectiva entre dones i homes i l’establiment de paràmetres comuns per a l’elaboració dels plans d’igualtat i dels protocols de les universitats.

En aquesta mateixa línia, la Llei de la ciència de Catalunya, aprovada el passat mes de desembre, determina que els agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic han d’incloure en els seus codi ètics l’obligació d’actuar en contra de l’assetjament sexual, la revictimització i la violència masclista i establir mecanismes de protecció i suport a les víctimes.

L’objectiu final és que aquest text esdevingui un document de base que serveixi d’orientació i doni eines a les universitats perquè puguin dur a terme l’actualització dels seus propis protocols, tot respectant el principi d’autonomia universitària.

El nou protocol-guia, d’aplicació per a tots els col·lectius que interactuen en l’àmbit universitari, es basa en el principi innovador de diligència deguda dels poders públics en la prevenció i la reparació de totes les violències. Aquest principi, entès com l’obligació que tenen els poders públics d’adoptar les mesures adequades per actuar amb l‘agilitat i diligència necessàries, actua com a defensa contra la violència institucional, un dels àmbits de la violència masclista.

La prevenció es reforça, així, amb un conjunt d'accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la problemàtica de la violència masclista i de la violència LGBTI-fòbica per mitjà de la reducció dels factors de risc, impedint-ne la normalització. La reparació, per la seva banda, comprèn el conjunt de mesures que contribueixen al restabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda, garantint l'acompanyament i l’assessorament necessaris a la persona o persones afectades. Totes les intervencions, tant les de prevenció com les de reparació, s’han de dur a terme amb diligència deguda per evitar la victimització secundària o revictimització.

Violència masclista

El protocol-guia s’activarà davant la concurrència d’alguna de les formes de violència masclista, tant si és puntual com reiterada, que poden manifestar-se mitjançant violència física, psicològica, sexual o digital. Igualment, es consideren tipus de violència física l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe o gènere, i altres tipus de violència com la institucional, que tant pot ser conseqüència d’accions com d’omissions envers les víctimes.

El protocol preveu mecanismes de seguiment per assegurar que es compleixen els estàndards de la diligència deguda en el conjunt de les intervencions i, alhora, identificar les potencials revictimitzacions, amb l’objectiu d’assegurar l’erradicació de qualsevol forma de violència de gènere.

La principal eina d’intervenció per garantir que la universitat sigui un espai segur i lliure de qualsevol tipus de violència i assetjament és la prevenció. En aquest sentit, els protocols són molt més que un mecanisme de denúncia, són sobretot una eina de prevenció i de transformació.

El nou protocol-guia posa la persona afectada al centre de tot el marc d’actuacions i estableix l’obligació per part de les universitats de garantir que la víctima estigui en tot moment informada, acompanyada i rebi el suport necessari per a la seva reparació integral.