Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

FOTO NP DECLARACIÓ EMERGÈNCIA CINEGÈTICA CONILLS

Acció Climàtica declara l'Emergència Cinegètica per la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida

query_builder   30 març 2023 12:30

event_note Nota de premsa

Acció Climàtica declara l'Emergència Cinegètica per la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida

  1. La declaració, publicada avui, afecta una norantena d’àrees privades de caça de determinades zones de les comarques del Segrià, Noguera, Urgell, Pla d’Urgell, Segarra, i Garrigues
  2. L’objectiu és que les captures realitzades en el marc de l’Emergència Cinegètica assoleixin la reducció de les poblacions en les zones amb danys
  3. La declaració forma part del paquet de mesures que el Departament té en marxa per a reduir els danys que les sobrepoblacions de conill causen a l’agricultura
FOTO NP DECLARACIÓ EMERGÈNCIA CINEGÈTICA CONILLS
Imatge de caus de conills.
{"name":"2023/03/30/12/32/967bb9ff-8dfc-4164-b835-229d81fdc52f.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":517232}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural declara l’Emergència Cinegètica en una norantena d’Àrees Privades de Caça (APC) de determinades zones de les comarques del Segrià, Noguera, Urgell, Pla d’Urgell, Segarra, i Garrigues (75 municipis i 1.498 km2), en el marc del paquet de mesures que el Departament té en marxa per a reduir les densitats de les poblacions de conills a les zones on la seva sobrepoblació produeix danys. Els titulars de les àrees privades de caça incloses són els responsables que es duguin a terme les mesures cinegètiques establertes, i en cas que les actuacions no assolissin els objectius previstos, i subsidiàriament, l’Administració les assumiria directament, amb el suport del Cos d'Agents Rurals, entre altres.

D’aquí que en les àrees privades de caça on es declara l’emergència cinegètica, publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), s’autoritza als titulars cinegètics la caça excepcional del conill fins al 30 de setembre de 2023, amb comunicació prèvia fora del període hàbil de caça del conill d’acord amb allò establert en la resolució anual de vedes de caça. Les modalitats de caça autoritzades són la caça amb arma de foc, al salt amb o sense gos, en mà, aguait diürn, amb ús de fura i arma de foc i/o sendera, i gàbia trampa. I en cas que fos necessari, es podrà sol·licitar la col·laboració del Cos d’Agents Rurals (CAR) per a recorregut nocturn amb vehicle i focus lluminosos, sota control i supervisió del CAR.

Val a dir que dins de Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), entre l’1 de març i el 15 d’agost, la caça serà autoritzada únicament amb escopeta en la modalitat d’aguait diürn i caça amb fura i/o sendera, sense auxili de gossos, gàbia trampa, i caça nocturna mitjançant recorregut nocturn amb vehicle, focus lluminosos i arma de foc, sota control i supervisió del CAR. I fora de ZEPA, entre el 15 d’abril i el 15 d’agost, la caça serà sense auxili de gossos.

MAPA NP DECLARACIÓ EMERGÈNCIA CINEGÈTICA CONILLS{"name":"2023/03/30/12/25/55066ecb-3ba8-4f22-9569-c1bd13d459df.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":760946}

Condicions en la realització de les actuacions

Les condicions generals per a totes les actuacions se centren, entre altres, en:

- La comunicació de cacera fora del període hàbil de caça del conill d’acord amb la resolució anual de vedes de caça, s’efectuarà abans de les 10:00 hores del dia hàbil anterior a l’inici de les actuacions, mitjançant un correu electrònic. El termini màxim de vigència d’aquesta comunicació prèvia que presentin els titulars de les APC afectades serà de tres mesos o fins a l’inici de la temporada hàbil de caça 2023-2024. No obstant, si el titular de l’àrea privada de caça inclosa no actua o quan s’estigui duent a terme l’execució subsidiària de les actuacions cinegètiques, el propietari i/o arrendatari de terrenys afectats podrà dur a terme la cacera, prèvia petició de caça per danys mitjançant el canal habilitat al web de la Generalitat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9380_Autoritzacions-excepcionals-de-caca-per-danys). S’entén que el titular cinegètic no està actuant quan no presenti resultats de les captures realitzades.

- Quan per risc d’incendis forestals s’activi el nivell 3 del Pla Alfa no es pot dur a terme l’exercici de la caça en els municipis afectats. La situació d’activació del Pla Alfa es pot consultar al web del Departament: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/

- La destinació dels exemplars objecte de caça o captura pot ser per consum propi, o bé comercialització en establiments autoritzats.

- Les persones autoritzades hauran de disposar de la documentació vigent necessària per a l’exercici de la caça, i són les responsables de les actuacions.

- Les autoritzacions excepcionals es poden suspendre, prèvia resolució de l’òrgan competent, per motius de seguretat, raons tècniques de gestió, afectació a altres espècies cinegètiques o circumstàncies biològiques, sanitàries o meteorològiques que ho justifiquin.

Condicions per als aguaits nocturns:

- El titular o representant de l’APC ho comunicarà al Centre Operatiu del Cos d’Agents Rurals, que ho traslladarà al cap de l’Àrea Bàsica corresponent, per tal que els Agents es coordinin amb el titular de l’Àrea Privada de Caça als efectes de valorar la viabilitat i dur a terme l’actuació.

- El agents designats efectuaran el control de la població de conill, mitjançant aguaits i itineraris nocturns, i els cap de l’Àrea Bàsica podran designar caçadors locals i propietaris de finques, prèvia comprovació de la documentació en matèria de caça.

Condicions per a la caixa trampa:

Un cop instal·lats els paranys, s’haurà de revisar dos cops al dia (primera hora del matí i de la tarda). Els paranys s’instal·laran de dilluns a divendres, excepte festius, i no en llocs concorreguts; i hauran de ser construïts amb les mides, materials, i mecanismes necessaris per impedir la mort accidental dels animals capturats i reduir el risc que pateixin ferides durant la captura. Els conills han de ser manipulats i immobilitzats de la forma més ràpida possible i sacrificats in situ amb un mètode reconegut com a mètode no cruel. I caldrà avisar al Cos d’Agents Rurals el dia que es col·loqui les caixes i que es treguin, per tal de facilitar la supervisió i el control. En cas que s’atrapés un animal d’una espècie diferent al conill, aquest haurà de ser alliberat el més aviat possible.

Mesures de control

També s’establirà mesures de control encaminades a la coordinació de les actuacions previstes i a la millora de la seguretat de les mateixes, relacionades en la Declaració publicada avui, en la qual també s’especifica que els propietaris i/o arrendataris de finques afectades per danys de conill, amb afectacions superiors al 5% dels peus afectats en fruiters i/o vinya o superiors al 2% de la superfície en parcel·les de cereal, hauran d’identificar aquestes finques i comunicar-ho al Departament per correu electrònic, que portarà el registre de totes les comunicacions prèvies realitzades, i del resultat de les captures realitzades, a fi de poder verificar el compliment dels objectius de captures en els terminis indicats i/o de minimització de danys.

Val a dir que en cas que els danys a les finques agrícoles siguin reiterats, es recomana implementar mesures de protecció passiva per a evitar que l’espècie pugui accedir a les finques, com ara la instal·lació de malla conillera de triple torsió, malla perimetral entre el cultiu i/o la zona de procedència dels conills, protectors individuals, entre altres.

Elaboració de censos

Durant els mesos de febrer i març de 2023, el Departament està efectuant un cens per a avaluar l’evolució de les poblacions de conill d’acord amb els resultats obtinguts; al maig efectuarà un nou cens per a seguir l’evolució de les poblacions de conill i en tots dos casos, si fos necessari, es revisarà i comunicarà el nombre de captures objectiu.

A més, durant els mesos de setembre-octubre, un cop finalitzat el període de declaració d’emergència cinegètica, s’efectuarà un nou cens, amb l’objectiu de comprovar si les captures estimades han assolit la reducció de les poblacions prevista.

d) Els itineraris de cens seran els establerts en el programa de control de mamífers i s’afegiran nous recorreguts per tal d’adequar-los a l’obtenció de resultats representatius per cadascuna de les zones afectades per la declaració d’emergència cinegètica.

Pla de xoc

Cal subratllar que la pràctica totalitat de les mesures incloses en el pla de xoc per a frenar la població de conills a la plana ja estan implementades, com és el cas la Declaració d’emergència cinegètica publicada avui, els equips propis i especialitzats sobre el terreny que treballen en diferents accions com ara les captures nocturnes o la col·locació de més paranys per reduir els poblacions de conill; prova pilot de noves trampes amb xarxes adaptades per a capturar conills que es col·loquen entre el camp de conreu i el cau; xipatge gratuït de les fures propietat dels caçadors, el preu del qual assumeix el Departament (la caça de conill amb fura és el mètode més efectiu, i per llei les fures han de portar xip); aplicació autoritzada de fosfur d’alumini en infraestructures afectades per danys, i paral·lelament s’ha demanat als ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat que autoritzin a fer una prova pilot de l’ús de fosfur d’alumini en terrenys agrícoles (actualment prohibit per la legislació vigent) en una zona de Lleida; i val a dir també que s’ha encarregat a la Federació Catalana de Caça disposar d’una Borsa de Caçadors especialitzats en la captura de conills arreu de Catalunya per a oferir a les societats que ho sol·licitin la col·laboració i poder actuar a la zona afectada pels danys de la plana de Lleida.

Població de conill

La problemàtica causada pels danys a l’agricultura ocasionats pel conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) en diverses (APC) de les esmentades comarques de Lleida ha motivat que any rere any i de manera reiterada s’autoritzi excepcionalment la caça del conill en aquestes zones. Pel que fa a la tipologia dels danys, predominen les afectacions sobre cereal d’hivern (ordi i blat), cereal d’estiu (blat de moro), conreus arbrats de fruita dolça, farratgeres, fruits de closca i oliverar i els danys a les infraestructures.

Són uns danys reiterats en el temps però no en tota l’extensió delimitada i circumscrits en aquestes zones, i comporten la necessitat de dur a terme actuacions de manera contínua i preventiva com s’han anat fent per a intentar mantenir les poblacions de conill en equilibri i evitar-ne la sobreabundància que provoca els conflictes amb la producció agrícola.

Els últims censos que va dur a terme el Departament amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals el passat mes d’octubre mostren un increment del 34% respecte a la tardor de 2021. Així, de mitjana, hi havia a l’octubre de 2022 123 conills per km2, mentre que l’any anterior era de 92. En breu es disposarà de nous censos.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia