Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Xemeneia.

Les instal·lacions del règim europeu del comerç de CO2 estabilitzen les emissions durant el 2022 per segon any consecutiu

query_builder   3 abril 2023 14:28

event_note Nota de premsa

Les instal·lacions del règim europeu del comerç de CO2 estabilitzen les emissions durant el 2022 per segon any consecutiu

  1. Aquestes 92 instal·lacions, responsables del 30% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de tot Catalunya, han emès 12,82 milions de tones de CO2eq durant el 2022, un 0,13% menys que l’any anterior
  2. La davallada d’emissions del sector industrial es veu compensat per l’increment d’emissions per a la producció d’electricitat amb fons fòssils degut a la sequera


El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha validat els informes verificats de les emissions de les instal·lacions incloses en la llei que regula el règim del comerç de drets d’emissió (RCDE) de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) corresponents a l’any 2022. Aquesta informació ja s’ha inscrit en el Registre comunitari de drets d’emissió.

A Catalunya, les 92 instal·lacions incloses en l’RCDE han emès en total 12.823.945 tones de CO2 eq, xifra que suposa una reducció de 16.064 tones de CO2 eq respecte l’any anterior, un 0,13% menys. Aquestes instal·lacions són les responsables d’aproximadament un 30% de les emissions de GEH de Catalunya. Des de l’inici de l’RCDE, l’any 2005, les emissions anuals s’han reduït més de 7,2 milions de tones de CO2, xifra que representa un decrement del 36% en 17 anys. Analitzant per diferents períodes de compliment, des del 2013, any d’inici de la fase III de l’RCDE en què van entrar en vigor les noves regles de funcionament de l’esquema del mercat, les emissions han baixat el 2,6%.

La generació elèctrica, disparada

Durant l’any 2022, tots els sectors han reduït les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle llevat del sector de fabricació de vidre, que ha incrementat lleugerament, i el sector de generació d’energia elèctrica amb combustible fòssil. Les disminucions més significatives han estat del sector de la cogeneració, que ha reduït les emissions més d’un 30% respecte l’any anterior, fonamentalment a conseqüència dels elevats preus del gas natural i la manca de concreció per part de l’òrgan competent de la retribució a l’energia generada i introduïda a la xarxa, i també la refineria i la química orgànica.

En canvi, el sector de generació elèctrica ha incrementat més d’un 50% les emissions, equivalent a un augment de més d’un milió de tones de CO2, essent l’augment més significatiu des que es reporten les dades en el Règim del Comerç de drets d’emissió. Una disminució de l’aportació de fonts renovables al mix elèctric, degut a un any amb predomini de l’estabilitat atmosfèrica, amb manca de vent i precipitacions, i la disminució de la cogeneració, expliquen l’increment de les emissions del sector de la generació elèctrica.

Impacte de la sequera

La sequera ha impactat directament en la producció hidroelèctrica, reduint-la un 21% respecte el 2021, any que ja va ser hidrològicament dolent, i quedant-se en els mínims de la darrera dècada. A més, el 2022 ha estat un any amb poca qualitat de vent, cosa que ha fet reduir la producció eòlica en un 7% en relació a l’any anterior.Aquesta menor aportació al mix elèctric de les energies renovables ha estat suplert en bona part per un increment del funcionament dels cicles combinats que ha augmentat les seves emissions en més d’un milió de tones de CO2.

El balanç de la reducció d’emissions general del sector industrial i la reducció de la cogeneració s’ha vist compensat pràcticament en la seva totalitat per l’increment dels cicles combinats. Això constata la clara dependència, en termes d’emissions de GEH, de l’actual sistema elèctric peninsular als patrons meteorològics, que es van modificant com a conseqüència dels impactes del canvi climàtic, i la necessitat d’avançar en la descarbonització del model de generació elèctrica.

L’energia i els drets d’emissió, més cars

Així doncs, les emissions de l’RCDE s’han estabilitzat durant el 2022, igual com va passar l’any passat, també en un context de crisi energètica per la invasió d’Ucraïna, i amb uns preus elevats del dret d’emissió.

Entre els sectors industrials que aporten major reducció d’emissions destaquen el sector de paper o cartró, l’hidrogen i gas de síntesi, la calç o el ferro colat i acer. No es pot concloure encara que aquestes dades representin un canvi de tendència en el desacoblament del creixement econòmic i les emissions de GEH, però sembla evident que l’escenari de preus elevats del dret d’emissió, els costos creixents de l’energia i les expectatives d’una normativa cada vegada més exigent provoca que les instal·lacions facin més ús de combustibles amb menor intensitat en carboni i millorin l’eficiència dels seus processos productius.

Combustió: 82% de les emissions

Del total d’emissions cobertes per l’RCDE a Catalunya l’any 2022, un 82% són degudes a la combustió de combustibles fòssils, ja sigui en centrals de producció d’energia elèctrica (25%) com en instal·lacions de processos industrials (57%), mentre que un 18% són emissions de procés, majoritàriament associades a la descarbonatació de matèries primeres. Aquestes emissions derivades de la combustió són les que, a curt i mig termini, tenen més marge de reducció, sigui millorant l’eficiència dels seus processos, sigui mitjançant la introducció gradual de combustibles alternatius amb un contingut de carboni nul o inferior al dels combustibles fòssils.

Pel que fa als sectors que han reduït les emissions, el més significatiu ha estat el de la cogeneració i altres instal·lacions de combustió (587.416 t CO2 eq menys que l’any anterior). Aquesta disminució s’ha concentrat en el sector de les cogeneracions, les quals han reduït l’activitat durant bona part del 2022 com a conseqüència de l’augment del preu del gas natural, la infraretribució de l’operació i el preu creixent dels drets d’emissió. La resta de sectors (a excepció de la generació d’energia elèctrica i fabricació de vidre) també han reduït les seves emissions, tot i que en menor mesura.

Tipus d'activitat

2021

2022

Diferència 2022-2021

1.a Energia elèctrica

2.091.962

3.202.353

1.110.391

1.b Cogeneració /1.c Altres inst. comb.

1.957.505

1.370.089

-587.416

2. Refineries

2.334.254

2.051.196

-283.058

5. Ferro colat/acer

181.577

148.005

-33.572

9. Metalls no ferris

41.966

36.718

-5.248

10. Ciment (6)

2.715.468

2.677.505

-37.963

11. Calç (6)

266.612

234.808

-31.804

12. Vidre

182.206

187.351

5.145

13. Ceràmica

25.491

17.911

-7.580

15. Assecatge i producció de guix

26.073

24.723

-1.350

16. Pasta paper (9a) / 17. Paper i cartró

508.855

413.172

-95.683

23. Productes orgànics en brut

2.159.989

2.157.086

-2.903

24. Hidrògen i gas de síntesi

348.051

303.028

-45.023

t CO2 eq

12.840.009

12.823.945

-16.064


Es manté el dèficit de drets

En total, les instal·lacions catalanes haurand’adquirir gairebé 5 milions de tones de CO2 per sobre del que van rebre gratuïtament per complir amb les obligacions que estableix aquest règim. El dèficit de drets es concentra al sector energètic (generació d’energia elèctrica –que no té assignació gratuïta de crèdits– i combustió).

A l’inici del RCDE, les regles d’assignació no van preveure la crisi econòmica i es va estar sobre-assignant fins a l’any 2012, generant uns grans excedents de drets d’emissió al conjunt d’Europa que va provocar una forta davallada dels seus preus. Les noves regles d’assignació des del període 2013-2020 van revertir aquesta tendència i es va començar a generar dèficit de crèdits en el còmput emissió-assignació.

Pel que fa a les instal·lacions catalanes, amb el dèficit del 2017 ja es van compensar tots els excedents acumulats des de l’inici de funcionament del sistema i des del 2018 s’augmenta aquesta situació deficitària, en consonància amb el que succeeix al conjunt de la Unió Europea.

Drets d'emissió{"name":"2023/04/03/14/25/5585397b-a2fd-4d63-bc78-6481bda65a85.png","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":33732}


Increment del preu del dret d’emissió

El diferencial entre l’assignació atorgada menys les emissions validades per a l’any 2022 ha estat de gairebé -5 milions de tones de CO2 eq. Aquest diferencial es concentra en el sector elèctric, en el sector de la cogeneració, en la refineria, en la fabricació de productes orgànics en brut i el sector de paper i cartró. Adquirir en el mercat aquest dèficit de gairebé de 5 milions de drets d’emissió té un cost econòmic important. El fort ascens i variabilitat de preus que està patint el dret d’emissió de CO2 (EUA) des de principis d’any, fa imprevisible estimar el cost final que tindria la compra d’aquests drets que s’hauran de lliurar abans del 30 d’abril d’enguany. Així mateix, aquest preu de la tona de CO2 és un senyal clar i inequívoc que és més eficient invertir en tecnologies de reducció i eficiència en l’ús de l’energia i substitució de combustibles fòssils, que no pas estar pendent d’uns costos d’emetre CO2 que des de fa un temps tenen una tendència a l’alça.


El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia