Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Qualitat de l'aire

Acció Climàtica publica el balanç de la qualitat de l'aire de l'any 2022

query_builder   13 abril 2023 14:22

event_note Nota de premsa

Acció Climàtica publica el balanç de la qualitat de l'aire de l'any 2022

  1. Dins els valors de referència legislats, es mantenen les partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres, el diòxid de sofre, el sulfur d’hidrogen, el monòxid de carboni i el benzè, mentre que el diòxid de nitrogen i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres presenten superacions puntuals
  2. A banda de la indiscutible influència de les activitats humanes, la meteorologia va tenir-hi un paper destacat, amb nombrosos episodis d’intrusions de pols africana, períodes d’estabilitat atmosfèrica amb estancament dels contaminants i situacions de calor extrema a l’estiu que contribueixen a l’augment de l’ozó troposfèric
Qualitat de l'aire{"name":"2023/04/13/14/21/4d666e5e-e58d-4a85-bfbd-8f633fb47bc4.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":62757}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat l’anuari de la qualitat de l’aire a Catalunya corresponent a l’any 2022,a partir de les dades obtingudes amb la xarxa automàtica de mesurament de la qualitat de l’aire. D’acord amb el document, durant l’any passat es van complir els valors de referència marcats per la legislació per als contaminants següents: partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres (PM2,5), diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), monòxid de carboni (CO) i benzè (C6H6).

Superacions puntuals

Pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2), com ja es va avançar el passat mes de febrer en l’informe d’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya durant l’any 2022 per al diòxid de nitrogen (NO2),dels 63 punts de mesurament que determinen aquest contaminant a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat (XVPCA) a tot Catalunya, s’ha incomplert el valor límit anual legislat en un únic punt de mesurament de la ciutat de Barcelona, concretament a l’estació de l’Eixample, una de les tres estacions representatives de les condicions de la qualitat de l’aire a prop del trànsit urbà intens dins l’Àrea de Barcelona. Aquest valor ha estat de 42 micrograms per metre cúbic (µg/m³) quan el límit està fixat en 40 µg/m³. La resta de valors de referència legislatius establerts, que són el valor límit horari i el llindar d’alerta, no s’han superat enlloc en tot el període.

També hi ha hagut una única superació dels límits de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), en aquest cas del valor límit diari, al punt de mesurament de Manlleu (hospital comarcal), corresponent a la zona de qualitat de l’aire de la Plana de Vic. En el còmput d’aquest valor, cal considerar, però, per la seva influència rellevant, els episodis d’aportacions transfrontereres de partícules naturals procedents de zones desèrtiques del nord de l’Àfrica (episodis africans) que contribueixen a superar els valors legislats. De fet, durant l’any 2022, el Departament d’Acció Climàtica ha hagut d’activar 6 avisos preventius per concentracions moderades de PM10 per l’advecció de pols sobre Catalunya.

Influència meteorològica

En conjunt, durant l’hivern, les condicions meteorològiques dominades per l’estabilitat han afavorit períodes d’estancament dels contaminants atmosfèrics de manera general, i de manera destacada en fondalades i valls del territori. Els episodis de calor de juny i juliol van ser claus per a un augment de la generació de contaminants secundaris com ara l’ozó troposfèric (O3).

L’ozó no l’emet directament a l’atmosfera una sola font, sinó que es forma a partir de reaccions fotoquímiques, activades per la llum solar, entre contaminants primaris. Concretament, es forma quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics volàtils (COV) i una radiació solar intensa al llarg d’un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores). Així, l’època típica dels màxims d’ozó coincideix amb la primavera i l’estiu. Durant la campanya de l’any passat, entre els mesos de maig i setembre, hi va haver 42 hores de superacions del llindar d’informació horari (180 μg/m3) d’O3 en 14 punts de mesurament.

Nou Pla de qualitat de l’aire

Fa poques setmanes, va engegar al portal de participació ciutadana de la Generalitat el procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Projecte de decret d’aprovació del Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027. El nou Pla, que per primer cop transcendeix la conurbació de Barcelona, és per a tot Catalunya i estableix 84 mesures i 374 actuacions per millorar la qualitat de l’aire i la salut dels habitants de tot el país que hauran d’executar la Generalitat, les administracions locals, els gestors d’infraestructures, les empreses i la ciutadania en general.

El pla quinquennal ha de contribuir a rebaixar tots els contaminants que tenen una influència important sobre la salut humana, no només les PM10 i el NO2, com en els plans anteriors, sinó també l’O3 o les PM2,5. Les 374 actuacions previstes s’apliquen als sectors del transport terrestre i la mobilitat, l’industrial i energètic, el domèstic, l’institucional i comercial, el ramader i agrícola, la planificació territorial i urbanística, el transport marítim, el transport aeri i la comunicació, recerca i investigació.

Estenent les ZBE

La Generalitat, juntament amb altres administracions, fa anys que aplica mesures, incloses en diferents plans d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, i accions derivades de compromisos adquirits en les diverses cimeres de la qualitat de l’aire que han tingut lloc els anys 2017, 2019 i 2022. En un inici, van ser mesures molt centrades a reduir la contaminació a la conurbació de Barcelona, tot i que en els últims anys s’està treballant per estendre-les a tot el país. És el cas del compromís, adquirit en la darrera cimera, d’implantar Zones de Baixes Emissions (ZBE) en els municipis de més de 20.000 habitants l’any 2025, o la creació de laTaula de Qualitat de l’Aire de Catalunya a fi de disposar d’un espai per fer el seguiment de les propostes acordades i establir-ne de noves.

Pròximament, la Generalitat crearà un nou impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells per assolir de manera efectiva la reducció de les emissions de NO2 i de partícules de les grans embarcacions que atraquen als ports catalans a fi d’afavorir la millora de la qualitat de l’aire i de la salut de les persones en els territoris amb més concentració d’òxids de nitrogen emesos pel transport marítim.

Millorant la Xarxa

Durant l’any 2022, Acció Climàtica ha continuat renovant l’equipament de la XVPCA. Ha adquirit 12 equips automàtics per a la determinació de NO2, 14 per a la determinació d’O3, 8 per a la determinació simultània de PM2,5 i PM10, un equip per a la determinació d’H2S, un cromatògraf per a la determinació de benzè, un equip de mesurament en continu de black carbon i un equip automàtic per a la determinació d’amoníac que es preveu instal·lar en els pròxims mesos. A més, s’adquiriran 4 equips de mesurament de NOX portàtils, de manera que seran itinerants pel territori català.

A curt termini, s’està treballant per revisar i actualitzar el protocol d’actuació, les mesures recomanades i els contaminants afectats en cas de nivells elevats de contaminació atmosfèrica.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia