·La nova normativa regula tot el procediment electoral i reforça la seguretat jurídica tant de les mateixes cambres com dels electors

·Un cop es faci la convocatòria electoral, la previsió és celebrar els comicis entre l’estiu i la tardor d’enguany, per acabar l’any amb tots els plens constituïts

El Govern ha aprovat el nou Decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. Aquesta nova normativa regula de manera completa els comicis per triar els òrgans de govern d’aquests organismes, així com reforçar la seguretat jurídica tant de les mateixes Cambres com de les persones que hi participin.

L’objectiu principal d’aquest nou Decret ha estat ser el màxim de garantista davant del procés electoral que s’ha de celebrar enguany. Així, el text aprovat avui pel Govern ofereix una regulació integral que va des de la constitució dels censos electorals fins a la constitució dels plens de les Cambres i el Consell General de Cambres. A més, també incideix en aspectes com el vot electrònic, la digitalització o la cobertura de vacants, entre altres qüestions, i ofereix:

  1. Més garanties al vot: El Decret preveu un sistema de garanties del vot electrònic, des de la seguretat a la transparència, passant per la verificabilitat, la integritat, el caràcter secret del vot i la llibertat de vot; prohibeix explícitament la delegació del vot, regula la plataforma de vot electrònic, millora la regulació del vot en blanc, fixa la prohibició del vot presencial un cop s’ha votat en remot i obliga a la verificació de la plataforma per part de l’auditor i de la mateixa Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
  2. Més digitalització: La normativa també preveu un pla de transformació digital que doti les Cambres dels serveis i les eines corporatives necessàries per a poder digitalitzar totes les operacions vinculades al procés electoral, com per exemple la presentació de candidatures o les reunions de les juntes electorals.
  3. Simplificació en l’assignació de vocals dels sectors: En aquest capítol, se simplifica el sistema de càlcul de representació dels sectors econòmics en grups i categories. També s’amplia de 3 a 5 el nombre màxim de vocalies per grup i es reequilibra la ponderació del pes de les variables que influeixen en l’assignació de vocalies: VAB (Valor Afegit Brut), l’ocupació i el nombre de treballadors, entre d’altres.
  4. Cobertura de vacants: El Decret contempla explícitament també un règim supletori de cobertura de vacants de vocalies de sufragi, a favor de la següent candidatura que hagi obtingut més vots en els comicis.

L’aprovació d’aquest Decret és el pas necessari per a poder fer la convocatòria electoral, que serà efectiva pròximament. Amb el calendari previst, les eleccions es podrien celebrar entre l’estiu i la tardor d’enguany, i els plens de les 13 Cambres de Comerç catalanes i del Consell General de cambres es constituiran abans que acabi l’any.