Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Projecte de decret legislatiu per adaptar la legislació catalana a la directiva europea de serveis

El Govern aprova el Projecte de decret legislatiu per adaptar la legislació catalana a la directiva europea de serveis

query_builder   5 octubre 2010 14:33

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de decret legislatiu per adaptar la legislació catalana a la directiva europea de serveis

   
 • La coneguda com “directiva Bolkenstein” afecta un total de tretze normes
 • El Decret redueix i simplifica els procediments administratius i insta les administracions catalanes a col·laborar per fer realitat la finestreta única
 • Els serveis afectats per les mesures que proposa el Decret són: els de salut i mediambientals, els funeraris, els d’infants i joves, els comercials i publicitaris, els professionals, els turístics, i els industrials
El Govern ha donat avui el vistiplau al Projecte de decret legislatiu de la llei que adequa la legislació catalana a la Directiva de serveis del mercat interior “DSMI”, també coneguda com “directiva Bolkestein”. Un total de tretze normes estan afectades per aquesta directiva comunitària amb la qual es vol facilitar la lliure circulació de prestadors de serveis entre tots els països membres de la Unió Europea.
 
La Directiva estableix tot un seguit d’obligacions tant per als Governs de la UE com per a les empreses de serveis i els usuaris, el denominador comú de les quals és, principalment, la simplificació de procediments i tràmits administratius. Per exemple, el Decret preveu en la majoria dels casos la substitució de les autoritzacions, llicències o altres títols habilitants, per la comunicació prèvia o la declaració responsable. L’objectiu final és el foment d’un nivell elevat de la qualitat en els serveis mitjançant la supressió dels obstacles administratius, la promoció d’un marc regulatori transparent i favorable a l’activitat econòmica i l’impuls de la modernització de les administracions públiques.
 
Els sectors econòmics que es veuen afectats per les mesures que proposa el Decret són: els serveis mediambientals i de salut; els funeraris, els d’infants i joves, els comercials i publicitaris, els professionals, els turístics, i els industrials.
 
Finalment, el Decret, en la seva disposició addicional segona, insta les administracions públiques catalanes a adoptar les mesures necessàries per arribar a crear la finestreta única. Actualment, el Govern català ja disposa de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) com a finestreta única a Catalunya per a tots els procediments administratius relacionats amb l’exercici d’activitats de serveis que són competència de la Generalitat. 
 
Les lleis afectades pel Decret són les següents:
 
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
 • Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural
 • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya
 • Llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris
 • Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
 • Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, del 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat del Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març
 • Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals
 • Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya
 • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i col·legis professionals
 • Llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de joiers, d’orfebres, de rellotgers i de gemmòlegs de Catalunya
 • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
 • Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial
`