Conseller Campuzano: “Estem posant l’estat del benestar de Catalunya al segle XXI”

  1. A l’increment d’enguany, del 4%, s’hi suma una partida extraordinària per fer front als sobrecostos energètics
  2. En el marc de l’acord, el Departament es compromet també a incrementar un 5% a partir de l’exercici de 2024
  3. El conjunt de mesures recollides en l'acord, sumades a l’augment de tarifes aprovat l’any passat, suposaran una inversió global de 238,6 M€ per part del Departament
  4. Es tracta d’un acord de bases per a construir un sistema de serveis socials on cap recurs es pagui per sota cost, es renovi la Cartera de Serveis, es creï una política de qualitat, d’avaluació amb l’entrada del Departament de Drets Socials a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i es constitueixi una comissió de diàleg social permanent per avançar cap a la indexació dels salaris de l’àmbit social amb els del sector públic
Foto de grup dels signants de l'acord{"name":"2023/06/01/12/42/d7ed784e-149f-4044-aac4-f9e0c8f25e04.JPG","author":"DSO","type":"0","location":"0","weight":1668252}

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, ha signat aquest matí un acord per incrementar les tarifes dels serveis d’atenció a les persones amb les principals patronals i els sindicats majoritaris que representen les treballadores del sector. El document fixa per a 2023 un augment del 4% i afegeix un pagament extraordinari equivalent al 2% per fer front a l’increment dels costos energètics. Així mateix, l’acord compromet un increment del 5% de mitjana l’any que ve.

Amb aquestes millores, que se sumen a les pactades l’any passat, Drets Socials haurà incrementat en tres anys un 12% els imports de referència de la xarxa de serveis d’atenció pública, congelats des de fa més d’una dècada en alguns dels àmbits dels serveis socials i amb augments del 2% en els anys 2019 i 2020 en d’altres. Els serveis als qual fa referència l’acord inclouen els àmbits de la gent gran, la discapacitat, la salut mental, la infància i l’adolescència, l’acolliment i l’adopció, l’atenció precoç, el suport a l’autonomia, les drogodependències, VIH/sida i les tuteles. 

Per tal de millorar la qualitat d’aquests serveis que presten les entitats socials, Govern, patronals i sindicats han pactat que els increments repercuteixin, entre altres, en la millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector, en el marc de la negociació col·lectiva. En aquest sentit, les patronals s’han compromès a traslladar l’augment de tarifes a una millora salarial de forma, com a mínim, proporcional. L’objectiu és que el personal de la xarxa de serveis socials concertats o amb finançament públic de Catalunya, avancin cap a uns salaris justos, dignes i equiparables als del sistema de salut i al de funció pública. Igualment, es planteja en el mig termini assolir la indexació salarial dels serveis concertats amb l’evolució dels serveis públics.

El conseller n’ha fet aquesta valoració: “Estem posant l’estat del benestar de Catalunya al segle XXI. És la primera vegada en la història que sindicats, patronals i Govern signen un acord d’aquestes característiques. També es històrica la voluntat que hi ha al darrere, la de construir un sistema català de serveis socials. Anem a construir un sistema amb totes les conseqüències. Avui tenim una xarxa i volem caminar cap al sistema i en el centre hi té molta rellevància la societat civil, les entitats del tercer sector i les empreses.”

“Un model que no tingui bones condicions laborals no és ni just ni sostenible –hi ha afegit Campuzano- i aquest acord posa l’accent en aquesta mirada. Es treballi en l’administració pública, en les entitats o en empreses, a igual feina, igual salari. Aquest és l’objectiu que ens marquem, un objectiu ambiciós, ho sabem. Però n’estem convençuts perquè són treballadors essencials, que necessiten que la seva feina sigui reconeguda perquè és fonamental, encara més en un escenari d’envelliment de la població.”

Per formalitzar l’increment del 4% previst el 2023, que serà retroactiu a 1 de gener, el Departament publicarà aquest mes de juny l’ordre d'actualització del cost de referència dels Serveis Socials, així com de determinats serveis que figurin inscrits en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) com a serveis experimentals. El Govern invertirà 58,7 milions d’euros per assumir aquest increment.


Increment del 15% de les prestacions econòmiques vinculades

En el marc de l’acord, Drets Socials es compromet també a revisar enguany els imports de les prestacions econòmiques vinculades (PEV) per a persones en situació de dependència, per tal de millorar-ne la progressivitat i amb un increment mitjà del 15%. Aquesta mesura suposarà una inversió de 28 milions d’euros per part del Govern català.


Un 2% més per pal·liar els sobrecostos

D’altra banda, en el decurs de la negociació s’ha fet palès que la conjuntura internacional extraordinària ha provocat un augment dels preus de l’energia que ha impactat de forma directa als serveis de la xarxa catalana de serveis socials i en els costos d’altres subministraments. Per fer front a aquestes despeses sobrevingudes, Drets Socials farà aquest 2023 una aportació única i extraordinària de 29,3 milions d’euros, equivalent al 2% de les tarifes establertes. Enguany es monitoritzarà l’evolució dels costos energètics i alimentaris per determinar si aquest increment s’incorpora a les tarifes en exercicis futurs.

De cara a 2024, l’acord recull també el compromís del Govern d’un increment de com a mínim 5 punts de mitjana en les tarifes d’aquests serveis, que s’aplicarà en funció d’un estudi de costos.

La taula següent recull la despesa extraordinària que suposarà pel Govern català aquest conjunt de mesures:


Any

Mesures

Inversió que suposa

2022

Increment tarifes (3%)

44 M€

2023

Increment tarifes (4%)

58,7 M€

Sobrecostos energètics (2%)

29,3 M€

Increment PEV (15%)

28 M€

2024

Increment tarifes (5%)

78,6 M€


TOTAL:

238,6 M€


El conseller durant la seva intervenció{"name":"2023/06/01/12/43/6a7564e3-3e38-4138-bd5d-64666d1417c0.JPG","author":"DSO","type":"0","location":"0","weight":1614572}

Acord de bases per a la construcció del sistema de serveis socials

A banda de l’increment de tarifes i la millora de les PEV, l’acord recull altres punts que també tenen com a finalitat contribuir a reforçar les bases d’un sistema públic de serveis socials de qualitat, robust i sostenible. En aquest sentit, Drets Socials s’ha compromès a fer un estudi d’escandall de costos dels serveis socials per tal d’actualitzar el cost que tenen els recursos gestionats per les entitats proveïdores, de forma rigorosa, adequada i sota criteris econòmics. La principal fita d’aquest treball és que cap servei de la xarxa estigui infrafinançat i obtingui un aportació justa i adequada al seu cost real.


Cap servei per sota de costos

Amb aquest objectiu, el Departament encarregarà l’estudi inicial a acadèmics i economistes de reconegut prestigi per realitzar una primera aproximació, que es treballarà conjuntament entre Drets Socials, Economia i Hisenda i les patronals i sindicats signants de l’acord. Es preveu que l’escandall de costos estigui fet abans de finals de 2023 i que s’actualitzi anualment.


Una nova Cartera de Serveis

A partir d’aquest estudi, el Departament de Drets Socials es compromet a fer la revisió de l’actual Cartera de serveis socials per tal de fer-la més flexible, simple i adaptable a les necessitats dels usuaris que atén. És la primera reforma de la Cartera de Serveis que s’emprendrà des de 2007 i implica definir els serveis socials necessaris en el segle XXI. Aquesta revisió també serà fruit del diàleg amb els agents socials signants de l’acord, entre altres marcs de participació.


Tots els serveis concertats amb avaluació

En la línia de garantir la qualitat dels serveis, el pacte amb sindicats i patronals aborda també la incorporació del sistema català de serveis socials a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que reforçarà i ampliarà les seves capacitats d’avaluació en l’àmbit dels serveis socials.


Un Diàleg Social permanent

Els agents signants acorden també la constitució d’una comissió de seguiment, que serà un marc de diàleg social permanent per aconseguir els objectius de l’acord, el reconeixement del sector social com a tercera pota de l’estat del benestar, el finançament que necessita per ser-ho i les millores de les condicions laborals necessàries.

Les patronals signants són: La Confederació, Associació Catalana de Recursos Assistencials, Associació Catalana d’Entitats de Salud, Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya, La Unió, CESOCAT, Consorci de Salut i Social de Catalunya i UPIMIR.

Pel que fa als sindicats: UGT i CCOO.

2  

Imatges

Foto de grup dels agents signants de l'acord

Foto de grup dels agents signants de l'acord 1668252

El conseller Campuzano durant l'acte de signatura

El conseller Campuzano durant l'acte de signatura 1614572

1  

Vídeos

Àudio de la intervenció del conseller Campuzano