1. L’objectiu és reduir un 16,43% el consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i disminuir un 13,3% la factura energètica de la Generalitat

El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis públics i equipaments de la Generalitat de Catalunya per al període 2023-2027. El document estableix com a objectius assolir una reducció en el consum d’energia i en les emissions amb efecte d’hivernacle del 16,43% i un estalvi del 13,3% en la factura energètica de la Generalitat, amb la finalitat d’avançar cap a la fita fixada per la normativa europea de disminuir un 32,5% el consum d’energia l’any 2030 en relació amb l’any 2007.

Les mesures que incorpora el Pla van des de les millores de les instal·lacions i els canvis d’equips i l’aprofitament de les energies renovables per a usos tèrmics fins a la realització de campanyes per a la sensibilització del personal treballador de l’administració, passant per la realització d’auditories energètiques, el foment de la mobilitat sostenible o l’avenç en la centralització i sistematització de la informació energètica de la Generalitat. Cada departament, amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), durà a terme les actuacions necessàries per garantir el compliment d’aquests objectius.

L’aplicació de tot aquest paquet de mesures ha de permetre un estalvi anual de 316,97 GWh, xifra que suposa un estalvi econòmic anual de 24,3 milions d’euros. Aquest volum d’estalvi, que seria un 3,29% de la demanda anual, supera l’objectiu obligatori del 2% establert per la Unió Europea, i que és l’equivalent a la renovació energètica del 3% del total de la superfície d’edificis i equipaments públics amb un estalvi mitjà del 67,3%. La inversió necessària per assolir aquest estalvi és de 302,8 milions d’euros, que es podran finançar mitjançant els contractes de serveis energètics i els fons europeus.

Addicionalment, el Pla incorpora també la col·locació de 168 MW d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes d’edificis i equipaments públics fins al 2027, amb l’objectiu d’assolir la totalitat potencial teòric —estimat en 329 MW — l’any 2030. En aquest àmbit, l’ICAEN ja ha elaborat l’estudi per identificar el potencial teòric de les cobertes dels edificis de la Generalitat i ha publicat la guia amb els criteris tècnics per optimitzar-ne l’aprofitament, que seran d’obligat compliment per a l’administració catalana per tal que l’Energètica pugui explotar-les amb el major rendiment possible.

Igualment, les entitats de la Generalitat que per la seva activitat tenen un alt consum d’energia també requeriran un pla específic que determini els objectius i l’estratègia per a la transició energètica en el període d’aquest acord de Govern, que haurà de ser aprovat per l’ICAEN. D’inici, i atès que el seu consum energètic suposa el 28% del total de la Generalitat, es consideren entitats singulars l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATLL), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT).

El Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis públics i equipaments de la Generalitat de Catalunya per al període 2023-2027 s’insereix en el procés de transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic que ha iniciat Catalunya, i dona continuïtat als diferents plans aplicats en aquesta matèria des de l’any 2007. El nou document actualitza i adequa els objectius de la Generalitat en matèria d’estalvi i eficiència energètica a la nova situació política energètica i a les obligacions normatives de Catalunya en aquest àmbit, i pretén reforçar el paper exemplaritzant de l’administració catalana en l’ús racional de l’energia.