Economia i Hisenda

Agència Tributària de Catalunya (ATC)

La Generalitat publica la llista de deutors 2022 de l'Agència Tributària de Catalunya

query_builder   29 juny 2023 09:58

event_note Nota de premsa

La Generalitat publica la llista de deutors 2022 de l'Agència Tributària de Catalunya

  1. En total, són 41 contribuents que acumulen un deute de 73,8 milions d’euros
  2. Els deutes i sancions tributaris corresponen a impostos propis o cedits que gestiona i recapta l’ATC


Seu de l'ATC a Barcelona
Oficines centrals de l'ATC a Barcelona
{"name":"2023/06/29/09/44/cff0b6a2-b21d-4c95-9ca1-11fd53e1e4f0.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":459786}


La Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer avui, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), la relació de persones que, el 31 de desembre del 2022, tenien deutes i sancions tributaris pendents de pagar a la hisenda pública catalana. Es tracta de deutes i sancions tributaris que es refereixen a tributs propis o cedits, l’aplicació dels quals correspon a l’ATC. Bàsicament, tenen a veure amb els impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, patrimoni, la taxa sobre el joc i liquidacions procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en relació amb el cànon de l’aigua.

En concret, el 31 de desembre del 2022, hi havia 41 persones deutores, amb deutes i/o sancions pendents de pagament per un import total de 73.801.329,25euros.La publicació d’aquesta llista no té en compte les actuacions que hagin pogut dur a terme les persones deutores relacionades amb el pagament dels deutes i sancions, amb posterioritat al 31 de desembre, tret dels casos en què s’hagi acreditat el pagament íntegre de la totalitat de l’import que havia determinat la seva inclusió a la llista. El31 de desembre del 2021, hi havia 51 persones deutores amb deutes que sumaven un import total de 88,5 milions d’euros.

El llindar de deutes pendents: 600.000 euros

L’any 2021 es va produir un canvi en la legislació i es va rebaixar d’1 milió a 600.000 euros el llindar de deutes pendents per aparèixer a la llista, d’acord amb la modificació que fa la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal de la Llei general tributària. Segons la nova legislació, també s’hi haurien de fer constar les persones que hagin estat declarades responsables solidàries, és a dir, les que comparteixen l’obligació de fer-se càrrec del pagament d’un deute determinat.

D’acord amb l'Ordre ECO/212/2021, d'11 de novembre, que regula els aspectes relatius a la publicació de la llista de deutors tributaris a l’ATC, la llista ha d’incloure la informació següent:

a) Persones físiques: NIF, nom i cognoms.

b) Persones jurídiques i altres entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària: NIF, raó o denominació social

c) Import conjunt dels deutes i sancions pendents de pagament el 31 de desembre del 2022.

Mesura inclosa als diferents Plans de prevenció i reducció del frau fiscal

La publicació anual de llistes de persones amb deutes o sancions tributaris pendents a l’ATC és una de les mesures incloses al nou Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2023-2026, presentat el passat mes de març, i que ja apareixia en l’anterior Pla que cobria el període 2019-2022. L’objectiu de la iniciativa és promoure la consciència cívica i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals, a través de la publicitat activa de les conductes tributàries socialment més reprovables des d’un punt de vista quantitatiu.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 436597

Fiscalitat
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia