1. També s’analitzaran les fórmules actuals de provisió dels serveis socials i se n’exploraran de noves i innovadores
  2. La normativa té per objectius dotar d’estabilitat el sector i promoure el reconeixement laboral, retributiu i social dels professionals

El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya. La normativa vol enfortir l’estructura de serveis socials i millorar l’acció dels agents que hi intervenen; aprofundir en les fórmules de provisió d’aquests serveis, i cercar solucions organitzatives que permetin dotar de major eficiència els recursos de gestió directa. Es tracta, en definitiva, de promoure un marc legal capaç de construir un veritable sistema de serveis socials català, robust i equiparable als de salut o educació.

Per recollir el parer de la ciutadania i especialment dels agents que conformen la xarxa de serveis socials (ens locals, entitats socials i proveïdores de serveis, professionals, organitzacions...), el Govern ha previst iniciar els pròxims dies una consulta prèvia a la qual es podrà accedir des del web participa.gencat.cat.

Un dels elements principals que pretén abordar aquesta reforma legal i que l’Acord d’avui posa en marxa és l’avenç en el reconeixement del personal dels serveis socials i la millora de les seves condicions de treball i salarials. Un reconeixement que, lligat a requisits de formació i preparació, ha de garantir la qualitat en l’ocupació i en la prestació dels serveis a les persones, així com l’estabilitat del sector.

Una altra de les iniciatives que apunta la memòria és explorar les fórmules de provisió per a la prestació dels serveis socials, especialment amb entitats sense ànim de lucre i administració local, tot garantint que es compleixen els estàndards de qualitat capaços de donar una resposta eficaç i àgil a la ciutadania. Amb aquest objectiu, per a la redacció de l’Avantprojecte de llei s’avaluaran les fórmules no contractuals vigents, com la concertació social o el conveni, i també se n’exploraran de noves i innovadores. En aquest sentit, la memòria preliminar cita el bo d’impacte social per a entitats sense afany de lucre, un mecanisme en què l’Administració fixa uns objectius definits prèviament, dels quals se n’analitzarà el grau de compliment i l’impacte social assolit a posteriori.

El text també preveu la possibilitat d’activar convenis singulars de col·laboració, que impliquen una cooperació directa de les entitats socials en la prestació de determinats serveis. Aquesta línia permetrà millorar la coordinació entre el teixit social i l’Administració, que treballaran conjuntament i garantiran una major eficiència amb la resta d’actuacions que duen a terme.

Pel que fa a la cerca solucions organitzatives que permetin fer més àgils i eficients els serveis propis que gestiona la Generalitat, s’aposta per la creació d’una agència pública de serveis socials de Catalunya.

Aquest nou marc legal se sumarà a altres actuacions que ja ha dut a terme Drets Socials amb la finalitat de bastir un sistema de serveis socials capaç d’afrontar els reptes actuals i futurs. En aquest sentit, el Departament va signar el mes passat amb les entitats prestadores de serveis i els sindicats l’increment de les tarifes de serveis socials un 9% fins al 2024, un augment que ha de revertir en les condicions laborals dels treballadors del sector.