1. La nova Comissió de seguiment de les iniciatives normatives de l’Estat analitzarà els aspectes competencials de la legislació espanyola des de l’inici del procés d’elaboració


El Govern ha aprovat crear la Comissió de seguiment de les iniciatives normatives de l’Estat amb l’objectiu de blindar les competències de la Generalitat davant el govern espanyol. La nova estructura analitzarà els aspectes competencials de la legislació espanyola des de l’inici del procés d’elaboració. En aquest sentit, valorarà i proposarà, si escau, mesures per defensar les competències de la Generalitat.

La comissió es constitueix davant l’increment en els darrers anys del volum de normes estatals. Per posar un exemple, el 2022 es va registrar una quinzena de lleis orgàniques, prop de quaranta lleis ordinàries, una vintena de reials decrets legislatius i prop de 300 reials decrets. Si s’observen els darrers anys, hi ha prop de 260 disposicions normatives anuals, equivalents a prop de 22 normes mensuals.

El nou ens, que s’integrarà al Departament de la Presidència en tant que és aquest Departament d’on actualment depèn el Gabinet Jurídic, també informarà de les mesures adoptades per a la defensa de les competències de la Generalitat.

Composició

La Comissió estarà formada per la persona titular de la Direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat, que n’exercirà la presidència, mentre que el responsable de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental en serà el vicepresident. Les vocalies estaran formades pels titulars de la Direcció General de Drets i Assumptes Constitucionals, de la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica, de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, la Delegació del Govern a Madrid i la Subdirecció General en matèria de Qüestions Constitucionals.

Els membres de la Comissió no percebran cap retribució per l'exercici de les seves funcions, ni tenen cap dret de naturalesa econòmica per raó de l'assistència a les seves reunions, ni tenen dret a cap mena d'indemnització.

Funcionament

La Comissió, de durada indefinida, podrà crear grups de treball per estudiar les iniciatives normatives de l’Administració general de l’Estat susceptibles d’afectacions competencials. La consellera de la Presidència, com a titular del departament on s’adscriu la Comissió, informarà trimestralment el Govern dels seus treballs i, quan s’escaigui, els representants electes al Congrés i al Senat, escollits en l’àmbit territorial de Catalunya, pel que fa a l’exercici de les seves funcions relacionades amb el procediment legislatiu.