L’INCASÒL regularitzarà les diferents situacions possessòries irregulars dels terrenys i habitatges existents

Es rehabilitarà la Masia de Can Cruz i es gestionarà la cessió d’ús de les masies de Can Xalet i Can Banús


El Consell plenari del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, al Vallès Oriental, ha acordat requerir a l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, la regularització dels terrenys, masies i habitatges, tant les que estan buides actualment com les que tenen situacions possessòries irregulars, per poder cedir-ne la seva gestió al Consorci.

El Consorci és qui haurà de gestionar tot el patrimoni d’acord amb l’interès general i els objectius que haurà de fixar el Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs, que està previst que sigui aprovat el febrer de l’any 2025, per a la recuperació, millora i protecció del medi natural i del paisatge.

Abans de formalitzar la cessió dels terrenys al Consorci, l’INCASÒL, com a propietari dels terrenys i els habitatges existents, regularitzarà les diferents situacions possessòries irregulars dels immobles mitjançant contractes d’arrendament, masoveria urbana o cessions, sempre i quan siguin respectuosos amb el medi ambient, el principi d’utilització racional dels recursos naturals i amb les finalitats d’aquest espai d’interès natural.

El Consell plenari també ha acordat que l’INCASÒL cedeixi l’ús de les masies de Can Xalet i de Can Banús, actualment desocupades amb la finalitat d’evitar la degradació d’aquests espais i de facilitar la implantació d’activitats compatibles amb els usos permesos a Gallecs.

Així mateix, l’INCASÒL iniciarà els tràmits per a la rehabilitació de la masia Can Cruz amb l’objectiu de recuperar el seu valor patrimonial i històric. El Consorci vol que Can Cruz esdevingui un pol estratègic d’activitats a Gallecs, capaç de crear sinèrgies al seu voltant per a la dinamització del territori. Així es preveu ubicar-hi Centre de recerca en agroecologia de la mediterrània, Escola de Natura i centre d’Interpretació, espai de formació / docència, espais polivalents, i seu del Consorci de Gallecs Can Cruz és una altra masia dels segle XVII, situada al centre de Gallecs, en un indret estratègic, que també es troba desocupada i en un molt mal estat de conservació. Es preveu destinar 1,9 M€ en els propers tres anys per l’execució d’aquesta obra.

El Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs

El Pla Especial Urbanístic del Parc territorial de Gallecs per a la recuperació, millora i protecció del medi natural i del paisatge té com a objectius potenciar l’ús social de l’espai, preservar els seus valors naturals, paisatgístics i culturals, i fer-los compatibles amb l’aprofitament sostenible dels recursos agraris i forestals. El Consorci de Gallecs preveu la seva aprovació inicial el proper mes de maig de 2024 i la seva aprovació definitiva el febrer del 2025.

El Pla Especial també preveu un pla d’Inversions de 5 M€ en el que s’inclou la xarxa d’aigua potable com una de les prioritats.

Paral·lelament, l’INCASÒL també està redactant el Pla de Gestió del Parc Territorial de Gallecs amb la finalitat de valorar les accions precedents en benefici de l’espai i les propostes de futur per a preservar-lo en coherència a l’espai natural protegit.

Gallecs és un espai singular de 754 hectàrees dins el context metropolità de Barcelona que, malgrat la pressió d’un entorn intensament urbanitzat i densament poblat, ha conservat els seus valors agrícoles i forestals propis del paisatge vallesà. El present Pla Especial és un instrument que posa especial èmfasi en la sostenibilitat de l’espai des dels punts de vista social, mediambiental i econòmic.


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 509143