1. La presència majoritària de dones en els primers estadis de la universitat i la recerca disminueix en les escales superiors de les carreres acadèmica i científica
  2. L'eliminació de la discriminació per gènere és objectiu prioritari de la Llei de la ciència, que aprovarà abans de final d’any una estratègia específica
  3. Com a novetat d'enguany, l’informe es pot consultar de manera interactiva al web del Departament de Recerca i Universitats


Indicadors de Dona i Ciència 2023 {"name":"2023/08/18/11/42/1a12cf9e-4d28-480c-b583-d3884438eec1.jpg","author":"DREU","type":"0","location":"0","weight":990676}


El darrer informe d'Indicadors Dona i Ciència, que realitza el Departament de Recerca i Universitats del Govern de Catalunya, revela un increment de la presència de la dona en diversos àmbits del sistema de coneixement de Catalunya, però segueix constatant un biaix de gènere que insta a seguir treballant per trencar aquest desequilibri històric. Així es reflecteix, per exemple, en l'indicador de sostre de vidre a les universitats catalanes, que mesura la proporció entre el conjunt de dones professores universitàries en totes les categories en relació amb el de dones catedràtiques. L'informe recull que aquest índex s'ha rebaixat en els 10 darrers anys fins a un 22%, una vegada calculat el percentatge d'increment. Concretament, segons les últimes dades recollides corresponents a l'any 2021, l'índex se situa en un quocient d'1,81 mentre que, al 2012, l'indicador de sostre de vidre se situava per sobre d'un valor de 2, amb un quocient de 2,32. Malgrat la rebaixa, el valor encara superior a 1 constata el grau de dificultat de les professores per esdevenir catedràtiques.

En la línia d'impulsar mesures per eliminar el biaix per raó de gènere i altres formes de discriminació a les universitats i centres de recerca de Catalunya, el Departament de Recerca i Universitats avança en el desplegament de la Llei de la ciència que té com a objectiu principal revertir aquests indicadors de desigualtat. Mitjançant l'estratègia d'igualtat de gènere en la ciència, que s'aprovarà abans de finalitzar l'any, s'inclouran mesures específiques per avançar cap a la igualtat de gènere en els òrgans d'avaluació, desenvolupament i innovació. També es vetllarà per la inclusió de personal expert en gènere en els òrgans d’avaluació i assessorament; la composició equilibrada dels òrgans de govern; l'aprovació, i la possibilitat d'incorporar línies de finançament específiques per a la recerca en gènere.

Per primera vegada els indicadors Dona i Ciènciaes poden consultar de manera interactiva al web del Departament de Recerca i Universitats. Gràcies a un nou sistema, es pot navegar per l'informe de manera ràpida i fàcil visualitzant els indicadors més rellevants sobre la temàtica a analitzar. Per poder analitzar l'evolució de les dades, s'ha incorporat un selector de curs acadèmic per visualitzar l'evolució al llarg del temps que permet realitzar la comparativa de manera immediata.

L'informe, presentat en la darrera reunió de la comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que aplega el Departament de Recerca i Universitats i les 12 universitats catalanes, recull dades actualitzades fins a l'any 2021 sobre inserció laboral, PDI, reconeixement, òrgans col·legials, així com investigació i centres CERCA.

Evolució al llarg de la carrera acadèmica

Pel que fa als titulats de graus de dones i homes a les universitats catalanes el curs 2020-2021 és del 57,7% i 42,3%, respectivament. Al llarg de la carrera acadèmica es fa evident que com més s'avança en els estudis més disminueix la representació de les dones. Així, agafant com a referència el curs 2020-2021, es constata que les dones són majoria a la universitat fins a l'etapa de les titulacions de màster (56,8%, mentre que els homes, 43,2%), igualant-se després pràcticament en el moment de llegir les tesis doctorals (dones, 51,3%; homes, 48,7%) i disminuint a partir d'aquí la seva presència, representant un 47,2% del professorat associat (homes, 52,8%) i tan sols un 26,6% entre els catedràtics d’universitat, respecte al 73,4% dels homes.

En relació amb la carrera investigadora, les dades mostren que malgrat el manteniment de l'equilibri de gènere en les tesis llegides, a partir d'aquest moment el percentatge d'investigadores postdoctorals decau fins al 43,6% respecte al 56,4% dels homes.

Malgrat tot, aquests indicadors de paritat palesen un progrés en la sèrie història. Així, per exemple, el curs 2016-2017 el percentatge de dones investigadores representava només un 39,8% i el de dones catedràtiques un 21,4%.

Si s’observa l'evolució de la matrícula a graus i màsters de dones i homes a les universitats catalanes, es veu com la representació de les dones s'ha mantingut, ja que el curs 2012-2013 eren un 54% i el curs 2020-2021, 55,4%. En canvi, la dels homes ha disminuït lleugerament: 46% i 44,6% respectivament.

Pel que fa al PDI (personal docent investigador), la presència de dones ha incrementat, passant del 40,7% al curs 2012-2013 al 44,5% el curs 2020-2021.

A les universitats, el biaix de gènere continua també present en l’àmbit de les branques de coneixement escollides per l’estudiantat. Així, la presència femenina continua sent majoritària en ciències de la salut (70,23%) i en arts i humanitats (66,74%), i ciències socials i jurídiques (60,41%), i igualant-se en ciències (52%). En canvi, tan sols representa el 26,31% als estudis d’enginyeria i arquitectura, segons les dades de matrícula en graus i màsters universitaris corresponents al curs 2020-2021. No obstant això, també es registra a l'informe que el percentatge de dones cursant estudis d'enginyeria i arquitectura s'ha elevat un 1,65% en relació amb les dades del curs 2015-2016 (24,66% del total).

A Catalunya, en termes d’inserció laboral, el percentatge d’ocupació de les dones amb titulació universitària se situa al voltant del 90%, quedant així igualat amb el dels homes.

Pel que fa al personal universitari, si bé les dones encara se situen per sota del 50% en les posicions de PDI permanent i agregat –amb percentatges del 37,57% i el 43,70% respectivament–, el pes del col·lectiu femení es redueix significativament en la categoria de catedràtic universitari i catedràtic contractat, representant només el 26,51%, enfront el 73,49% dels homes, segons dades corresponents a l’any 2021. De nou, malgrat la disparitat de gènere, l'informe palesa un cert progrés en la sèrie història. Així, per exemple, el 33,2% de PDI permanent femení incorporat en els anteriors 15 anys al 2007 passa al 37,8% el 2021, mentre que la ràtio del 4'21 entre professores titulars i catedràtiques el 2021 era del 6,03 al 2013.

Cap a una recerca més paritària

El pes relatiu de les dones en ciència pel que fa a reconeixements obtinguts també és minoritari. Se segueix observant aquest biaix de gènere, que en alguns casos fins i tot es veu una disminució respecte a anys anteriors. Per exemple, en relació amb la distinció honoris causa, s’ha doblat el percentatge de dones atorgades amb aquest mèrit: 20% l’any 2016 i un 40% el 2021. La gran diferència s’observa amb el percentatge de dones distingides com a emèrites respecte als homes al llarg dels anys, havent elles patit una lleugera davallada. El 2013 eren 25,83% de dones respecte als 74,17% d’homes, i el 2021 un 22,37% i un 77,63% respectivament.

Al global del sistema de coneixement català, les dones investigadores encara representen un percentatge inferior respecte als homes. Per al PDI permanent amb més de 60 anys, la presència de la dona és només del 30,77% i, en canvi, entre el col·lectiu de menys de 50 anys hi ha hagut un increment significatiu, ja que arriba al 44,10%. Es constata una millora de les dades respecte al curs 2015-2016, que eren del 27,45% en el cas de PDI permanent de més de 60 anys i del 41,13% entre el col·lectiu de menys de 50 anys.

Tot i ser encara minoritària, la presència femenina en les escales superiors de la carrera científica representada pels professors d'investigació d’excel·lència ICREA ha passat del 22,76% del total l'any 2016 al 28,68% de l'exercici 2021. En el cas del sistema CERCA, les dades evidencien que el desequilibri en la carrera científica s’inicia just després del doctorat. Mentre en l’etapa predoctoral, les dones representen el 52% del personal als centres, en les etapes posteriors el percentatge es redueix fins a arribar al 24% de presència femenina entre els líders de grup.