1. Un total d’1,4 milions de contribuents hauran d’abonar l’impost corresponent a més de 1,7 milions de vehicles abans del 20 de novembre del 2023
  2. La recaptació es destinarà íntegrament al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural


Infografia de cotxes contaminant{"name":"2023/09/01/09/07/134e58b2-ddfc-4fa4-a186-cfb1a14cef8c.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":144580}

Des d’aquest 1 de setembre ja es pot consultar el padró definitiu dels vehicles que han de tributar per l’impost sobre les emissions de CO2 corresponent a l’exercici 2022. El padró està disponible a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (atc.gencat.cat/co2padro). Els contribuents hi poden consultar les dades, així com la quota que els correspon abonar i el període de pagament. Per fer-ho s’hi ha d’accedir amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, per visualitzar tots els vehicles dels quals el contribuent és titular.

Els vehicles que ja constaven al padró l’any anterior i van domiciliar el pagament rebran el càrrec al compte el proper 20 de de novembre. Els que van tributar l’any passat però no van domiciliar el pagamentrebran una carta informativa al seu domicili, juntament amb una carta de pagament amb l’import que els pertoca ingressar, que també hauran d’abonar abans del 20 de novembre del 2023. Amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés, la carta informativa també es podrà consultar a través de l’espai de Notificacions electròniques i, un cop identificat l’usuari amb l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, fer-ne efectiu el pagament a través dels diferents mitjans habilitats.

Finalment, els vehicles de nova tributació hauran d’abonar l’import corresponent segons la data que s’indiqui a la notificació que rebran al seu domicili. D’altra banda, les persones que domiciliïn el pagament de l’impost a partir d’ara obtindran un 2% de bonificació de la quota per als propers exercicis.

En cas que, en rebre la notificació per autoliquidar l’impost, s’hi trobi alguna dada incorrecta, es pot interposar un recurs accedint a la pàgina de consulta del padró.

Vehicles elèctrics, adaptats, històrics i clàssics, exempts de tributar

Estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de CO2 les persones (físiques i jurídiques) que durant l’any 2022 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). En concret, hi estan subjectes els turismes i motocicletes amb unes emissions oficials de més de 120 g/CO2 per km (i de més de 160 g/CO2 per km, en el cas de les furgonetes) i que tinguin una quota a ingressar superior a 6 euros.

També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2022, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Per contra, estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han d’abonar l’impost els titulars de vehicles queno superin els 6 euros de quota a ingressar.

Un tribut que retorna a la ciutadania en forma d’accions per preservar el medi ambient

Segons el padró definitiu, estan subjectes a l’impost un total d’1.447.431 contribuents, entre persones físiques i jurídiques, i 1.743.142 vehicles. La recaptació, que es preveu que sigui de 51 milions d’euros, es destinarà íntegrament al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural, i retornarà a la ciutadania a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient, fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, prevenir incendis forestals i adaptar els boscos a l’emergència climàtica, conservar els parcs naturals, restaurar els ecosistemes marins i impulsar la recerca per mitigar el canvi climàtic.

Cinc canals d’atenció a la ciutadania

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició dels contribuents els canals d’atenció següents:

  1. Seu electrònica de l'ATC: tota la informació sobre l’impost, assistent virtual, consulta del padró, pagament, domiciliació i altres tràmits relacionats.
  2. Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.
  3. L’ATC us truca (93 551 51 51). Telèfon d’assistència en la tramitació.
  4. Oficines de l’ATC. Es recomana demanar cita prèvia.
  5. Oficines de la xarxa Tributs de Catalunya: informació general sobre l’impost tributs.cat/ca/oficines.


Per saber-ne més, es pot visitar el web impostco2.gencat.cat.1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 101155