1. El 70,6% de les licitacions amb clàusules socials han inclòs mesures d’igualtat de gènere, el 33% relacionades amb l’estabilitat laboral i el 23,4%amb la inserció laboral
  2. Els contractes d’obres són els que incorporen més clàusules socials, tant en nombre (74,6%) com en import (85,5%)


La Generalitat de Catalunya i els ens que configuren el seu sector públic van adjudicar l’any 2022 un total de 12.749 contractes, per un import de 3.232 milions d’euros. D’aquests, el 67,4% (8.589) van incorporar clàusules socials, el percentatge més alt dels darrers cinc anys. Si aquesta xifra es llegeix des de la vessant de l’import, el percentatge se situa en el 76% (2.456 M€). “Aquestes dades constaten una recuperació després dels efectes de la pandèmia de la COVID-19” i “la tendència a l’alça pel que fa a la proporció i al nombre de contractes que incorporen aquesta tipologia de clàusula”.

Aquestes són algunes de les conclusions que es poden extreure del darrer Informe d’anàlisi dels indicadors de clàusules socials corresponent a l’exercici 2022. Un document que elabora anualment la Direcció general de Contractació Pública de la Generalitat i que es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda.

Evolució del nombre i del percentatge del nombre d'adjudicacions amb clàusules socials 2018-2022{"name":"2023/09/04/09/24/5781df16-c237-4c2a-9884-bd0f3545a5a4.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":"91062"}

16.408 clàusules diferents

D’acord amb les dades publicades corresponents a l’exercici 2022, els 8.589 contractes van incloure un total de 16.408 clàusules socials diferents, el que representa una mitjana d’1,91 clàusules per adjudicació. Segons el seu pes en els contractes destaquen per exemple: les d’igualtat de gènere, incloses en un 70,6% dels contractes; estabilitat laboral (33%); inserció laboral (23,4%); transparència fiscal (14,5%); conciliació familiar (12,1%); accessibilitat (6%); les relacionades amb les millores de les condicions laborals (5,4%); foment de les petites i mitjanes empreses (4,7%); formació de treballadors (3,2%); comerç just ( 2,3%); drets humans (2%); o les alimentàries (productes frescos i de proximitat...), entre d’altres.

Per tipologia de contracte, els d’obres són els que incorporen clàusules socials en major mesura tant en nombre (74,6%) com en import (85,5%). Els de serveis ocupen la segona posició en el rànquing segons l’import, i els de subministraments en funció del nombre, amb un 82,8% i 70,2%, respectivament.

Segons el procediment d’adjudicació, l’Informe posa de manifest que més del 74% de l’import adjudicat mitjançant els principals procediments d’adjudicació incorpora clàusules socials. En concret: el 74,5% dels contractes basts en acord marc, el 79,5% dels negociats i el 82,8% dels adjudicats pel procediment obert.De fet, aquests última són els més nombrosos i els que incorporen en major mesura clàusules socials (71,23%).

Finalment, les dades de l’any 2022 mostren com els ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya han incorporat en major proporció clàusules socials que els Departaments. Concretament, els ens ho han fet en el 70,2% dels seus contractes, que representa el 77,5% del seu import adjudicat; mentre que els Departaments en el 49% dels seus contractes, que suposa el 66,6% del seu import.

Distribució de la contractació pública segons àmbit 2022 {"name":"2023/09/04/09/26/650536e5-cc96-4fbb-b592-2659400284b6.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":137778}


2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 275514

Infografia núm. 39

Infografia núm. 39
PDF | 180084