La variació mensual és negativa a tot el territori excepte a 3 comarques

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 75.935 persones, xifra que suposa un augment del 2,2% al mes d’agost respecte a l’any anterior i se situa en 3.492.275 persones, segons dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per comarques, ha augmentat a 36 comarques i Aran i ha disminuït a 5 comarques. Entre les variacions més elevades hi ha l’augment del Solsonès (12,2%) i les disminucions de la Segarra (‑5,2%) i d’Osona (‑2,4%), afectades per la creació del Lluçanès[i] o pels canvis d’adscripció comarcal de Torà i Biosca[ii]. També registren variacions destacables el Baix Penedès (amb un augment del 3,3%) i la Ribera d’Ebre i l’Alta Ribagorça (amb disminucions del 3,2% i del 2,2%, respectivament).

Mapa. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal a últim dia del mes. Agost 2023. Comarques i Aran. Variació interanual (%){"name":"2023/09/08/08/59/f2cbd556-c46d-425e-a80f-d1b6d51a7afa.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":654505}

En relació amb el mes de juliol, el nombre d’afiliats ha disminuït al conjunt de Catalunya en 47.955 afiliats, un ‑1,4%. El nombre d’afiliats disminueix a 39 comarques i a Aran i augmenta a 3 comarques respecte al mes anterior. Les disminucions més elevades són les del Pallars Sobirà (‑5,5%), l’Alta Ribagorça (‑4,5%) i el Baix Empordà (‑4,1%), mentre que l’augment més destacat és el del Priorat (0,4%).

Afiliats, per sexe

A l’agost i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 40.510 i el d’homes en 35.430, fet que suposa augments interanuals del 2,6% i 1,9%, respectivament. Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot arreu, excepte a Aran, que es manté estable, i a 4 comarques, on disminueix. L’augment més elevat és al Solsonès (13,6%, afectat pels canvis d’adscripció municipal) i al Baix Penedès (3,9%). En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 6 comarques i, com amb les dones, l’augment més elevat és al Solsonès (11,0%) i al Baix Penedès (2,9%).

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys. Els afiliats menors de 30 anys han augmentat un 4,1%. Per comarques, han augmentat els afiliats a 32 comarques i Aran, s’han mantingut a 2 comarques i han disminuït a 7. Les variacions interanuals van des de del 14,6% del Solsonès i el 5,8% del Segrià, al ‑9,9% del Pallars Sobirà i el ‑7,0% de l’Alta Ribagorça (cal tenir present l’afectació dels canvis territorials recents).

Els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 0,5% a Catalunya al mes d’agost, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i ho han fet a la majoria de comarques. Les úniques comarques on han augmentat han estat al Solsonès (11,2%), el Pallars Sobirà (1,3%), el Barcelonès (1,2%), el Pallars Jussà (0,3%) i el Baix Penedès (0,2%).

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,6%) i a totes les comarques, excepte a 5, i a Aran, que es manté. D’altra banda, els afiliats de 55 anys o més són els que més augmenten al conjunt de Catalunya (5,2%) i els que augmenten a més comarques, concretament a 38.

Afiliats, per nacionalitat

A l’agost, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten al conjunt de Catalunya (8,2%) i ho fan a totes les comarques i Aran. L’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola és més discret (1,0%) i disminueixen a 15 comarques i a Aran.

Afiliacions, per sector d’activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 78,6% de les afiliacions, ha augmentat en 69.000 afiliacions a l’agost respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 2,5%, el més elevat de tots els sectors. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a Aran, que es manté estable, i a 5 comarques, on disminueix. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (24.670), el Vallès Occidental (7.185) i el Baix Llobregat (5.965); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les del Solsonès (11,9%, afectat pels canvis territorials), el Baix Penedès (3,6%) i la Terra Alta (3,4%).

A l’agost, l’augment de les afiliacions a la indústria ha estat de l’1,1% en relació amb un any enrere (5.235 afiliacions). En nombres absoluts, han augmentat les afiliacions a 32 comarques, encapçalades pel Vallès Occidental (720) i el Gironès (640).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 2,2% interanual, cosa que representa 4.805 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat a 31 comarques i Aran. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.915), mentre que en nombres relatius ho és el del Solsonès (10,1%, afectat pels canvis territorials recents), seguit de la Cerdanya (5,1%) i l’Alt Camp (4,7%).

Les afiliacions a l’agricultura han augmentat un 0,4%, la variació més baixa de tots els sectors, que representa 225 afiliacions més que un any enrere. La variació més elevada en nombres absoluts ha estat al Solsonès, amb 95 afiliacions més que a l’agost del 2022 (afectada pels canvis territorials).

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes d’agost, el 19,1% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,6%, més del doble que la dels homes (11,9%). El Solsonès, el Barcelonès, la Cerdanya, l’Alt Urgell, i el Garraf són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (entre el 21,9% i el 21,0%). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (11,0%), seguida de la Selva i el Pallars Sobirà (14,7%, totes dues). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 12,2%, 3,8 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (19,6%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (8,9%) i de l’Alt Empordà (9,7%), que tenen els graus més baixos.[i] Llei 7/2023, de 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès, i Resolució PRE/2630/2023, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’acord de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra relatiu al canvi d’adscripció de la comarca del Lluçanès a la del Bages.

[ii]Llei 4/2023, de 16 de març, de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà, segons la qual se segreguen de la Segarra i s’agreguen al Solsonès.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 716049

Taules

Taules
XLSX | 65627