1. L’Executiu ha obert el procés de selecció per a cobrir amb caràcter interí els llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció
  2. L’objectiu és donar resposta a les vacants que hi ha als ens locals mitjançant el nomenament d’interins


El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Administració Local, ha posat en marxa la constitució d’una borsa de treball per proveir de forma no definitiva dels llocs de treball de la subescala de secretaria intervenció als ajuntaments de Catalunya que no disposin de funcionaris nomenats. Tal i com indica el RD128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, les places de secretaris/es interventors/es municipals han de ser ocupades per personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional però l’Estat, que és qui té les competències per convocar-les, no dona resposta suficient a les necessitats de provisió dels ajuntaments i ens locals de Catalunya.

Davant d’aquesta problemàtica, el Govern ha obert la convocatòria per a crear una borsa de treball, amb una relació de candidatures, que sigui un instrument d’assistència i col·laboració amb les entitats locals i els pugui donar resposta a les vacants que tinguin d’aquesta categoria. Els ens locals que ho sol·licitin podran cobrir de forma no definitiva, mitjançant nomenaments interins i d’acord amb els principis d’accés a la funció pública i amb ple respecte a l’autonomia local, les vacants d’aquesta subescala.


La secretaria intervenció, clau en la gestió dels ajuntaments

Els secretaris interventors i les secretàries interventores tenen un paper essencial en els ajuntaments, ja que, a més de les funcions reservades, asseguren que els processos administratius es realitzin amb transparència i eficiència. Aquestes persones treballen de manera directa amb els òrgans de govern locals per a garantir que les accions es prenguin d'acord amb la llei i en benefici dels ciutadans. La seva tasca és fonamental per a assegurar que els recursos públics es gestionin adequadament i que es respectin els principis d'igualtat i justícia.

Les persones que vulguin participar en aquesta convocatòria han d’adreçar la seva sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local, des d’avui 27 de setembre i fins el 25 d’octubre, a través del web Tràmits gencat, mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació.

El procediment de selecció és el d’oposició i consisteix en la realització d’un test de coneixements sobre el temari i un cas pràctic. D’acord amb el que disposen les bases de la convocatòria la realització de les proves es farà a partir del dia en què es compleixin tres mesos de la publicació del procés de selecció en el DOGC. En aquest sentit, la resolució per la qual es fa pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos establirà el lloc, el dia i l’hora de desenvolupament de la primera prova.

Com a novetat s’estableix la descentralització en la realització de les proves, per tal que les persones aspirants puguin escollir en el formulari de participació entre les localitats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aquesta convocatòria compta amb el suport i la col·laboració de les quatre diputacions provincials. La relació definitiva d’aspirants que superin el procés de selecció s’integraran en la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de la subescala de secretaria intervenció de la Direcció General d’Administració Local.


Més informació sobre el procés de selecció i el temari de les proves: https://municat.gencat.cat/ca/Temes/funcionaris-dhabilitacio-nacional/proces-seleccio-borsa-fhn-secretaria-intervencio/