Direcció General de Comunicació

El Govern posa en funcionament l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

El Govern posa en funcionament l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

query_builder   2 novembre 2010 13:53

event_note Nota de premsa

El Govern posa en funcionament l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 
 
 • L’Agència comporta una profunda reordenació de l’actual estructura administrativa vinculada a la gestió de les polítiques d’habitatge
 • La creació de l’ens és un dels compromisos recollits al Pacte Nacional per a l’Habitatge
 • L’executiu també aprova la creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana
 
El Govern ha donat avui l’impuls definitiu a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb l’objectiu de dotar-se d’una estructura organitzativa de plena eficàcia per desplegar les polítiques d’habitatge. El Parlament va aprovar el juliol de 2009 la Llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i, amb l’aprovació avui dels seus estatuts, es dóna el tret de sortida a un canvi en el model del funcionament de la política d’habitatge, molt més àgil i proper al ciutadà.
 
L’Agència comporta una reordenació profunda de l’actual estructura administrativa vinculada a la gestió de les polítiques d’habitatge, que passa a assentar-se sobre dos pilars essencials: la Secretaria d’Habitatge, com a primer i immediat responsable públic d’aquestes polítiques i l’Agència, com a instrument eficient d’execució, depenent de la Secretaria d’Habitatge. La nova organització també suposa la desaparició de l’actual empresa pública Adigsa, que passa a integrar-se dins de l’Agència. L’aprovació del Decret de l’Agència suposa, a més, la reestructuració de la Secretaria d’Habitatge i la creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana.
 
L’Agència s’estructurarà a l’entorn d’una direcció general i quatre direccions sectorials: la de Promoció de l’Habitatge, la de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, la de Programes Socials d’Habitatge i la de Serveis Centrals i els Serveis de Gestió Jurídica i de Procediment i Règim Disciplinari. Es desplegarà territorialment mitjançant delegacions territorials.
 
La creació de l’Agència és un dels compromisos recollits al Pacte Nacional per a l’Habitatge, com a instrument organitzatiu que haurà de permetre una execució adequada de les polítiques d’habitatge, la peça cabdal de les quals és la Llei del dret a l’habitatge.
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya desenvoluparà les funcions següents:
 • La gestió, execució, coordinació i difusió dels ajuts que el departament competent encomani a l’Agència incloent-hi, entre d’altres, els ajuts destinats a la promoció i el foment d’habitatges amb protecció oficial, a la seva compra, al lloguer d’habitatges, a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges i a la mediació social en l’àmbit del lloguer privat.
 • L’administració i la gestió del parc d’habitatges de titularitat de la Generalitat de Catalunya, de les promocions d’habitatge amb protecció oficial en règim de lloguer d’altres promotors, públics o privats, que convinguin la seva gestió i administració amb l’Agència, així com l’administració i la gestió d’altres habitatges que siguin encarregades a l’Agència.
 • L’execució, seguiment i control de la rehabilitació d’habitatges realitzada per l’Agència pel que fa als programes o convenis en els quals aquesta participi.
 • La gestió i la coordinació del registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial a Catalunya, d’acord amb la seva normativa reguladora.
 • La gestió de les adjudicacions d’habitatges amb protecció oficial, siguin nous o de segona mà, que hagi de realitzar la Generalitat de Catalunya en els termes legalment i reglamentàriament establerts.
 • La gestió i l’execució de programes socials relacionats amb l’habitatge.
 • Quan així ho requereixin el programes aprovats pel Govern, i sense perjudici de les competències atribuïdes al departament competent en matèria de sòl i de remodelació urbana i de barris, correspon a l’Agència la construcció d’habitatges amb protecció oficial, la participació en els processos urbanístics per a la urbanització de sòls destinats a habitatges amb protecció oficial i en les operacions de remodelació de barris.
 • La gestió dels ajuts als ajuntaments que siguin competència del departament competent en matèria d’habitatge, destinats al manteniment de les oficines locals d’habitatge, a la realització dels plans locals, a la declaració d’àrees de tempteig i retracte, a la declaració d’àrees de conservació i rehabilitació i a qualsevol altra actuació d’aquest tipus susceptible de rebre ajuts de la Generalitat de Catalunya.
 • La gestió del programa d’inspecció tècnica d’edificis.
 • La gestió de la tramitació, la inspecció i el control de les cèdules d’habitabilitat atorgades directament per la Generalitat, així com la coordinació de la informació sobre cèdules d’habitabilitat atorgades pels ajuntaments.
 • La gestió dels registres administratius dels agents vinculats amb l’habitatge adscrits al departament competent en matèria d’habitatge.
 • Les funcions inspectores i sancionadores en matèria d’habitatge que corresponen al departament competent en matèria d’habitatge. Correspon igualment a l’Agència l’adopció de les mesures provisionals i de reconducció previstes al règim sancionador de la Llei del dret a l’habitatge.
 
Un centre per conèixer la situació de l’habitatge
 
El Govern també ha aprovat avui la creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, que neix amb la finalitat d’analitzar, en termes quantitatius i qualitatius, les diferents problemàtiques que neixen a l’entorn de l’habitatge en general i de l’habitatge amb protecció oficial en particular, la seva distribució territorial i la inserció en els respectius teixits urbans i, també, per mesurar la segregació urbana existent. L’Observatori s’organitzarà en quatre comissions de recerca dels àmbits següents: del mercat immobiliari, de la sostenibilitat i de la qualitat de l’edificació, del dret a l’habitatge i de l’exclusió social residencial, i de les polítiques públiques de l’habitatge. Seran presidides per un representant del món universitari, de reconegut prestigi en l’àmbit corresponent a cada una d’elles.