·Educació destinarà a aquesta mesura un total de 3,9 milions d’euros anuals i es cobrarà de forma retroactiva des del dia 1 de setembre, data d’incorporació del personal docent en l’inici del nou curs

·El coordinador és el referent als centres per tal d’impulsar la coeducació i de vetllar per la convivència i el benestar emocional

·Durant el mes de setembre i octubre s’han dut a terme jornades a tots els serveis territorials per formar i oferir eines a les direccions dels centres educatius

El Govern ha aprovat la creació del complement retributiu pel càrrec de coordinació de Coeducació, Convivència i Benestar de l’alumnat als centres educatius públics de la Generalitat.

El Departament d'Educació farà efectiu el pagament del complement amb efecte retroactiu a partir del dia 1 de setembre de 2023, amb l'import del component del complement retributiu per càrrec d’òrgans unipersonals de coordinació que s’estableixi per a cada curs escolar. Per tant, les persones coordinadores cobraran el complement corresponent als mesos de setembre, octubre i novembre.

La implantació del nou càrrec de coordinació suposarà una inversió anual de 3,9 milions d’euros a càrrec dels pressupostos del Departament d'Educació.

Convivència, coeducació i benestar emocional, objectius del nou càrrec

Aquest curs s’ha posat en marxa la figura del coordinador o coordinadora de coeducació, convivència i benestar emocional, amb més de 3.400 coordinadors, un per a cada centre educatiu. La persona designada té com a objectiu vetllar per la convivència, la coeducació i el benestar emocional de tot l’alumnat i ser la persona referent en aquestes matèries per a l’alumnat i el professorat del centre. Entre les principals funcions, destaquen:

  1. Vetllar perquè el projecte educatiu del centre incorpori els vectors de benestar emocional, coeducació, ciutadania democràtica i consciència global.
  2. Garantir el respecte de tot l’alumnat.
  3. Fomentar entre la comunitat educativa l’ús de mètodes de resolució pacífica dels conflictes.
  4. Promoure estratègies per identificar possibles situacions de risc i impulsar les mesures d’intervenció.
  5. Donar a conèixer i proposar activitats formatives adreçades a la comunitat educativa sobre aquest àmbit.

Impuls al territori

Durant els mesos de setembre i octubre s’han dut a terme unes jornades formatives sobre el benestar de l’alumnat i les situacions de violència a tots els serveis territorials d’Educació de Catalunya amb l’objectiu de formar i oferir eines a les direccions dels centres educatius. Les sessions s’han adreçat a les direccions dels centres educatius de primària i secundària i al coordinador o coordinadora de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat.

A través d’aquestes jornades, s’han exposat als assistents les novetats principals que s’han posat en marxa aquest curs pel que fa a l’àmbit del benestar i la prevenció de la violència. En les diferents sessions també s’ha detallat la implementació de la nova figura del referent en coeducació, convivència i benestar de l’alumnat, i la unificació dels diferents protocols sobre assetjament existents en un únic protocol. Alhora, s’hi han plantejat casos pràctics d’acompanyament a l’alumnat per tal que els docents puguin saber quines passes han de seguir en diferents supòsits.