1. El Consell Escolar de Catalunya engega un procés participatiu als 12 serveis territorials per elaborar un document amb recomanacions sobre la regulació de l’ús del mòbil als centres educatius
  2. Segons una consulta interna del Departament, un 53 % dels centres ja tenen l’ús regulat del mòbil a les normes de funcionament, dels quals un 43 % el tenen prohibit.
  3. En acabar aquest procés participatiu, que es concretarà en un informe del Consell Escolar de Catalunya, Educació establirà uns criteris marc i demanarà, als centres, que indiquin com regularan l’ús del mòbil a les normes de funcionament
Fotografia{"name":"2023/11/09/13/27/b8334c4c-4abc-48cc-b801-33a4875c60c8.jpeg","author":"Departament d'Educació","type":"0","location":"0","weight":75692}

El Departament d’Educació començarà la setmana que ve un procés participatiu com a pas previ per regular l’ús dels mòbils als centres educatius. Es tracta d’un procés que conduirà el Consell Escolar de Catalunya i en què participaran totes les entitats de la comunitat educativa, amb sessions de debat de proximitat als 12 serveis territorials i una mostra d’una vintena de centres.

El Departament d’Educació ha decidit emprendre aquesta mesura en ple debat social sobre l’ús del mòbil entre els i les adolescents i sobre la regulació als entorns escolars. A més, és indispensable que els centres educatius formin l’alumnat en relació amb l’entorn digital, que forma i formarà part de la seva vida, tant pel que fa a la seva dimensió social com a la utilització com a eina d’aprenentatge, com recull a bastament la regulació curricular.

El secretari de Transformació Educativa, Ignasi Garcia Plata, i el president del Consell Escolar de Catalunya, Jesús Vinyes, han explicat en roda de premsa com serà el procés participatiu.

El Departament d’Educació, sensible al neguit generat, vol plantejar un marc de regulació que faciliti la presa de decisions, però que en cap cas supleixi el debat i l’acord necessaris en tots i cadascun dels centres, amb la participació de tota la comunitat educativa. Per això, ha encarregat al Consell Escolar un procés que acabi amb un marc general de criteris per regular els telèfons mòbils als centres educatius, aprofitant les nombroses propostes que ja existeixen en molts centres educatius i incorporant, a més, docents, famílies, direccions de centres i alumnes al debat.

"La transcendència que fem justifica que ho fem d’aquesta manera", ha afirmat Garcia Plata. "Creiem que això crea complicitat amb la comunitat educativa i aporta al Departament elements de reflexió útils per encertar més en la decisió a l’hora de decidir aquest marc. Cal debat en el consell escolar de cada centre, que els alumnes siguin escoltats i les famílies participin en la decisió".

En una enquesta duta a terme als centres educatius de Catalunya a finals del curs passat, el 53 % de centres van manifestar que ja tenien regulat l’ús del mòbil a les seves normes de funcionament. D’aquests, el 44 % no permeten l’ús del mòbil i un 26 % d’aquests no en permeten l’accés al centre. En canvi, hi ha un 67 % de centres que en permeten l’ús en moments puntuals, a criteri dels docents; un 46 %, a qualsevol aula si és amb finalitats educatives; un 16 %, en zones assenyalades; un 12 %, a l’esbarjo, i un 3%, de forma lliure. [1]

Com serà el procés participatiu

En el marc dels consells escolars territorials es mantindran unes sessions de debat al voltant de la necessitat de regulació del telèfon mòbil al centre. A cadascun dels serveis territorials es debatrà a partir d’un document marc de debat i de dos exemples pràctics de regulació de l’ús del mòbil que s’han portat a terme, amb unes normes clares, entenedores i establertes després d’un debat amb la comunitat educativa del centre, és a dir, amb la implicació també de les famílies i dels alumnes.

El president del Consell Escolar de Catalunya ha explicat la importància de fer una reflexió àmplia des del punt de vista territorial: “Hi ha diferències també entre els territoris de Catalunya i cal una visió el més oberta i àmplia possible. Entomem el repte i volem complir amb la missió d’aportar propostes fruit del debat participatiu”.

El secretari de Transformació Educativa ha manifestat que és important també formar l’alumnat en l’entorn digital, “perquè aquestes eines els acompanyaran durant la seva vida i els hem de formar en els riscos que també comporten”, i ha afegit que “hagués estat més senzill fer una prohibició, però no tindria la incidència educativa que té el procediment que ara iniciem, perquè busquem el debat i el consens en el marc de la comunitat eductiva”.

El Consell Escolar, en paral·lel, mantindrà també una sessió de treball amb les principals associacions de famílies del país, en què també participaran representants de l’àmbit de la pediatria. Igualment, s’inclourà en el procés participatiu la veu de les direccions de centres, a través de la Junta de directors/es.

I, al final d’aquest procés, Educació instarà els centres educatius a indicar a les seves normes de funcionament com regularan el telèfon mòbil a partir dels criteris que suggereixi el Consell Escolar. S’espera que aquests debats es facin a finals de 2023 i que la instrucció del Departament es dugui a terme, a tot estirar, durant les primeres setmanes de 2024.

Durant els mesos següents, els centres educatius podran impulsar aquest debat amb les seves famílies i regular l’ús del mòbil d’acord amb el marc establert pel Departament d’Educació, que respectarà els criteris marcats pel Consell Escolar de Catalunya. En el cas que siguin centres que ja en tinguin regulat l’ús (com manifesta l’enquesta), s’adequaran al nou marc general, si ho consideren necessari.

Educació, a través de la Inspecció, acompanyarà els centres en aquest procés per tal que en el curs 2024-2025 tots hagin regulat l’ús d’aquests aparells d’acord amb la seva comunitat educativa.

[1]L’enquesta permetia la resposta múltiple i cada centre ha pogut respondre afirmativament o negativament a diverses situacions.