Direcció General de Comunicació

El Govern aprova els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2011

query_builder   11 gener 2011 18:16

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2011

 
 • Aprova un Decret que consolida per al període de pròrroga les mesures de contenció de la despesa pública aprovades a mitjans de l’any passat
El Govern ha acordat els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2010, que seran vigents fins a l’aprovació i la publicació dels pressupostos per al 2011. Com a conseqüència del procés electoral dels darrers mesos, no ha estat possible tramitar el Projecte de llei de pressupostos per al present exercici, i d’acord amb el que preveu la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el passat 1 de gener es va produir la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’any 2010. 
El Decret aprovat avui consolida per al període de pròrroga les mesures de contenció de la despesa pública aprovades a mitjans de l’any passat. Per tant, l’import dels crèdits prorrogats experimentarà una reducció equivalent al resultat d’aplicar aquestes propostes, degudament anualitzades. Tanmateix, com a mesura complementària de contenció de la despesa, mentre duri l’ajornament dels comptes els departaments podran disposar del 30% dels crèdits prorrogats, tret de les partides destinades a finançar els centres educatius, les universitats, els concerts educatius i sanitaris, la farmàcia, la medicació hospitalària, i les prestacions econòmiques a les persones en situació de dependència, que podran disposar del 60%.
 
Durant el període de pròrroga, les inversions queden limitades a aquelles que, a petició de cada conselleria, autoritzi el Departament d’Economia i Coneixement. Aquestes inversions s’han de compensar amb transferències internes inicialment destinades a altres capítols del mateix departament que les proposa, sempre que no afecti al seu pressupost total. En matèria de despeses de personal, la pròrroga del pressupost implica que, llevat dels treballadors dels àmbits docent i sanitari, no es podrà nomenar nou personal interí, ni contractar personal laboral per cobrir places vacants.
 
Text del Decret
 
La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, disposa a l'article 21, apartat 2, que si els pressupostos no han estat aprovats abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent quedarà automàticament prorrogada la vigència dels anteriors.
 
En aquest mateix sentit, l'article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a l'aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre de 2010 i la consegüent dissolució del Parlament han fet impossible la presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 dins els terminis necessaris perquè pogués entrar en vigor l'1 de gener de 2011 i, en conseqüència, el primer dia de l’exercici s’ha produït la pròrroga automàtica dels pressupostos de de l’any anterior.
 
Tanmateix, en l’actual context pressupostari i financer i de canvis en l’estructura del Govern resulta necessari establir unes condicions d’aplicació de la pròrroga de caràcter restrictiu per tal d’assegurar que durant el període de la mateixa no es vulnerin els objectius d’estabilitat pressupostària.
 
Per aquest motiu, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement i d'acord amb el Govern,
 
Decreto:
 
Article 1
Determinació dels crèdits prorrogats
 
A partir de l'1 de gener de 2011 han quedat prorrogats els crèdits inicials per a despeses dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2010, aprovats per la Llei 25/2009, de 23 de desembre, d'acord amb els criteris i les excepcions següents:
a) L'estructura orgànica del pressupost prorrogat s'ha d’adaptar sense alterar-ne, la quantia global, a l'organització administrativa vigent en l'exercici 2011 d'acord amb els criteris següents:
a.1) Les modificacions pressupostàries autoritzades al llarg de l'exercici 2010, i les adaptacions de l’estructura orgànica, derivades de reorganitzacions administratives amb vigència per a l'exercici 2011, queden consolidades.
a.2) Pel que fa a les reorganitzacions administratives que siguin conseqüència de la constitució del nou Govern, el departament d’Economia i Coneixement haurà de decidir el moment d'introduir-les al sistema GECAT segons el calendari d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. Fins aleshores, la despesa de les unitats creades o modificades s'haurà d’imputar als crèdits adequats dels departaments que anteriorment desenvolupaven les funcions respectives.
 
b) Les estructures per programes de les despeses i les econòmiques dels ingressos i de les despeses del pressupost prorrogat s’hauran d’adaptar a les modificacions fetes al llarg de l’exercici 2010 i a les que puguin resultar necessàries des de l’inici de l’exercici 2011.
c) S’autoritza el departament competent en matèria de pressupostos a realitzar els ajustaments de programes necessaris per tal d’adequar els crèdits de despesa a la seva finalitat, sense alteració de la seva quantia global.
d) No es prorroguen els crèdits per a despeses destinats a programes o actuacions que finalitzen el 2010.
 
Article 2
Aplicació de mesures de contenció de la despesa als crèdits prorrogats
 
Els crèdits prorrogats, d’acord amb els termes establerts a l’article 1, experimentaren una retenció per un import equivalent al resultat d’aplicar les mesures de contenció de la despesa pública, degudament anualitzades, del pressupost 2010 d’acord amb els criteris continguts al Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic i als acords d’1 de juny de 2010 que varen complementar aquestes mesures. A l’efecte de calcular les retencions de crèdit que s’han esmentat, no s’ha de tenir en compte la mesura inclosa a l’apartat 2.2 de l’Acord de Govern d’1 de juny, pel qual s’adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de funcionament, transferències, inversions, millora de l’eficiència en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya i lluita contra el frau fiscal.
 
Article 3
Determinació de l'autorització de despeses durant la pròrroga pressupostària
 
1. L'autorització de les depeses de personal del capítol 1 s'ha d’ajustar a les dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2010, un cop ajustades d’acord amb l’article 2 d’aquest Decret.
Les ampliacions de les dotacions de personal únicament les podrà autoritzar l'òrgan competent si estan finançades amb recursos finalistes addicionals.
S’aplicaran les disposicions en matèria de despeses de personal previstes a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2011 sempre que tinguin caràcter bàsic per a les administracions públiques.

2. L’autorització de la resta de despeses s’ha d’ajustar als criteris següents:
a) Les despeses corresponents a les partides pressupostàries següents s’han d’ajustar als límits que resultin de l’aplicació dels articles 1 i 2 i la seva disposició queda limitada al 60% dels crèdits prorrogats:
-Transferències a corporacions locals per finançar centres educatius:
            EN03D/4600006/421
            EN03D/4600007/421
            EN03D/4600008/421
            EN03D/4600009/421
-Concerts educatius:
      EN03D/4880001/421
-Finançament ordinari de les universitats:
            IU04D/4490001/422
            IU04D/4490002/422
            IU04D/4490003/422
            IU04D/4490004/422
            IU04D/4490005/422
            IU04D/4490006/422
            IU04D/4490007/422
            IU04D/4490008/422
            IU04D/4490010/422
            IU04D/4490011/422
-Prestacions econòmiques de la Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD):
 • 5000D/4800002/311
 • 5000D/4800003/311
 • 5000D/4800004/311
-Concerts sanitaris:
 • 5100D/2510004/412
 • 5100D/2510005/412
 • 5100D/2510006/412
 • 5100D/2510007/419
 • 5100D/2510008/412
 • 5100D/2510009/411
 • 5100D/2510010/412
 • 5100D/2510011/412
 • 5100D/2510012/412
-Farmàcia (receptes mèdiques):
 • 5100D/4890001/411
-Medicació hospitalària:
 • 5100D/2510003/412
 • 5200D/2210005/412
 
b) La disposició de la resta de despeses corrents amb càrrec als crèdits prorrogats d’acord amb el que estableixen els articles 1 i 2 d’aquest Decret, que no corresponguin a despeses incloses a l'apartat 1 ni al 2.a), queda limitada al 30% dels crèdits prorrogats.
c) Durant el període de pròrroga no es tramitaran despeses dels capítols 6, 7 i 8. Tanmateix, en el casos que resulti imprescindible efectuar disposicions de crèdit corresponents als capítols esmentats, el departament d’Economia i Coneixement, a proposta del departament afectat, podrà autoritzar excepcions que s’han de compensar amb transferències de crèdit o amb retencions de crèdit, pel mateix import, en altres capítols pressupostaris del departament afectat.
d) L’autorització de les despeses dels capítols 3, 5 i 9 no està afectada per cap de les limitacions establertes en aquest article.

3. Pel que fa a compromisos pluriennals amb anualitat per al 2011 i expedients de despesa anticipada, els departaments efectuaran una revisió exhaustiva dels mateixos i proposaran la supressió o ajornament de tots els que no siguin estrictament imprescindibles i, en particular, dels que encara no han comportat cap compromís jurídicament vinculant. Un cop efectuada aquesta revisió, el departament d’Economia i Coneixement, d'acord amb l’article 14 de l'Ordre ECF/475/2010, de 27 de setembre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2010, haurà d’efectuar reserves de crèdit pels imports que corresponguin a l'exercici 2011 tant dels compromisos de despeses pluriennals com dels expedients de despesa anticipada que calgui mantenir.
En el cas que en el pressupost prorrogat no hi hagi crèdit o aquest sigui insuficient per efectuar algunes de les reserves que s’han esmentat, el departament afectat, abans del 19 de febrer de 2011, haurà de tramitar les modificacions pressupostàries necessàries per tal de poder assumir tots els compromisos o bé proposar la modificació dels expedients de compromisos de despesa vigents que calgui ajustar.

4. Els crèdits de transferències i aportacions consolidables entre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i de les entitats autònomes administratives s’hauran d’ajustar d’acord amb el que sigui necessari per donar compliment a les mesures establertes en aquest article.
 
Article 4
Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost prorrogat
 
Els crèdits de despesa autoritzats durant la pròrroga pressupostària amb càrrec a les partides a què fa referència l’article 3.2.a) vinculen per servei, article i programa llevat de les transferències nominatives, que vinculen per servei, programa i aplicació.
 
Pel que fa a la resta dels crèdits de despesa prorrogats de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i de les entitats autònomes administratives, té les vinculacions establertes a la Llei 25/2009 de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.
 
Article 5
Despeses afectades a ingressos finalistes
 
1.En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes no es poden ordenar pagaments fins que no s’hagi produït efectivament l’ingrés en la tresoreria corresponent.
2.Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per altres administracions o entitats públiques, i sempre que s’acrediti documentalment el compromís de finançament de l’administració o l’entitat que hagi d’aportar els fons, es poden ordenar pagaments sense que s’hagi produït efectivament l’ingrés en els casos següents:
a) Si són necessaris per atendre les despeses de personal.
b) Si corresponen a subvencions periòdiques que tenen per finalitat prestacions de caràcter personal o social.
c) Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament, per mitjà d’un reemborsament, amb la justificació de les despeses efectivament produïdes.
d) Altres supòsits, degudament justificats, que autoritzi el Govern amb l’informe previ del departament competent en matèria de pressupostos.
Article 6
Àmbit d'aplicació
 
1. Les disposicions contingudes als articles 1 i 2 són d'aplicació a les seccions pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, al Servei Català de la Salut, a l'Institut Català de la Salut, a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i a les entitats autònomes administratives.
2.Les disposicions contingudes a l'article 3 són d'aplicació a totes les seccions pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, al Servei Català de la Salut, a l'Institut Català de la Salut, a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i a les entitats autònomes administratives, amb les excepcions següents:
a) Òrgans superiors i altres (Parlament de Catalunya, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau de Catalunya, Comissió Jurídica Assessora, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i l'Agència Catalana de Protecció de Dades), sens perjudici que apliquin les mesures de contenció de despeses que els seus òrgans de Govern decideixin.
b) Fons no departamentals (Pensions, Deute, Despeses de Diversos Departaments, Participació dels Ens Locals de Catalunya en els ingressos de l'Estat i Fons de Contingència)
3. Pel que fa a les entitats autònomes comercials i financeres, les entitats de dret públic, les societats mercantils, els consorcis i les fundacions, hauran d'ajustar l'execució dels seus pressupostos als "Criteris en relació amb els ingressos i despeses de les entitats del sector públic durant el període previst de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat" dictats per la Direcció General de Pressupostos el 14 d'octubre de 2010.
Article 7
Operacions financeres
 
1. Es prorroga l'autorització continguda en la Llei 25/2009 de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, per a l'emissió de deute o la formalització d'operacions d'endeutament, en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l'autoritzat per l‘esmentada Llei. Tanmateix, l'endeutament de la Generalitat autoritzat es pot augmentar amb les finalitats previstes als articles 36.1.b), 36.1.c) i 36.7 d'aquesta mateixa Llei.
2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat només es podran preveure noves operacions d'endeutament per l'import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l'exercici 2011, de manera que no s'incrementi el saldo viu de l'endeutament a 31 de desembre de 2010. Excepcionalment, amb l'autorització prèvia del Govern, les entitats del sector públic de la Generalitat podran augmentar aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.
3. Les característiques de les operacions d'endeutament que assenyala aquest article les ha de fixar el Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de pressupostos. Pel que fa a les operacions a què fa referència l'apartat 2, la direcció general competent en matèria de política financera haurà de seguir el procediment establert a l'article 36.4 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, sempre que es validi el requisit d'excepcionalitat que s'ha esmentat.

Article 8
Imputació de compromisos de despesa d'exercicis anteriors
1. Les obligacions en vigor el 31 de desembre de 2010 corresponents a despeses efectuades degudament per la Generalitat de Catalunya, pel Servei Català de la Salut, per l'Institut Català de la Salut, per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i per les entitats autònomes administratives, incloses les despeses pendents d'imputació pressupostària (PPI) registrades, que no s'hagin pogut reconèixer amb càrrec als crèdits del pressupost per al 2010 es poden aplicar als crèdits del pressupost prorrogat 2010 per al 2011.
2. El departament competent en matèria de pressupostos, a proposta del departament o de l'entitat afectats i amb l'informe previ de la Intervenció Delegada, ha de determinar els crèdits amb càrrec als quals s'ha d'imputar el pagament de les obligacions a què fa referència l'apartat 1, que han de ser els adequats a la naturalesa i a la finalitat de la despesa, d'acord amb l'estructura pressupostària vigent.
3. Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit que sigui necessari tramitar, en els termes previstos a l'article 11 de l'Ordre ECF/475/2010, de 27 de setembre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2010, s'hauran de compensar amb retencions pel mateix import en els crèdits prorrogats.

Article 9
Mesures específiques en matèria de despeses de personal
A partir de l'1 de gener de 2011 i durant el període de pròrroga pressupostària:
a) No es podran reposar els efectius de personal que hagin causat baixa per jubilació, defunció o qualsevol altra forma d'extinció definitiva de la relació laboral, llevat del personal docent del departament competent en matèria d'educació i del personal sanitari de l'Institut Català de la Salut, en què es manté l'actual taxa de reposició del 50%.
b) No es podrà nomenar nou personal interí ni contractar personal laboral per cobrir places vacants o llocs de reforç, llevat dels casos permesos per les taxes de reposició previstes en l'apartat a)
c) Queden exclosos de les limitacions establertes als apartats anteriors els llocs de personal alt càrrec i eventual i els llocs de programes finançats amb recursos externs afectats.
d) El Govern, a proposta del departament afectat i amb l'informe favorable del departament de Governació i Relacions Institucionals i del departament d'Economia i Coneixement, pot modificar les limitacions establertes als apartats anteriors.

Article 10
Revisió de les limitacions de disposició de crèdit
El Govern, a proposta del departament d'Economia i Coneixement, i prèvia sol•licitud justificada dels departaments interessats, podrà modificar les limitacions de disposició de crèdit establertes als articles 2 i 3 d'aquest Decret durant el període de pròrroga.

Disposicions finals
Primera
Les direccions generals de Pressupostos, de Política Financera i Assegurances i la Intervenció General podran dictar, en l'àmbit de les respectives competències, les mesures necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al DOGC.
`