1. Drets Socials resol en 23 dies les Prestacions No Contributives i guanya 87 dies respecte de l’any anterior
  2. El Departament ja resol a l’instant el 25% de les sol·licituds de pensions no contributives i el 40% de les prestacions de naixement i segueix millorant
  3. Després d’un any de millores en la gestió i tramitació dels títols de família nombrosa i monoparentals s’ha aconseguit reduir la mitjana del temps de reconeixement dels títols de cinc mesos a un mes

El Departament de Drets Socials ha dut a terme un pla de millora de la gestió de les sol·licituds de les pensions no contributives, que ha permès en aquest 2024 regularitzar els expedients pendents i reduir significativament el temps de resolució d’aquestes prestacions.

Aquest pla de millora també ha posat èmfasi en altres processos, com l’emissió dels títols de família nombrosa i monoparental, amb l’objectiu de guanyar en eficiència i millorar l’experiència de les persones sol·licitants.

La millora en la gestió de les pensions no contributives és resultat del Pla d’Avenç de la Gestió de les Pensions No Contributives, posat en marxa el gener de 2023 per la Direcció General de Prestacions Socials del Departament amb col·laboració de l’àrea TIC del Departament. Aquest pla es va dissenyar amb l’objectiu d’establir un conjunt de mesures concretes per avançar en la resolució dels expedients acumulats en anys anteriors, reforçant el desenvolupament dels sistemes d’informació que permetessin augmentar el grau d’automatització, la transformació i millora d’alguns processos i la incorporació de nous perfils professionals.

Avui, hi ha 168 expedients en proposta de resolució, mentre que el gener de 2023 abans de la posada en marxa d’aquest pla, eren 2.148. A més, s’ha incrementat el nombre de resolucions automàtiques: actualment en el 25% de les sol·licituds, el ciutadà rep automàticament si la resolució és aprovatòria o denegatòria, mentre que el gener del 2023, només ho eren un 12%.

També s’ha reduït la mitjana de temps d’espera de resolució de les pensions no contributives per jubilació: s'ha passat de 110 dies el gener del 2023 a una mitjana de només 23 dies aquest any 2024. En el cas de la pensió no contributiva per invalidesa, la mitjana de dies de resolució ha passat a 69 dies, davant dels 186 dies de gener de 2023.

La pensió no contributiva és una prestació econòmica per a gent gran o persones amb discapacitat que no han cotitzat mai a la Seguretat Social o bé hi han cotitzat un temps insuficient per tenir dret a una pensió contributiva, i que es troben en situació de necessitat. Actualment, a Catalunya, hi ha 40.113 persones que reben aquesta prestació en la modalitat de jubilació, i 65.714 en total si tenim en compte els beneficiaris de la pensió no contributiva per invalidesa.

Millora en prestacions socials

En el mateix context de millores de la Direcció General de Prestacions Socials, la prestació per naixement, adopció, tutela i acolliment ha experimentat un augment en el percentatge d’expedients resolts, sent del 91% a juny de 2024, en comparació amb el 64% del gener de 2023. En aquesta prestació s’ha assolit també el 40% de resolucions automàtiques. Aquesta millora es deu a la inversió en sistemes d’informació realitzada pel Departament de Drets Socials. En el cas de la prestació per necessitats bàsiques, s’han resolt el 89% dels expedients, i pel que fa als complements de les pensions no contributives, la resolució arriba al 78%.

Durant l’any 2023, es van lliurar un total de 63.669 nous títols de família nombrosa i 27.659 títols de família monoparental, elevant a un total de 156.918 títols de família nombrosa i 68.086 títols de família monoparental els títols vigents a Catalunya. En aquest àmbit, s’han digitalitzat formularis, simplificat el procés per aportar la documentació, s’ha millorat la connectivitat i s’han automatitzat els certificats.

Una altra millora ha estat la incorporació dels títols de família nombrosa i monoparental a La meva Cartera. D’aquesta manera, les famílies nombroses i monoparentals reconegudes a Catalunya poden descarregar-se el carnet als seus dispositius mòbils, millorant-ne així la disponibilitat i reduint el termini de lliurament, ja que el carnet està actiu l’endemà mateix de l’aprovació del reconeixement.

Gràcies a aquestes millores, s’ha facilitat l’accés a aquest servei per a la ciutadania, i el temps de resolució per als expedients que no requereixen aportació d’informació addicional ha passat d’una mitjana de cinc mesos fa dos anys a només un mes actualment, millorant significativament l’experiència per a les famílies nombroses i monoparentals.